«Стиль­на при­кра­са» вміє пе­ре­во­ди­ти люд­ський го­лос у текст

На­зар ФЕДОРЧУК: «Хо­че­мо в черв­ні пред­ста­ви­ти ро­бо­чий про­то­тип, який пра­цює із IPhone»

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Те­хно­ло­гі­чний стар­тап в сфе­рі мо­ди ( так ку­лон SenStone, що вміє пе­ре­тво­рю­ва­ти го­ло­со­ві но­та­тки в текст і сор­ту­ва­ти, на­зи­ва­ють йо­го роз­ро­бни­ки) ви­гля­дає ду­же стиль­но. Ма­лень­кий — ді­а­ме­тром 2,9 см і ва­гою всьо­го 26 гра­мів, мо­жна но­си­ти на лан­цюж­ку, або ж на одя­зі як бро­шку. Зав­дя­ки до­сить по­ту­жно­му чи­пу при­стрій син­хро­ні­зу­є­ться зі смар­тфо­ном та до­зво­ляє роз­пі­зна­ва­ти 7 мов, за­пам’ ято­вує 30 хви­лин ди­кту­ва­н­ня. То­чність роз­ши­фро­ву­ва­н­ня го­ло­су — близь­ко 97% і вміє сор­ту­ва­ти текст по те­мам, які вла­сник створює са­мо­стій­но.

Окрім цьо­го, че­рез SenStone мо­жна від­да­ва­ти рі­зні го­ло­со­ві команди, наприклад, на­пи­са­ти пост у Фейс­бук або зро­би­ти за­пис у бло­зі.

На­ра­зі проект роз­ви­ва­ють на по­ту­жно­стях аксе­ле­ра­то­ра IoT Hub в Ки­є­ві і на сай­ті ( senstone. io) ку­лон по­пе­ре­дньо за­мо­ви­ли вже 150 по­ку­пців. Орі­єн­тов­на ці­на при­кра­си ста­но­ви­ти­ме $120.

Ідея ство­ре­н­ня ро­зум­но­го ку­ло­ну на­ле­жить львів’яни­ну На­за­ру Фе­дор­чу­ку. Ра­ні­ше він пра­цю­вав в по­соль­стві США на про­гра­мі Де­пар­та­мен­ту юсти­ції США, яка реалізовувалася в Укра­ї­ні.

«День» по­спіл­ку­вав­ся із На­за­ром Фе­дор­чу­ком про те, як ко­ман­да пра­цю­ва­ла над ство­ре­н­ням те­хно­ло­гі­чно­го про­ри­ву в сві­ті мо­ди та яки­ми є укра­їн­ські пер­спе­кти­ви в га­лу­зі Ін­тер­не­ту ре­чей (ІоТ — Internet of Things):

— Я до­сить дов­го при­див­ляв­ся до ін­но­ва­цій­них про­е­ктів, бо зрозумів, що кла­си­чний бі­знес, яким йо­го ба­чать в су­ча­сно­му сві­ті — тро­хи ну­дний на­справ­ді. Він ча­сто по­вто­рює те, що вже пра­цює. На­віть за кор­до­ном, ко­ли існує якась успі­шна річ, її ча­сто пе­ре­но­сять на ін­шу гео­гра­фію чи ін­ше мі­сто.

Ме­ні ж хо­ті­ло­ся ро­би­ти щось більш ін­но­ва­цій­не. Те­хно­ло­гії — це як ве­ло­си­пед для ро­зу­му — во­ни до­зво­ля­ють при­ско­рю­ва­ти­ся, і на­справ­ді ті ре­чі, які зда­ва­ли­ся скла­дни­ми, їх мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти.

— Як з’ явив­ся SenStone?

— Ідея ви­ни­кла пів­то­ра ро­ки то­му. І ме­ні ви­да­є­ться, що ру­ші­єм до її ре­а­лі­за­ції стала іден­ти­фі­ка­ція про­бле­ми.

Осо­би­сто у ме­не бу­ли про­бле­ми з но­та­тка­ми. Є по­стій­ний ри­зик, що во­ни мо­жуть бу­ти ви­да­ле­ні з те­ле­фо­ну. Я ко­ри­сту­вав­ся кіль­ко­ма спе­ці­аль­ни­ми до­да­тка­ми для но­ту­ва­н­ня, не вра­хо­ву­ю­чи па­пе­ри, що по­стій­но но­шу із со­бою — во­ни всю­ди і їх ба­га­то. Бу­ло ро­зу­мі­н­ня, що не­має лег­ко­го спосо­бу за­пи­са­ти про­сту дум­ку на хо­ду, де б ти не був. На цьо­му тлі і ви­ни­кло ба­жа­н­ня ство­ри­ти про­сте рі­ше­н­ня, ко­ли єди­на кно­пка за­мі­сти­ла б низ­ку не­по­трі­бних дій. З ча­сом ця ідея на­бу­ла са­ме та­ких форм.

