Без фаль­ши­вих нот у музиці та жит­ті

15 кві­тня в Ки­є­ві ви­сту­пить зна­ме­ни­тий ма­е­стро Ки­ри­ло Ка­ра­биць

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Кон­церт одно­го з най­ві­до­мі­ших на За­хо­ді на­ших спів­ві­тчи­зни­ків від­бу­де­ться в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни. Ра­зом із му­зи­кан­та­ми Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру фі­лар­мо­нії Ки­ри­ло Ка­ра­биць ви­ко­на­ють тво­ри сві­то­вої кла­си­ки — Сим­фо­нію № 39 В. А. Мо­цар­та і сим­фо­ні­чну по­е­му « Жи­т­тя г е роя » Р. Штра­у­са.

На­га­да­є­мо, вже 15 ро­ків К. Ка­ра­биць із ве­ли­ким успі­хом пред­став­ляє Укра­ї­ну за кор­до­ном, пра­цю­ю­чи з кра­щи­ми опер­ни­ми і сим­фо­ні­чни­ми ор­ке­стра­ми сві­ту. Ма­е­стро жи­ве і пра­цює у фе­но­ме­наль­но­му ри­тмі! Із 2007-го ке­рує Борн­мут­ським сим­фо­ні­чним ор­ке­стром у Ве­ли­ко­бри­та­нії, і з 2014 р. є ху­до­жнім ке­рів­ни­ком мо­ло­ді­жно­го I, CULTURE Orchestra (Поль­ща), який на­зи­ва­ють «му- зи­чною збір­ною Єв­ро­со­ю­зу». Ни­ні Ка­ра­биць став но­вим ге­не­раль­ним му­зи­чним ди­ре­кто­ром Ні­ме­цько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру і го­лов­ним ди­ри­ген­том Дер­жав­ної ка­пе­ли у Ва­йма­рі. Не за­бу­ває Ки­ри­ло Іва­но­вич і про свою Ба­тьків­щи­ну. Так, у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку він з успі­хом ви­сту­пив із тво­ра­ми дон­ба­сів­ських ав­то­рів у Львів­ській опе­рі, на День Не­за­ле­жно­сті дав два гранд-концерти в Ки­є­ві (у На­ціо­наль­ній опе­рі та на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті) а на по­ча­тку ве­ре­сня пре­зен­ту­вав на го­лов­ній сце­ні на­шої країни естра­дні ком­по­зи­ції сво­го ба­тька, зна­ме­ни­то­го ком­по­зи­то­ра Іва­на Ка­ра­би­ця у про­гра­мі «Ма­дон­на Укра­ї­на » . Ди­ри­гент уни­кає ви­со­ких фраз і не до­пу­скає фаль­ши­вих нот — у музиці та в жит­ті! За йо­го сло­ва­ми, ме­та, яку ста­вить пе­ред со­бою: «Отри­му­ва­ти за­до­во­ле­н­ня від то­го, що ро­блю, і при­но­си­ти за­до­во­ле­н­ня ін­шим»!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.