Apple пра­цює над чо­хлом без­дро­то­вої за­ряд­ки

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Роз­ро­бни­ки ком­па­нії Apple за­па­тен­ту­ва­ли чо­хол, який в май­бу­тньо­му бу­де за­ря­джа­ти мо­біль­ний при­стрій без до­да­тко­вих шну­рів, пе­ре­дає пор­тал gogetnews. До сло­ва, спосіб пе­ре­да­чі за­ря­ду на від­ста­ні до одно­го ме­тра був за­па­тен­то­ва­ний ще 6 ро­ків то­му. Але ре­а­лі­зу­ва­ти те­хно­ло­гію не вдалося, оскіль­ки ви­на­хі­дни­ки не змо­гли за­по­біг­ти втра­ті за­ря­ду при від­да­лен­ні смар­тфо­на від дже­ре­ла енер­гії. Роз­ро­бни­ки в Apple вбу­ду­ва­ли в чо­хол для га­дже­та ін­ду­кцій­ну ко­ту­шку, що до­зво­лить за­ря­джа­ти смар­тфон на від­ста­ні. На­ра­зі вла­сни­ки «яблу­ко­вих» при­стро­їв мо­жуть при­дба­ти спеціальну пла­тфор­му, яка мо­же за­ря­джа­ти смар­тфо­ни на від­ста­ні. Але основ­на про­бле­ма ви­ко­ри­ста­н­ня такого ме­то­ду за­ряд­ки для iPhone — в то­му, що в при­строї не­має вбу­до­ва­но­го при­йма­ча, і то­му ви­ни­кає по­тре­ба ку­пу­ва­ти йо­го окре­мо, під­клю­ча­ти до смар­тфо­ну че­рез Lighting-порт і хо­ва­ти під чо­хол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.