Бри­тан­ські ме­ди­ки зно­ву страй­ку­ють

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Мо­лод­ші лі­ка­рі про­дов­жу­ють про­те­сту­ва­ти че­рез план уря­ду змі­ни­ти умо­ви їхньої ро­бо­ти і прин­ци­пи опла­ти пра­ці. Більш то­го, де­я­кі фа- хів­ці вва­жа­ють, що но­вий кон­тракт, опри­лю­дне­ний ми­ну­ло­го ти­жня, дис­кри­мі­нує жі­нок в аспе­кті зар­пла­тні. Уря­дов­ці пла­ну­ва­ли, що лі­ка- рі-по­ча­тків­ці за­пра­цю­ють за но­вим кон­тра­ктом із сер­пня. З по­ча­тку ро­ку ме­ди­ки кіль­ка ра­зів вла­што­ву­ва­ли ма­со­ві страй­ки.

ФО­ТО РЕЙТЕР

6 КВІ­ТНЯ МО­ЛОД­ШІ ЛІ­КА­РІ МІТИНГУЮТЬ БІ­ЛЯ ЛІ­КАР­НІ СВЯ­ТО­ГО ТОМАСА У ЛОН­ДО­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.