Ав­стра­лій­ці ство­ри­ли сел­фі-дрон

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Роз­ро­бни­ки з Ав­стра­лії ство­ри­ли без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат ROAM-e, який мо­же роз­пі­зна­ва­ти облич­чя і ав­то­ма­ти­чно слі­ду­ва­ти за сво­їм вла­сни­ком, пи­шуть hitech-news. Сел­фі-дрон осна­ще­ний 5-Мп ка­ме­рою і вміє ство­рю­ва­ти 360° па­но­рам­ні фо­то­гра­фії. Зав­дя­ки те­хно­ло­гії роз­пі­зна­ва­н­ня осо­би, без­пі­ло­тник здій­снює фо­то— і ві­део­з­йом­ку та­ким чи­ном, що вла­сник зав­жди за­ли­ша­є­ться в ка­дрі. ROAM-e лі­тає на від­ста­ні від 3 до 25 ме­трів від го­спо­да­ря. Управ­ля­ти по­льо­том і зйом­кою мо­жна за до­по­мо­гою про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, вста­нов­ле­но­го на мо­біль­но­му при­строї з iOS або Android. Ма­те­рі­ал, що зні­ма­є­ться, бу­де від­обра­жа­ти­ся на дис­плеї смар­тфо­на або план­ше­та в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су.

Під­го­ту­ва­ла Ма­рія ЮЗИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.