Са­мо­об­ман, шкі­дли­вий для здо­ров’я

Цьо­го ти­жня в укра­їн­ців без­ко­штов­но ви­мі­ря­ють тиск і рі­вень цукру в кро­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Учо­ра, у Все­сві­тній день здо­ров’я, па­ці­єнт­ські організації за­кли­ка­ли гро­ма­дян при­ді­ля­ти со­бі біль­ше ува­ги. За да­ни­ми Ки­їв­сько­го мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії, понад 40% укра­їн­ців вва­жа­ють своє здо­ров’я гар­ним або ду­же гар­ним. Але до­слі­дже­н­ня ста­ну здо­ров’я гро­ма­дян, яке про­вів «Укра­їн­ський центр но­вих те­хно­ло­гій здо­ров’я» у 42-х мі­стах країни, ви­явив ін­шу кар­ти­ну. Так, 60% гро­ма­дян стра­жда­ють від на­дмір­ної ва­ги, що при­зво­дить до рі­зно­ма­ні­тних вну­трі­шніх за­хво­рю­вань. Най­по­ши­ре­ні­ші — сер­це­во-су­дин­ні та он­ко­за­хво­рю­ва­н­ня.

Цьо­го ро­ку Все­сві­тній день здо­ров’я при­свя­ти­ли бо­роть­бі з цукро­вим ді­а­бе­том. Для Укра­ї­ни про­фі­ла­кти­ка та лі­ку­ва­н­ня цієї не­ду­ги є акту­аль­ним зав­да­н­ням. За сло­ва­ми го­ло­ви Ки­їв­ської кра­йо­вої організації Все­укра­їн­сько­го лі­кар­сько­го то­ва­ри­ства Да­ні­е­ля Ка­ба­є­ва, гро­ма­дя­ни по­га­но обі­зна­ні про стан сво­го здо­ров’я: близь­ко 30% не зна­ють, що у них під­ви­ще­ний тиск, 20% — що під­ви­ще­ний вміст цукру в кро­ві.

«Сьо­го­дні ми ба­чи­мо не зов­сім по­слі­дов­ну по­лі­ти­ку дер­жа­ви що­до тур­бо­ти про здо­ров’я лю­дей, але актив­ни­ми за­ли­ша­ю­ться гро­мад­ські па­ці­єнт­ські організації, — акцен­тує за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту Верховної Ради з питань охо­ро­ни здо­ров’я Олег Му­сій. — Цьо­го ти­жня, в рам­ках про­е­кту «Май­стер­ня здо­ров’я», спіль­но з гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми і де­пу­та­та­ми Ки­їв­ра­ди ми за­по­ча­тку­ва­ли низ­ку акцій в по­лі­клі­ні­ках сто­ли­ці. УКи­є­ві ви­зна­чи­ли близь­ко 30 місць у всіх ра­йо­нах (адре­си за­зна­че­ні на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. — Авт.), де гро­ма­дя­ни змо­жуть без­ко­штов­но ви­мі­ря­ти тиск та рі­вень глю­ко­зи в кро­ві, а та­кож отри­ма­ти кон­суль­та­ції у лі­ка­рів. Крім цьо­го, та­кі акції з 7 по 9 кві­тня від­бу­ду­ться у Дні­про­пе­тров­ську, Оде­сі, Льво­ві, Хар­ко­ві, Він­ни­ці, За­по­ріж­жі. Для про­ве­де­н­ня цієї ро­бо­ти ви­ді­ле­но 17 ти­сяч те­стів-сму­жок. Як по­ка­зав до­свід по­пе­ре­дніх ро­ків, так у 10% гро­ма­дян вда­є­ться ви­яви­ти па­то­ло­гію чи схиль­ність до неї».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.