«Усе – для пе­ре­мо­ги»

Сьо­го­дні в Лу­цьку, у рам­ках від­кри­т­тя Фотовиставки «День»-2015, май­же 300 кни­жок із Бі­бліо­те­ки га­зе­ти зав­дя­ки ме­це­на­там отри­ма­ють шко­ли Лу­цька та ра­йо­ну

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Сьо­го­дні у бібліотеці Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки очі­ку­є­ться аншлаг — тут від­бу­де­ться від­кри­т­тя XVII Міжнародної фотовиставки «День»-2015 за уча­сті го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної.

Про­дов­жи­ться за­хід чи­та­цькою кон­фе­рен­ці­єю « 20 ро­ків які­сної аль­тер­на­ти­ви » , адже цьо­го­річ « День » від­зна­чає 20річ­чя сво­єї істо­рії. Під час роз­мо­ви обго­во­рю­ва­ти­муть й остан­ні книж­ко­ві но­вин­ки га­зе­ти, зокре­ма «пу­блі­ци­сти­чний три­птих » , який пред­став­лять двоє з йо­го ав­то­рів — упо­ря­дник ви­да­н­ня « Ко­тел, або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті», ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки Іван Капсамун та огля­дач від­ді­лу по­лі­ти­ки Ва­лен­тин Торба, ав­тор ви­да­н­ня «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська».

Від­кри­т­тя фотовиставки вже ба­га­то ро­ків є мо­жли­ві­стю для бла­го­дій­ни­ків до­лу­чи­ти­ся до ін­те­ле­кту­аль­них про­е­ктів га­зе­ти — і зокре­ма до акції « По­да­руй бі­бліо­те­ку « Дня » рі­дній шко­лі». Убі­бліо­те­ках Лу­цька та Во­ли­ні є чи­ма­ло книг, ви­да­них «Днем», ко­трі ку­пу­ва­ли і бла­го­дій­ни­ки, і мі­сце­ва вла­да.

ПІД­ТРИМ­КА — НЕ ЛИ­ШЕ ВО­Ї­НАМ, А Й ШКОЛАМ

Володимир Ци­буль­ський, ге­не раль ний ди рек тор АТ « СКФ Укра ї на » і один із фун да то рів бла го дій но го фон ду « Во линь2014», каже, що хо­ча фонд бу­ло ство ре но для під трим ки ук ра - їнсь ких війсь ко вих ( на віть на - зву да ли « Во линь- 2014 » , за да - тою, ко­ли у наш ре­гіон при­йшла не ого ло ше на вій на), але бла го - дій ни ки вва жа ють сво їм обов’яз­ком під­три­му­ва­ти ви­да­н­ня, яке ви­хо­вує па­трі­о­тизм і на­ціо­наль­ну са­мо­сві­до­мість.

За кош ти фон ду « Во линь2014 » при дба ли 28 ком п лек тів книг « Дня » для шкіл Луць ка і 24 ком­пле­кти — для ра­йон­них. Шко­ли ра­йо­ну отри­ма­ють ці­лий « ін те лек ту аль ний ван таж » — бес т се ле ри « Си ла м’ яко го зна - ка», «Укра­ї­на Incognita», «Ва­ші мер­тві ви­бра­ли ме не», «Мої уні­вер­си­те­ти», «Укра­ї­на Incognita. TOP- 25 » ан г лійсь кою мо вою (2016-й у дер­жа­ві ого­ло­ше­но ро­ком ан­глій­ської мови, то­му бла­го дій ни ки хо чуть, щоб ді ти ви - вча­ти іно­зем­ну на ма­те­рі­а­лі рі­дної істо­рії), фо­то­аль­ма­нах «Жи­ва іс то рія » . Лу ча ни — усе те ж са ме, крім « Си ли м’ яко го зна - ка» (нею шко­ли і бі­бліо­те­ки мі­ста вже «озбро­їв» Фонд Іго­ря Па­ли­ці «Но­вий Луцьк»).

Фонд Іго­ря Па­ли­ці ни­ні змі­нив на зву на « Тіль ки ра зом » , роз ши рив ши сфе ру сво­єї ді яль - нос ті на всю Во линь. Бла го дій - ни­ки та­кож до­лу­ча­ю­ться до під­трим­ки книж­ко­вих ви­дань га­зе­ти « День » . Шко лам Луць ка за їхні ко­шти при­дба­ли се­рію «Пі­дрив на лі те ра ту ра » та ін ші ви - да­н­ня. Сьо­го­дні ж двад­ця­ти рай- он ним бі б ліо те кам Во ли ні та - кож вру чать ком п лек ти книг « Дня » , які, за сло ва ми за ступ - ни ка го ло ви прав лін ня фон ду Іри ни Кон стан ке вич, « зав ж ди ак ту аль ні » , особ ли во кни га Джей м са Мей са « Ва ші мер т ві ви­бра­ли ме­не».