Пі­зні­ше до про­е­кту до­лу­чи­ли­ся фа­хів­ці з ІТ- те­хно­ло­гій, які за­про­по­ну­ва­ли ва­рі­ан­ти те­хні­чно­го вті­ле­н­ня, та дизайнери,

проект зав­дя­ки яким ми зна­йшли, на мою дум­ку, вда­лу ні­шу при­строю — як мо­дної при­кра­си. Про­гра­му­ва­н­ня, роз­роб­ка і ви­ро­бни­цтво плат — та­кож ре­а­лі­зу­є­ться вла­сни­ми си­ла­ми до­лу­че­них до про­е­кту фа­хів­ці.

— Скіль­ки лю­дей пра­цює над про­е­ктом?

— В про­е­кті є основ­на ко­ман­да — це я та мій пар­тнер Ва­дим Святненко. В ці­ло­му за­дія- бра­слет із зо­ло­та і одно­ча­сно — кно­пка три­во­ги. Він на­дає мо­жли­вість в пев­ний мо­мент пе­ре­да­ти ін­фор­ма­цію про те, де ти зна­хо­ди­шся, ви­кли­ка­ти до­по­мо­гу або пе­ре­да­ти ко­ро­ткий ме­сидж. Але це тро­хи ін­ша сфе­ра, і та­кий при­стрій є до­ро­гим. Ми ж на­ма­га­є­мо­ся ба­лан­су­ва­ти і бу­ти десь по­се­ре­ди­ні між юве­лір­ни­ми при­кра­са­ми та пла­сти­ко­вим то­ва­ром ма­со­во­го вжи­тку.

SENSTONE СТАВ ЦЬОГОРІЧНОЮ НОВИНКОЮ НА ТИ­ЖНІ МО­ДИ В КИ­Є­ВІ (KYIV FASHION WEEK). А ВЖЕ ЗА КІЛЬ­КА МІ­СЯ­ЦІВ РОЗ­РО­БНИ­КИ ПЛА­НУ­ЮТЬ ВИЙТИ З ПРИ­СТРО­ЄМ НА КРАУДФАНДИГНОВУ ПЛА­ТФОР­МУ ДЛЯ ЗА­ЛУ­ЧЕ­Н­НЯ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ

но біль­ше де­ся­ти лю­дей. Я хо­тів би від­зна­чи­ти осо­бли­ву роль ди­зай­не­рів — Віталія Ки­ри­лі­ва і ко­ле­ктив Ди­зай­нер­сько­го бю­ро «Хо­чу раю». Зі сторони ІТ — це Та­рас Вой­то­вич та Жан­на Юске­вич. Це ті лю­ди, яких я ду­же по­ва­жаю за їх великий вне­сок у спра­ву. Зав­дя­ки Ві­та­лію Бі­ла­ну та Оле­ксію Олій­ни­ку ми змо­гли ском­по­ну­ва­ти те­хні­чну ча­сти­ну при­строю так, щоб він міг умі­сти­ти­ся в бро­шку, чи ку­лон. Крім то­го, в нас є де­кіль­ка ра­дни­ків, які за­раз жи­вуть за кор­до­ном: Алекс Не­скін, Ан­тон Кар­по­лан, Джеймс Ху­анг.

— Чим SenStone від­рі­зня­є­ться від тих про­ду­ктів, що вже є на рин­ку?

— Всі зна­ють про­ду­кцію Apple Watch, за до­по­мо­гою якої теж мо­жна ство­рю­ва­ти но­та­тки.

Але ми ство­рю­є­мо при­кра­су, яка від­во­лі­кає людину від те­ле­фо­ну. То­му що в твор­чі мо­мен­ти лю­ди­на має бу­ти скон­цен­тро­ва­на на го­лов­но­му. Са­ме то­ді під­сві­до­мість дає нам най­кра­ще рі­ше­н­ня си­ту­а­ції.

Та­кож є по­ді­бний стар­тап в Ка­лі­фор­нії — це юве­лір­ний

— Які рин­ки для ре­а­лі­за­ції про­да­жів роз­гля­да­є­те?

— На­ці­лю­є­мо­ся на гло­баль­ний ри­нок. Хо­ча б ми ду­же хо­ті­ли роз­ви­ва­ти­ся в Укра­ї­ні, але США — це великий ри­нок, і кра­ї­на, яка лю­бить ін­но­ва­ції. Для на­шо­го про­е­кту ду­же ва­жли­вий чин­ник, який від­кри­ває две­рі на пев­ний ри­нок, — мова. Унас вже є де­сять до­сту­пних мов, в то­му чи­слі — і араб­ська. На­ра­зі ми пра­цю­є­мо над син­хро­ні­за­ці­єю SenStone із IPhone, на яко­му зможе від­тво­рю­ва­тись текст. Ці рин­ки і є по­тен­цій­ні. Але з IPhone по­ки- що у нас не бу­де укра­їн­ської вер­сії, тіль­ки ро­сій­ська.

— А над вер­сі­єю Android пра­цю­є­те?

