«Не опу­сти­ти рук»

Оде­ська ху­до­жни­ця ство­ри­ла 33 портрети мі­сце­вих па­трі­о­тів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

На 33 порт­ре­тах-ди­пти­хах зо­бра­же­ні рі­зні за ві­ком і про­фе­сі­єю оде­си­ти, яких об’єд­на­ла актив­на гро­ма­дян­ська по­зи­ція і лю­бов до сво­го мі­ста та кра­ї­ни. Се­ред них — по­ет Бо­рис Хер­сон­ський, во­лон­тер Іри­на По­то­цька, еко­лог Іван Ру­сєв, ка­пе­лан, отець Оле­ксандр Сме­ре­чин­ський, гро­мадсь- кий акти­віст Сер­гій Гу­ца­люк, художник і ве­те­ран АТО Ва­ле­рій Пу­зік, жур­на­ліст і арт-кри­тик Ута Кіль­тер та ін­ші. Портрети ви­ко­на­ні у рі­зних те­хні­ках жи­во­пи­су і гра­фі­ки, але на всіх кар­ти­нах ува­га при­ку­та до очей ге­ро­їв, їхньо­го вну­трі­шньо­го сві­ту.

«Ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо скла­дні ча­си. Ме­та про­е­кту у то­му, аби ці де­пре­сія, сум, роз­ча­ру­ва­н­ня не пе- ре­тво­ри­ли­ся на якусь апа­тію, і щоб ми не опу­сти­ли рук, не сва­ри­ли­ся між­со­бою. Ва­жли­во, щоб ми за­ли­ша­ли­ся ра­зом, як на цих порт­ре­тах. Нас об’єд­ну­ють ці аб­стра­кції — во­ни ду­же схо­жі, якщо при­ди­ви­ти­ся. Це вну­трі­шній світ ко­жно­го, — роз­по­від­ає ав­тор­ка про­е­кту «Іден­ти­фі­ка­ція: МИ», ху- до­жни­ця Ма­рія Мо­стов­чук. — Ми — народ, який має бу­ти одним ці­лим. Са­ме за­раз ми му­си­мо бу­ти ра­зом: ко­жен зі сво­єю істо­рі­єю, сво­ї­ми спо­га­да­ми, сво­їм бо­лем і сво­ї­ми спо­ді­ва­н­ня­ми».

Про­ект «Іден­ти­фі­ка­ція: МИ» мо­жна по­ба­чи­ти в Оде­сько­му музеї за­хі­дно­го і схі­дно­го ми­сте­цтва до 15 кві­тня.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.