Шко­ла – у «хма­рі»

Три істо­рії най­про­су­ну­ті­ших учи­те­лі­вУкра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Сьо­го­дні по­кри­т­тя Ін­тер­не­том в Укра­ї­ні ста­но­вить 60%. Зві­сно, по­ка­зник не вра­жає, про­те вже дає про­стір для кре­а­ти­ву, наприклад — про­ве­де­н­ня ди­стан­цій­них уро­ків в он­лайн­фор­ма­ті під час ка­ран­ти­ну або ко­ли учні ви­ко­ну­ють домашні зав­да­н­ня в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті й над­си­ла­ють їх учи­те­лю че­рез спеціальну на­вчаль­ну пла­тфор­му.

■ В Укра­ї­ні вже є ба­га­то окре­мих шкіль­них іні­ці­а­тив, які успі­шно пра­цю­ють з учня­ми за до­по­мо­гою но­ві­тніх те­хно­ло­гій.

Наприклад, у сто­ли­чно­му на­вчаль­но­му за­кла­ді «Єв­ро­пей­ський ко­ле­гі­ум» про­блем із впро­ва­дже­н­ням хмар­них те­хно­ло­гій не ви­ни­кає, адже учні є актив­ни­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми ПК, ме­ре­жі Ін­тер­нет та MS Office, а ін­фор­ма­ти­ка тут ви­кла­да­є­ться вже з пер­шо­го ро­ку на­вча­н­ня.

На­ра­зі в шко­лі ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні он­лайн-ін­стру­мен­ти: OneNote Class(еле­ктрон­ний зо­шит для організації ро­бо­ти вчи­те­ля та учня) і Staff Notebook (інструмент вза­є­мо­дії між пра­ців­ни­ка­ми за­кла­ду), MS Office ( Office Mix), про­гра­ма для ство­ре­н­ня ін­те­р­актив­них до­по­від­ей Sway, Skype, Web 2.0 tools.

■ «Пер­ші кро­ки з ви­ко­ри­ста­н­ня Office 365 се­ред пе­да­го­гі­чно­го ко­ле­кти­ву роз­по­ча­ли­ся з актив­ної гру­пи вчи­те­лів і зго­дом на­бу­ли по­ши­ре­н­ня се­ред усьо­го пер­со­на­лу шко­ли зав­дя­ки се­рії ефе­ктив­них тре­нін­гів. На да­но­му ета­пі ми про­дов­жу­є­мо про­во­ди­ти тре­нін­ги й біль­шість учи­те­лів за­йма­є­ться са­мо­осві­тою зав­дя­ки ре­сур­сам Microsoft, зокре­ма Microsoft Education Community. За­раз неможливо не­до­оці­ни­ти зру­чність ви­ко­ри­ста­н­ня хмар­них те­хно­ло­гій в Єв­ро­пей­сько­му ко­ле­гі­у­мі», — роз­по­від­ає вчи­тель ні­ме­цької та ки­тай­ської мов, ко­ор­ди­на­тор розвитку ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій ПП «Нав­чаль­ний за­клад «Єв­ро­пей­ський ко­ле­гі­ум» Ві­ктор Кли­мен­ко.

■ З де­що мен­шим ен­ту­зі­а­змом, але не менш ефективним ре­зуль­та­том до іні­ці­а­ти­ви за­сто­су­ва­н­ня но­вих ін­стру­мен­тів у на­вчан­ні по­ста­ви­ли­ся учні НВК «Кі­ро­во­град­ський ко­ле­гі­ум » . « Спо­ча­тку учні роз­ді­ли­ли­ся зі сво­ї­ми по­гля­да­ми що­до мо­їх ін­но­ва­цій, але по­сту­по­во си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся, і те­пер во­ни вже не уяв­ля­ють уро­ків без твор­чої актив­но­сті», — роз­по­від­ає вчи­тель ан­глій­ської мови в НВК « Кі­ро­во­град­ський ко­ле­гі­ум» Мар­га­ри­та Ка­лю­жна.