— Пла­ну­є­мо, але не так швид­ко. Можливо, до кін­ця літа ми це зро­би­мо. Хо­че­мо в черв­ні пред­ста­ви­ти ро­бо­чий про­то­тип, який пра­цює із IPhone.

Ми на­ма­га­є­мо­ся ди­на­мі­чно ру­ха­ти­ся, але в пев­ній мі­рі це за­ле­жить від рів­ня фі­нан­су­ва­н­ня і на скіль­ки це дасть нам мо­жли­вість швид­ко роз­ви­ва­ти­ся.

— Як за­лу­ча­ли фі­нан­су­ва­н­ня у свій проект?

— По­ки що це все ро­би­ло­ся на вла­сні ко­шти, і не за­лу­ча­ли ін­ве­сто­рів. Але нам це ці­ка­во і ми за­раз роз­гля­да­є­мо та­кі мо­жли­во­сті. Влі­тку — во­се­ни пла­ну­є­мо та­кож ви­хо­ди­ти на кра­уд­фан­дин­го­ву пла­тфор­му. В будь-яко­му ви­пад­ку нам ці­ка­во оці­ни­ти, як це спри­ймуть по­тен­цій­ні ко­ри­сту­ва­чі та отри­ма­ти від них фі­дбек.

Але ми ру­ха­є­мось в цьо­му напрямку, хоч і не так швид­ко.

Наприклад, за­раз є мо­жли­во­сті при­ду­ма­ти щось в одно­му мі­сці, роз­ро­би­ти код в ін­шій кра­ї­ні, ви­го­то­ви­ти в тре­тій і пре­зен­ту­ва­ти в че­твер­тій. Наприклад, у нас є ра­дни­ки, які гео­гра­фі­чно зна­хо­дя­ться за кор­до­ном, але ми під­три­му­є­мо з ни­ми ті­сні зв’ яз­ки. Гео­гра­фі­чні кор­до­ни сти­ра­ю­ться. І це все теж зав­дя­ки те­хно­ло­гі­ям. То­му це все близь­ко.

— Які про­бле­ми мо­жуть ви­ни­кну­ти в цьо­му пи­тан­ні? Згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми, в Укра­ї­ні по­кри­т­тя Ін­тер­не­том ста­но­вить 60%, а до­ступ до Ін­тер­не­ту — основ­на умо­ва для розвитку ІоТ.

ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ПРИ­СТРОЮ МО­ЖНА НЕ ЛИ­ШЕ ПЕ­РЕ­ТВО­РЮ­ВА­ТИ ГО­ЛО­СО­ВІ ЗА­ПИ­СИ В ЗА­МІ­ТКИ І СОР­ТУ­ВА­ТИ ЇХ ЗА ТЕМАМИ, А Й ВІД­ПРАВ­ЛЯ­ТИ ЕЛЕ­КТРОН­НІ ПО­ВІ­ДОМ­ЛЕ­Н­НЯ ЧЕ­РЕЗ СМАР­ТФОН

— На ва­шу дум­ку, які в Укра­ї­ні пер­спе­кти­ви в розвитку ІоТ?

— Ін­тер­нет ре­чей — це один із ве­ли­ких на­прям­ків на на­сту­пні, як мі­ні­мум, 10 ро­ків. По су­ті в Укра­ї­ні, є ве­ли­кі мо­жли­во­сті. Унас великий не­ре­а­лі­зо­ва­ний по­тен­ці­ал і ба­га­то ін­же­не­рів, які мо­жуть це ре­а­лі­зо­ву­ва­ти.

Втім, в Укра­ї­ні я зі­штов­ху­вав­ся із пев­ною за­кри­ті­стю лю­дей до ін­но­ва­цій та змін. Кіль­ка лю­дей, які пра­цю­ва­ли над SenStone, з ча­сом пі­шли. І ме­ні зда­є­ться, що у нас ще не­має до­бре роз­ви­не­ної культури стар­та­пер­ства.

— 60% по­кри­т­тя — це ма­ло. Має бу­ти всі 100%. Лю­ди по­вин­ні ма­ти мо­жли­вість під­клю­чи­ти­ся до Ін­тер­не­ту, і це вже бу­де їх пи­та­н­ням, ро­би­ти це чи ні. Це зно­ву ж та­ки все за­ле­жить на те­хно­ло­гій. Наприклад, в США є стар­тап, за­снов­ни­ки яко­го до­мо­ви­ли­ся із одні­єю із радіостанцій про пе­ре­про­гра­му­ва­н­ня ра­діо­хвиль, щоб во­ни за­мість ра­діо по­си­ла­ли Ін­тер­нет. Щось та­ке по­трі­бно ро­би­ти і в Укра­ї­ні. Але тут по­трі­бна від­кри­тість з бо­ку тієї ж На­ціо­наль­ної ради з питань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня. Ме­ні зда­є­ться, по­вин­на від­бу­ти­ся мен­таль­на транс­фор­ма­ція.

Ма­рія ЮЗИЧ, Фо­то Ва­ле­рії ДІДКОВСЬКОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.