Ви­став­ка, день від­кри­тих две­рей, ви­пуск га­зе­ти...

Львів го­ту­є­ться до свя­тку­ва­н­ня 90-річ­чя Бо­ри­са Во­зни­цько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

16 кві­тня ви­пов­ню­є­ться 90 ро­ків від дня на­ро­дже­н­ня ба­га­то­рі­чно­го ди­ре­кто­ра Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв Бо­ри­са Во­зни­цько­го ( 16.04.1926 — 23.05.2012).

На­га­да­є­мо, що Бо­рис Гри­го­ро­вич у 1960—1970-х ро­ках ініціював со­тні екс­пе­ди­цій за­хі­дним ре­гіо­ном Укра­ї­ни, зав­дя­ки яким бу­ло вря­то­ва­но понад 12 ти­сяч пре­дме­тів ми­сте­цтва, а це іко­ни, скуль­пту­ри, ста­ро­дру­ки, ста­ро­вин­ні ме­блі... Са­ме Во­зни­цько­му на­ле­жить ідея ство­ре­н­ня но­вих фі­лій га­ле­реї — у за­не­дба­них або від­бу­до­ва­них та ре­став­ро­ва­них пам’ятках ар­хі­те­кту­ри.

Зав­дя­ки не­ймо­вір­ній на­по­ле­гли­во­сті у до­ся­гне­н­ня ме­ти, у по­єд­нан­ні з не­са­мо­ви­тою пра­цьо­ви­ті­стю, Ге­рой Укра­ї­ни, ака­де­мік, ла­у­ре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, пре­зи­дент Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Міжнародної ради му­зе­їв (ICOM) Бо­рис Во­зни­цький ви­вів Львів­ську га­ле­рею ми­стецтв у ранг над­по­ту­жно­го му­зей­но­го ком­пле­ксу, у ко­ле­кції яко­го — понад 60 ти­сяч тво­рів. Бо­рис Гри­го­ро­вич зу­мів убе­рег­ти від зни­ще­н­ня ти­ся­чі уні­каль­них пам’яток укра­їн­сько­го та єв­ро­пей­сько­го ми­сте­цтва і ство­рив де­ся­тки му­зе­їв для їхньо­го збе­ре­же­н­ня, ви­вче­н­ня та по­пу­ля­ри­за­ції під егі­дою га­ле­реї та по­за її ме­жа­ми.

Львів­ська на­ціо­наль­на га­ле­рея ми­стецтв ім. Бо­ри­са Во­зни­цько­го го­тує до юві­лею сво­го па­тро­на низ­ку за­хо­дів. Як роз­по­ві­ла «Дню» за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра уста­но­ви з мар­ке­тин­гу Іван­на Но­ва­ків­ська, 16—19 кві­тня у Дзер­каль­ній за­лі Па­ла­цу По­то­цьких, та­кож — у Кар­тин­ній га­ле­реї від­бу­ду­ться пред­став­ле­н­ня та від­кри­т­тя виставки пам’яті Бо­ри­са Гри­го­ро­ви­ча «Му­зей — моє жи­т­тя», та­кож — пре­зен­та­ція га­зе­ти «Га­ли­цька бра­ма» до 90-річ­чя ака­де­мі­ка. А ще — День від­кри­тих две­рей у всіх від­ді­лах Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв.

За­пла­но­ва­ні пам’ятні за­хо­ди і в ін­ших му­зей­них та ми­сте­цьких уста­но­вах Льво­ва та обла­сті, по­за­як 2016-й на Львів­щи­ні ого­ло­ше­но Ро­ком Бо­ри­са Во­зни­цько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.