Пі­ар-би­тва за виш

«Сту­дент­ське брат­ство» зви­ну­ва­чує ре­кто­рат НМУ ім. О.О. Бо­го­моль­ця у роз­кра­дан­ні де­ся­тків міль­йо­нів гри­вень. Ке­рів­ни­цтво на­зи­ває це про­пла­че­ною кам­па­ні­єю

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

УНа­ціо­наль­но­му ме­ди­чно­му уні­вер­си­те­ті і ме­ні О.О. Бо­го­моль­ця — чер­го­вий скан­дал. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Сту­дент­ське брат­ство» за­яв­ляє, що має на ру­ках акт ре­ві­зії Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції, в яко­му ні­би­то йдеться про роз­кра­да­н­ня ре­кто­ра­том 44 міль­йо­нів гри­вень. Сту­ден­ти го­то­ві під­твер­ди­ти ви­яв­ле­ні по­ру­ше­н­ня. Однак ви­снов­ків ін­спе­кції сам виш ще не отри­мав. То звід­ки ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки у студентів?

Як по­ясни­ла ре­ктор НМУі­ме­ні О. О. Бо­го­моль­ця Ка­те­ри­на Амо­со­ва, мі­сяць то­му ін­спе­кція над­си­ла­ла по­пе­ре­дній акт пе­ре­вір­ки, у від­по­відь виш на­дав свої за­пе­ре­че­н­ня, і до 6 кві­тня мав при­йти оста­то­чний вер­дикт — во­че­видь, до­ку­мен­ти в дорозі. У по­пе­ре­дньо­му ви­снов­ку ін­спе­кції йдеться про дрі­бні по­ру­ше­н­ня, ко­трі не за­вда­ли шко­ди дер­жа­ві.

За­ки­ди, по­ді­бні до ни­ні­шніх, лу­на­ли від сту­дент­ства під час пе­ре­вір­ки ви­шу Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я. Однак МОЗ кон­тракт з ре­ктор­кою про­дов­жив, оскіль­ки жо­дних зло­вжи­вань та ко­ру­пцій­них схем не зна­йшов. За­га­лом інформаційний бій за уні­вер­си­тет три­ває з 2014 ро­ку, ко­ли зі скан­да­лом звіль­ни­ли ре- кто­ра Віталія Мо­ска­лен­ка — за фі­нан­со­ві ма­хі­на­ції на де­ся­тки міль­йо­нів гри­вень. Ре­кто­рат пі­до­зрює, що ро­бо­ту ВМГО «Сту­дент­ське брат­ство » про­пла­чує звіль­не­ний ре­ктор, су­ди з яким ще три­ва­ють.

« Ще є по­хо­валь­на фір­ма «Пе­тро Великий», наш орен­дар у кор­пу­сі на ву­ли­ці Ме­чни­ко­ва, — озву­чує ін­ші вер­сії ата­ки на уні­вер­си­тет Ка­те­ри­на Амо­со­ва. — Ми при­пи­ни­ли з ни­ми до­го­вір орен­ди, отри­ма­ли по­го­дже­н­ня ки­їв­сько­го від­ді­ле­н­ня Фон­ду дер­жмай­на у жов­тні, але во­ни не звіль­ни­ли ці 10 ква­дра­тних ме­трів. 31 грудня з’явив­ся див­ний лист від ФДМ про « про­дов­же­н­ня орен­ди » . За­раз наш по­зов до ФДМ по­ча­ли слу­ха­ти у го­спо­дар­сько­му су­ді. Власниця по­хо­валь­ної фір­ми вже рік про­пла­чує брат­ство і всіх «лю­стра­то­рів» (не­що­дав­но жур­на­лі­сти пред­ста­ви­ли цикл сю­же­тів про ко­ру­пцію в НМУ. — Авт.). Є ще ін­фор­ма­ція, що Фонд «Ві­дро­дже­н­ня», з яким пов’язу­ють фі­нан­су­ва­н­ня « Сту­дбрат­ства » , на­дав йо­му но­вий грант — це теж мо­тив. І за­ли­ша­є­ться про­фе­сор Ві­ктор До­сен­ко, який про­грав ре­ктор­ські пе­ре­го­ни. Нам до­во­ди­ться ли­ше зці­пи­ти зу­би».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.