Facebook те­пер «чи­тає» фо­то

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Со­ці­аль­на ме­ре­жа Facebook до­да­ла у свої до­да­тки фун­кцію го­ло­со­во­го опи­су змі­сту фо­то­гра­фій, яка має ста­ти ко­ри­сною для ко­ри­сту­ва­чів із про­бле­ма­ми зо­ру, по­ві­дом­ляє zaxid.net. Но­ва фун­кція на­зи­ва­є­ться Automatic alt text і пра­цює на­сту­пним чи­ном: ко­ли ко­ри­сту­ва­чвід­кри­ває пост з кар­тин­кою, Alt Text по­ві­дом­ляє, що са­ме там зо­бра­же­но. На­ра­зі про­гра­ма мо­же роз­пі­зна­ва­ти рі­зний транспорт: «чо­вен», «тра­ктор», «ав­то­мо­біль»; тва­рин: «кіт», «со­ба­ка»; еле­мен­ти при­ро­ди ( «мо­ре», «ліс», «схід»), ча­сти­ни ті­ла і облич­чя: «ру­ка», «борода»; емо­ції: «по­смі­шка», «сму­ток»; їжу: «су­ші», «пі­ца». Та­кож во­на мо­же ви­зна­чи­ти сел­фі. Ра­зом із тим, за­зна­ча­ють роз­ро­бни­ки про­гра­ми, Facebook по­ві­дом­ля­ти­ме про вміст йо­го фо­то­гра­фій, тіль­ки якщо Alt text бу­де біль­ше, ніж на 80% впев­не­ний в то­му, що зо­бра­же­но на кар­тин­ці. Та­кож ALt Text має фун­кцію ма­шин­но­го на­вча­н­ня. Це озна­чає, що йо­го зда­тно­сті до роз­пі­зна­ва­н­ня пре­дме­тів і жи­вих істот бу­дуть по­сту­по­во вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся. На­га­да­є­мо, що в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку роз­ро­бни­ки Facebook пред­ста­ви­ли про­то­тип про­гра­ми з роз­пі­зна­ва­н­ня об’єктів у ві­део.

ФО­ТО З САЙТА HITECH-NEWS.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.