ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1827 — ан­глій­ський хі­мік Джон Во­кер (1792—1840) роз­по­чав про­даж пер­ших сір­ни­ків зраз­ка, на­бли­же­но­го до су­ча­сно­го, які він ви­на­йшов по­пе­ре­дньо­го ро­ку. 1919 — на­ро­див­ся Оме­лян Прі­цак, ви­зна­чнийукра­їн­ський­схо­до­зна­вець, фі­ло­лог, історик, фі­ло­соф, іно­зем­ний­член НАН України. По­мер 2006 р. 1927 — впер­ше ви­ко­на­но одно­ча­сну пе­ре­да­чу зву­ку і зо­бра­же­н­ня на ве­ли­ку від­стань: спів­ро­бі­тни­ки те­ле­фон­ної ком­па­нії «Белл» здій­сни­ли те­ле­пе­ре­да­чу з Ва­шинг­то­ну до Нью-Йор­ку ви­сту­пу мі­ні­стра тор­гів­лі США Гер­бер­та Гу­ве­ра ( зго­дом — пре­зи­дент США у 1929—1933 рр.). 1939 — вій­ська му­со­лі­ні­єв­ської Іта­лії роз­по­ча­ли втор­гне­н­ня в Ал­ба­нію. 1945 — по­бли­зу остро­ва Окі­на­ва аме­ри­кан­ці по­то­пи­ли най­біль­шийу сві­ті япон­ський лін­кор «Яма­то». 1952 — сим­во­лі­чна да­та народження Ін­тер­не­ту: в рам­ках про­е­кту ARPANET опу­блі­ко­ва­но пер­ший­до­ку­мент для за­пи­ту йдля обмі­ну в ме­ре­жі ін­фор­ма­цій­них до­ку­мен­тів Ін­тер­не­ту. 1989 — за­то­ну­ла ра­дян­ська атом­на су­бма­ри­на «Ком­со­мо­лець» уна­слі­док по­же­жі у сьо­мо­му від­сі­ці. Це тра­пи­ло­ся у Нор­везь­ко­му мо­рі. За­ги­ну­ло 42 із 68 чле­нів екі­па­жу. 2014 — у за­лі за­сі­дань До­не­цької обл­ра­ди гру­пою ні­ким не упов­но­ва­же­них осіб про­го­ло­ше­но ство­ре­н­ня так зва­ної До­не­цької На­ро­дної Ре­спу­блі­ки з на­сту­пним про­ве­де­н­ням « ре­фе­рен­ду­му» про під­трим­ку про­го­ло­ше­н­ня «ДНР» 11 трав­ня. Укра­їн­ська вла­да, по­при звер­не­н­ня ДНРів­ців до Пу­ті­на із про­ха­н­ням вве­сти «ми­ро­твор­чий­кон­тин­гент», пі­зно й аб­со­лю­тно не­до­ста­тньо від­ре­а­гу­ва­ла на цю по­дію — яв­ний­си­гнал гря­ду­щої агре­сії Ро­сії.

1827 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.