Во­на роз­по­від­ає, що но­ві під­хо­ди до на­вча­н­ня до­по­ма­га­ють учням ста­ти більш успі­шни­ми і під­ви­щу­ють їхні шан­си на ве­ли­кі здо- бу­тки в май­бу­тньо­му. «Я мо­жу до­сяг­ти ма­лень­ко­го успі­ху, який по­тім пе­ре­ро­стає у зна­чно біль­ші до­ся­гне­н­ня і спри­яє успі­шно­сті як учня, так і вчи­те­ля», — го­во­рить Мар­га­ри­та Ка­лю­жна. Для ро­бо­ти з учня­ми во­на ви­ко­ри­сто­вує за­зви­чай та­кі про­гра­ми, як OneNote, Skype, Paint та Sway.

■ У ЗОШ І — ІІІ сту­пе­нів № 35 Він­ни­цької мі­ської ради теж актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії на осно­ві сер­ві­су Office 365. До впро­ва­дже­н­ня хмар­них об­чи­слень тут го­ту­ва­ли­ся ре­тель­но — про­во­ди­ли тре­нін­ги, кру­глі сто­ли, се­мі­на­ри, під час яких вчи­те­лів на­вча­ли пра­цю­ва­ти з но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми. «Після та­кої на­си­че­ної ін­но­ва­цій­ної ро­бо­ти вчи­те­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють хмар­ні сер­ві­си і в пов­сяк­ден­ній ро­бо­ті » , — роз­по­від­ає учи­тель ін­фор­ма­ти­ки ЗОШ №35 Він­ни­цької мі­ської ради Іван Стро­ми­ло.

Наприклад, по­яснює він, адмі­ні­стра­ція за­кла­ду вже актив­но ви­ко­ри­сто­вує хмар­не схо­ви­ще OneDrive та Outlook, учи­тель ін­фор­ма­ти­ки та сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри про­ве­ли бі­нар­ний урок з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­стру­мен­ту PowerPoint Online, а вчи­тель укра­їн­ської мови та лі­те­ра­ту­ри ви­ко­ри­сто­вує з кла­сом для спіль­ної ро­бо­ти Word Online, у яко­му учні ре­да­гу­ють ре­че­н­ня, а вчи­тель пе­ре­ві­ряє. До то­го ж, для під­трим­ки на­вчаль­но-ви­хов­но­го про­це­су за­кла­ду на сер­ві­сі Yammer ство­ре­но кор­по­ра­тив­ну шкіль­ну ме­ре­жу SchoolEdu.

■ Учні шко­ли, роз­по­від­ає Іван Стро­ми­ло, до­сить по­зи­тив­но сприйня­ли іні­ці­а­ти­ви адмі­ні­стра­ції. «Зві­сно, бу­ли та­кі ба­тьки, які за­бо­ро­ня­ли сво­їм ді­тям ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хно­ло­гії вза­га­лі, але по­пра­цю­вав­ши пев­ний час з ін­ши­ми, ті учні, яким за­бо­ро­ня­ли, по­ча­ли ко­ри­сту­ва­тись ни­ми. Можливо, ба­тьки пе­ре­гля­ну­ли пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ін­но­ва­цій у на­вчан­ні», — роз­по­від­ає він.

Зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню ін­но­ва­цій в осві­ті учень та вчи­тель мо­жуть пра­цю­ва­ти ди­стан­цій­но над спіль­ною ро­бо­тою, каже вчи­тель він­ни­цької шко­ли. «Наприклад, під час ка­ран­ти­ну наші вчи­те­лі про­во­ди­ли для учнів ве­бі­на­ри че­рез сер­віс «Skype для бі­зне­су». За до­по­мо­гою цьо­го сер­ві­су мо­жна при­єд­ну­ва­ти до кон­фе­рен­ції весь клас, транс­лю­ва­ти учням пре­зен­та­ції PowerPoint, про­во­ди­ти опи­ту­ва­н­ня, спіл­ку­ва­ти­ся в ча­ті. Ці­ка­вим є те, що після за­вер­ше­н­ня кон­фе­рен­ції учи­тель має готовий ві­део­файл, із за­пи­сом усьо­го то­го, що він де­мон­стру­вав. І цей файл він мо­же роз­мі­сти­ти на ві­део­хо­стин­гу для подаль­шо­го пе­ре­гля­ду», — по­яснює Іван Стро­ми­ло.

