Пер­ший в Укра­ї­ні

У Дні­про­пе­тров­ську роз­по­ча­ло­ся бу­дів­ни­цтво му­зею АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На те­ри­то­рії Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го істо­ри­чно­го му­зею ім. Явор­ни­цько­го роз­по­ча­ло­ся обла­шту­ва­н­ня те­ри­то­рії для ву­ли­чної екс­по­зи­ції му­зею АТО. Про це по­ві­до­мив ра­дник дні­про­пе­тров­сько­го гу­бер­на­то­ра Юрій Го­лик. «З дорогою, те­хні­кою, блок­по­стом та ін­ши­ми атри­бу­та­ми із зони АТО. Зви­чай­но, ра­зом із во­лон­те­ра­ми», — на­пи­сав він у ме­ре­жі «Фейс­бук».

Ще пів­ро­ку то­му ке­рів­ни­цтво Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції іні­ці­ю­ва­ло, а обла­сна ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня під­три­ма­ти ідею про на­да­н­ня ко­штів для ство­ре­н­ня на те­ри­то­рії Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го істо­ри­чно­го му­зею ім. Д.Явор­ни­цько­го від­ді­лу, який збе­рі­га­ти­ме і ви­вча­ти­ме екс­по­на­ти, що від­обра­жа­ють істо­рію АТО. Екс­по­зи­цію, яка роз­по­від­а­ти­ме про бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі, пла­ну­ють відкрити до кін­ця ро­ку.

«Ми ство­рю­є­мо в Дні­про­пе­тров­ську пер­ший в Укра­ї­ні Му­зей АТО. Аби про по­двиг зем­ля­ків знав ко­жен, зби­ра­є­мо пам’ятні ре­чі з вій­ни і фор­му­є­мо мас­шта­бну екс­по­зи­цію», — роз­по­вів гу­бер­на­тор Дні­про­пе­тров­щи­ни Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. Як роз­по­від­а­ють в ОГА, май­бу­тній му­зей по­пов­ню­є­ться й ін­ши­ми екс­по­на­та­ми. Бій­ці зі­бра­ли і до­пра­ви­ли за­ли­шки боє­при­па­сів із зони АТО. А ще — по­шко­дже­ний ку­ля­ми до­ро­жній знак «До­нецьк», який зу­стрі­чав ав­то­мо­бі­лі­стів на в’їзді до цьо­го мі­ста. Проект Му­зею АТО роз­ро­бля­ли істо­ри­ки, му­зей­ни­ки, ху- до­жни­ки і дизайнери обла­сті та Укра­ї­ни. До йо­го ство­ре­н­ня за­лу­чи­ли­ся во­лон­те­ри та уча­сни­ки АТО. За­хи­сни­кам Дні­про­пе­тров­щи­ни, ме­ди­кам, во­лон­те­рам і по­ра­не­ним бу­де при­свя­че­но два му­зей­них за­ли пло­щею 500 ква­дра­тних ме­трів у бу­дів­лі діо­ра­ми «Би­тва за Дні­про». Ви­став­ку бу­де роз­гор­ну­то та­кож і про­сто не­ба.

Ор­га­ні­за­то­ри му­зею за­про­шу­ють гро­ма­дян взя­ти участь у ство­рен­ні му­зей­ної екс­по­зи­ції. Будь-які ар­те­фа­кти із зони АТО, ре­чі бій­ців мо­жна при­но­си­ти до Цен­тру до­по­мо­ги во­ї­нам АТО і чле­нам їхніх сі­мей, ство­ре­но­го при Дні­про­пе­тров­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.