Ар­хі­те­кто­ри на­вчать бу­дів­лю зби­ра­ти воду з по­ві­тря

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Іта­лій­ські ар­хі­те­кто­ри з бю­ро Architecture and Vision пла­ну­ють ство­ри­ти ма­кси­маль­но до­сту­пний про­то­тип про­е­кту зі збо­ру пи­тної во­ди, який би фун­кціо­ну­вав і в най­більш бі­дних ра­йо­нах Афри­ки. Про це по­ві­дом­ляє пор­тал statuspress. Warka Water за­сно­ва­на на мі­сце­вих ма­те­рі­а­лах і при за­галь­ній вар­то­сті кон­стру­кції в 1000 до­ла­рів зда­тна за до­бу зби­ра­ти до 100 лі­трів пи­тної во­ди. Си­сте­ма ви­ко­ри­сто­вує тіль­ки гра­ві­та­цію, кон­ден­са­цію і ви­па­ро­ву­ва­н­ня та не ви­ма­гає еле­ктри­ки. Кон­стру­кція скла­да­є­ться зі спле­те­них в ве­жу бам­бу­ко­вих пру­тів, все­ре­ди­ні якої на­тя­гу­є­ться про­ни­кний сі­тка. На ній осі­да­ють кра­плі во­ди від ро­си і ту­ма­ну, які ра­зом з до­що­вою во­дою че­рез при­єд­на­ний ко­ле­ктор сті­ка­ють в єдиний ре­зер­ву­ар. Ар­хі­те­кто­ри роз­ро­бля­ли си­сте­му, яка б мо­гла віль­но зво­ди­ти­ся жи­те­ля­ми сіл без за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них при­стро­їв і ін­стру­мен­тів. Та­кож в остан­ніх вер­сі­ях нав­ко­ло кон­стру­кції до­дав­ся і на­віс ра­ді­у­сом у 10 ме­трів, який пе­ре­тво­рює ути­лі­тар­ну ве­жу вже в соціальний центр по­се­ле­н­ня. Всьо­го ар­хі­те­кто­ри про­те­сту­ва­ли 12 про­то­ти­пів. Най­більш вда­ла кон­стру­кція має га­ба­ри­ти 9,5 м у ви­со­ту і 3,7 м в ді­а­ме­трі і зво­ди­ться за один день за до­по­мо­гою де­ся­ти чо­ло­вік. Ре­а­лі­за­ція всьо­го про­е­кту і ма­со­ва уста­нов­ка веж на кон­ти­нен­ті за­пла­но­ва­на на 2019 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.