За йо­го сло­ва­ми, впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій дає змо­гу на­вча­ти учнів за ін­ди­ві­ду­аль­ним осві­тнім мар­шру­том, роз­ви­ва­ти си­сте­ми ін­ди­ві­ду­аль­но­го та ди­стан­цій­но­го на­вча­н­ня, під­ви­щу­ва­ти ре­зуль­та­тив­ність ро­бо­ти з все­бі­чно­го гар­мо­ній­но­го розвитку шко­ля­рів.

■ Се­ред ін­ших ре­зуль­та­тів — ефе­ктив­ні­ша ко­му­ні­ка­ція між ви­кла­да­ча­ми, учня­ми та адмі­ні­стра­ці­єю. «Но­ві сер­ві­си роз­ши­ри­ли по­ле ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і, як на­слі­док, зро­би­ли нав­чаль­ний процес ці­ка­ві­шим та ефе­ктив­ні­шим для всіх учасників. Ми ство­рю­є­мо без­пе­рерв­ний нав­чаль­ний процес та ко­му­ні­ка­цію все­ре­ди­ні на­шої шко­ли зав­дя­ки до­да­тка­ми для га­дже­тів і те­ле­фо­нів. Но­ві­тні те­хно­ло­гії ро­блять шко­лу су­ча­сні­шою, ці­ка­ві­шою та про­гре­сив­ні­шою, та­кою, яка зда­тна зди­ву­ва­ти», — до­дає Ві­ктор Кли­мен­ко.

«Але щоб вті­лю­ва­ти ін­но­ва­ції в осві­ту, по­трі­бне пев­не фі­нан­су­ва­н­ня, під­трим­ка спон­со­рів. Зві­сно, є ба­га­то сер­ві­сів, і се­ред них — Microsoft Office 365, які на­да­ю­ться для осві­ти без­ко­штов­но, але тут зно­ву- та­ки по­трі­бні спе­ці­а­лі­сти, адмі­ні­стра­то­ри для під­трим­ки си­сте­ми», — вва­жає Іван Стро­ми­ло.

Він по­яснює, що не­аби­яке зна­че­н­ня в та­ко­му про­це­сі відіграє адмі­ні­стра­ція за­кла­ду, яка зна­хо­дить рі­зні шля­хи для ре­а­лі­за­ції рі­зних іні­ці­а­тив. «Мо­жна вве­сти у шта­тний роз­клад си­стем­но­го адмі­ні­стра­то­ра, за­без­пе­чи­ти гі­дну за­ро­бі­тну пла­ту і, можливо, за­про­ва­ди­ти та­кож кон­тра­ктну осно­ву, до­го­вір між учи­те­лем та ди­ре­кто­ром», — го­во­рить він.

■ Крім цьо­го, мо­жна, для при­кла­ду, ор­га­ні­зу­ва­ти до­сту­пні тре­нін­ги для ви­кла­да­чів або кон­кур­си та про­е­кти для за­ці­кав­ле­них учи­те­лів, до­дає Ві­ктор Кли­мен­ко. «Можливо, зро­би­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ІКТ одні­єю з обов’яз­ко­вих ви­мог для підвищення ква­лі­фі­ка­цій­ної ка­те­го­рії вчи­те­лів і, зви­чай­но ж, за­без­пе­чи­ти всіх вчи­те­лів до­ста­тньою ма­те­рі­аль­но-те­хні­чною ба­зою для ре­а­лі­за­ції всіх ін­но­ва­цій­них про­е­ктів та смі­ли­вих за­ду­мів», — по­яснює він.

Ма­рія ЮЗИЧ

ФО­ТО АНДРІЯ СІНЕНСЬКОГО

У СТО­ЛИ­ЧНО­МУ НА­ВЧАЛЬ­НО­МУ ЗА­КЛА­ДІ «ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИЙ КО­ЛЕ­ГІ­УМ» ПРО­БЛЕМ ІЗ ВПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯМ ХМАР­НИХ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ НЕ ВИ­НИ­КАЄ, АДЖЕ ІН­ФОР­МА­ТИ­КА ТУТ ВИ­КЛА­ДА­Є­ТЬСЯ ВЖЕ З ПЕР­ШО­ГО РО­КУ НА­ВЧА­Н­НЯ, РОЗ­ПО­ВІД­АЄ КО­ОР­ДИ­НА­ТОР РОЗВИТКУ ІКТ ШКО­ЛИ ВІ­КТОР КЛИ­МЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.