« День » не од но ра зо во роз по - ві­дав про ді­яль­ність фон­дів Іго­ря Па ли ці « Но вий Луцьк » ( « Тіль ки ра зом » ) і « Во линь2014 » . Та як що пер ший про во - дить рі­зно­ма­ні­тну ді­яль­ність, то « Во линь- 2014 » бу ло ство ре но 2 ве рес ня 2014 ро ку са ме для на - дан ня до по мо ги та со ці аль но го за хис ту по страж да лим внас лі - док зброй­них кон­флі­ктів, спри­ян ня зміц нен ню обо ро но здат - нос ті та мо біль ної го тов нос ті Зброй них сил Укра ї ни. Фун да - то ра ми фон ду є во линсь кі біз - нес ме ни, які бе руть ак тив ну участь в під­трим­ці укра­їн­ських війсь ко вих та роб лять все для пе­ре­мо­ги та від­сто­ю­ва­н­ня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, а та­кож те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті дер­жа­ви.

ТІЛЬ­КИ ЗА ПЕР­ШИЙ РІК ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ БФ «ВО­ЛИНЬ-2014» НА­ДАВ ДО­ПО­МО­ГУ НА 30 МІЛЬ­ЙО­НІВ ГРИ­ВЕНЬ

Тіль­ки за пер­ший рік ді­яль­нос ті БФ « Во линь- 2014 » на дав укра­їн­ським вій­сько­во­слу­жбов­цям та їх нім ро ди нам, пе ре се - лен­цям та по­стра­жда­лим уна­слі­док бо­йо­вих дій у зо­ні про­ве­де­н­ня ан ти те ро рис тич ної опе ра ції бла го дій ну до по мо гу на су му орі єн тов но 30 міль йо нів гри - вень. Зокре­ма, за ці ко­шти бу­ло при дба но по над 40 ав то мо бі лів (по­за­шля­хо­ви­ки, бро­ньо­ва­ні ав­тів ки, ван та жів ки), опе ра цій не об лад нан ня та лі ки для по треб Лу­цько­го гар­ні­зон­но­го вій­сько­во­го го­спі­та­лю. Чи­ма­лу до­по­мо­гу бла­го­дій­ни­ки на­да­ли Лу­цько­му при­кор­дон­но­му за­го­ну ре­ча­ми пер­шої не­об­хі­дно­сті, фор­ме­ним одя­гом, бер­ця­ми та за­со­ба­ми за­хи­сту. Та­кож фонд ви­ді­лив 180 ти­сяч гри­вень на до­фі­нан­су­ван ня при дбан ня двох квар тир луць ким при кор дон ни кам Пет - ру Гав­ри­лю­ку та Ве­ні­а­мі­ну Фай­чу ку. Окрім то го, для по треб сім’ї Сер­гія Гу­лю­ка, який за­ги­нув, за хи ща ю чи Укра ї ну, БФ « Во линь- 2014 » ви ді лив 120 ти - сяч гри вень, а для по кра щен ня жит ло вих умов йо го бать ків — 35 ти­сяч гри­вень.

Бій ці ро ти мі лі ції особ ли во - го при­зна­че­н­ня «Сві­тязь» УМВС Укра ї ни у Во линсь кій об лас ті от ри ма ли від бла го дій ни ків ав - то мо бі лі та ком п лек ту ю чі до них, теп ло ві зо ри, фор ме ний одяг, за со би за хис ту, па лив но­ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли та ме­ди­чні пре­па­ра­ти.

На під­трим­ку «рі­дної» 51-ї, а ни­ні 14-ї окре­мої ме­ха­ні зо­ва­ної бри га ди бла го дій ни ки спря му - ва ли ре чі пер шої не об хід нос ті, фор­му, вій­сько­ве взу­т­тя та спо­ряд жен ня, оп тич не при лад дя. На під­при­єм­ствах «Мо­дерн-Ек­спо» та «Во­линь-Каль­віс» спе­ціа- лі­сти ви­го­то­ви­ли понад 800 комп лек тів спе ці аль них при ла дів для фі­кса­ції транс­порт­них за­со­бів, а пра­ців­ни­ки ТзОВ «П’яти­дні » від ре мон ту ва ли біль ше де - ся­тка ван­та­жі­вок.

По­за­шля­хо­ви­ки по­їха­ли з Во­ли­ні для во­ли­нян і на пе­ре­до­ву, в роз­по­ря­дже­н­ня 72-ї ОМБР, де про­хо­дять слу­жбу наші зем­ля­ки.

Во­дно­час чи­ма­ло ре­сур­сів бу­ло за тра че но для уком п лек ту - ва­н­ня бій­ців пер­шо­го ба­таль­йо­ну те ри то рі аль ної обо ро ни « Во­линь » , нац г вар дій ців, пол ку «Азов» та ба­таль­йо­ну «Ай­дар».

ДО­ПО­МО­ГА ПО­СТРА­ЖДА­ЛИМ У ЗО­НІ АТО

Не за­бу­ли бла­го­дій­ни­ки і про війсь ко вих, які по страж да ли в зо­ні АТО. За ко­шти Бла­го­дій но­го фон­ду «Во­линь-2014» зро­бле­но опе ра ції на сер ці двом бій - цям, а во­лин­сько­му ме­ди­ку, яка ря­ту­ва­ла вій­сько­во­слу­жбов­ців у До нець ко му ае­ро пор ту, Те тя ні Бе­лін­скі ви­ді­ле­но ко­шти на опе­ра­цію з пе­ре­сад­ки пе­чін­ки в клі­ні­ці мі­ста Де­бре­цен (Угор­щи­на). На це фон­дом бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но 10 ти­сяч єв­ро. Ре­кор­дною су­мою на пе­ре­сад­ку нир­ки для дру­жи­ни учас ни ка АТО бу ли пів то ра міль­йо­ни гри­вень.

Тіс ною є спів пра ця фон ду з по бра ти мом Луць ка — міс том Вол но ва ха До нець кої об лас ті. Зокре­ма, для по­треб дер­жав­но­го за­кла­ду «Ву­зло­ва лі­кар­ня стан­ції Вол­но­ва­ха ДП «До­не­цька за­лі­зни­ця» ні­ме­цьке пред­став­ни­цт во гру пи ком па ній SKF за під - трим­ки БФ «Во­линь-2014» бу­ло пе­ре­да­но ре­а­ні­мо­біль на ба­зі ав­то­мо­бі­ля Ford, а та­кож про­ду­кти хар чу ван ня та вжи ва ний одяг, який бла­го­дій­ни­кам на­да­ли во­лин­ські агра­рії та іно­зем­ні фон ди, які спе ці а лі зу ють ся на гу­ма­ні­тар­ній до­по­мо­зі.

Бла го дій ний фонд « Во линь2014» та­кож спів­пра­цює з між­на­ро­дни­ми ін­сти­ту­ці ями та бла­го дій ни ми ор га ні за ці я ми, які на­да­ють укра­їн­ським бій­цям та їх нім ро ди нам, а та кож пе ре се - лен­цям із зони АТО гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

У чер в ні 2015 ро ку БФ « Во - линь-2014» став ко­ор­ди­на­то­ром про гра ми « Ра зом з Укра ї ною. Гу­ма­ні­тар­на до­по­мо­га», ор­га­ні­зо­ва­ною МЗС Ре­спу­блі­ки Поль - ща спіль но з Фун да ці­єю ду хов - ної куль ту ри по гра нич чя та Фун­да­ці­єю «Но­вий Став». Про­гра­ма спря­мо­ва­на на під­трим­ку ви му ше них пе ре се лен ців та діє на схо­ді Укра­ї­ни. У рам­ках цієї про гра ми до по мо гу от ри ма ли понад 2600 сі­мей вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них гро­ма­дян, при­дба­но ме­ди­ка­мен­ти та обла­дна­н­ня для ме­ди­чних пун­ктів, а що­най­мен - ше пів сот ні ді тей пе ре се лен ців вже від­по­чи­ли в Поль­щі.

Де­віз фон­ду «В єд­но­сті — ми си­ла», за сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Ци­буль­сько­го, є акту­аль­ним і для по­ча­тку спів­пра­ці з все­укра­їн­ською га­зе­тою «День», яка вже дав­но стала більш ніж га­зе­тою.

Фотовиставка «Дня» у Лу­цьку бу­де від­кри­та у при мі щен ні бі­бліо­те­ки Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле сі Укра їн ки ( вул. Вин ни - чен ка, 30А) з 9.00 до 17.00 до 26 квіт ня, су­бо­та, не ді ля — ви­хі­дний. Вхід — віль­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.