На трав­не­ві — до «Бузь­ко­го Гра­ду»

Офіс розвитку Ми­ко­ла­їв­щи­ни спіль­но з «Аген­ці­єю розвитку Ми­ко­ла­є­ва» пред­ста­ви­ли сві­то­ві уні­каль­ні ту­ри­сти­чні об’єкти краю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Не­що­дав­но в Ки­є­ві стар­ту­ва­ла Мі­жна­ро­дна ту­ри­сти­чна ви­став­ка UITT 2016 «Укра­ї­на — по­до­ро­жі й ту­ризм». У ній взя­ла участь і де­ле­га­ція від Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті під ке­рів­ни­цтвом за­сту­пни­ка го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції Окса­ни Яні­шев­ської.

«З іні­ці­а­ти­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції на­ша область впер­ше взя­ла участь у та­кій мас­шта­бній ви­став­ці у скла­ді На­ціо­наль­но­го стен­ду. Для нас — це вда­ла на­го­да пред­ста­ви­ти ту­ри­сти­чний про­дукт Ми­ко­ла­їв­щи­ни на мі­жна­ро­дно­му рів­ні, про­ре­кла­му­ва­ти ту­ри­сти­чний по­тен­ці­ал обла­сті пе­ред ту­ри­ста­ми, ін­ве­сто­ра­ми. Всі три дні три­ва­ло пред­став­ле­н­ня на­ціо­наль­них та ре­гіо­наль­них ланд­ша­фтних пар­ків, за­по­від­ни­ків, мор­сько­го узбе­реж­жя, роз­ва­жаль­ної ін­фра­стру­кту­ри, місць від­по­чин­ку, про­ми­сло­во­го по­тен­ці­а­лу й ба­га­то ін­шо­го», — роз­по­ві­ла Окса­на Яні­шев­ська.

Цьо­го ро­ку, на від­мі­ну від ми­ну­лих ро­ків, по­тен­ці­ал обла­сті бу­ло пред­став­ле­но у скла­ді На­ціо­наль­но­го стен­ду Укра­ї­ни, а не окре­мих ту­ри­сти­чних об’єктів та місць від­по­чин­ку.

На­ціо­наль­ний при­ро­дний парк «Бузь­кий Град», істо­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­чний му­зей про­сто не­ба, а та­кож Оль­вія, Кін­бурн­ська ко­са, Актов­ський кань­йон, При­чор­но­мор­ське узбе­реж­жя — ці та ін­ші уні­каль­ні ту­ри­сти­чні об’єкти пред­ста­ви­ла Ми­ко­ла­їв­щи­на на ХХІІ Між­на­ро­дній ви­став­ці. Під­го­тов­ка до виставки про­хо­ди­ла за по­за­бю­дже­тні ко­шти, за до­по­мо­гою і з кон­суль­та­ці­я­ми Офі­су розвитку Ми­ко­ла­їв­щи­ни та «Аген­ції розвитку Ми­ко­ла­є­ва».

Після цієї по­дії за­сту­пник го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції Окса­на Яні­шев­ська роз­мов­ля­ла з на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни Ан­ною Ро­ма­но­вою, на­чаль­ни­ком управ­лі­н­ня ту­ри­зму і ку­рор­тів Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку Укра­ї­ни Іва­ном Лі­пту­гою, ди­ре­кто­ром де­пар­та­мен­ту за­по­від­ної спра­ви Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Іго­рем Іва­нен­ком. Обго­во­ри­ли про­бле­му за­по­від­них зон Укра­ї­ни та Ми­ко­ла­їв­щи­ни. Зокре­ма, за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви в га­лу­зі вну­трі­шньо­го ту­ри­зму, на­ла­го­джен­ні ме­ре­жі на­ціо­наль­них ту­р­опе­ра­то­рів.

Іван Лі­пту­га на­го­ло­сив, що на­ра­зі Мі­ні­стер­ство пра­цює над на­ціо­наль­ною ме­ре­жею ту­ри­сти­чних брен­дів Укра­ї­ни. Го­ло­ва ро­бо­чої гру­пи з роз­роб­ки брен­ду Ми­ко­ла­їв­щи­ни Оле­ксандр Ма­кси­мен­ко представив бренд обла­сті, на що на­чаль­ник управ­лі­н­ня ту­ри­зму і ку­рор­тів Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку від­зна­чив, що образ, лі­ній­не зо­бра­же­н­ня та кон­це­пція йо­го по­да­н­ня до­сить вда­ло про­пра­цьо­ва­ні.

Окса­на Яні­шев­ська роз­по­ві­ла, що тіль­ки за пер­ший день виставки стенд Ми­ко­ла­їв­щи­ни пе­ре­гля­ну­ли кіль­ка­сот від­ві­ду­ва­чів як з Укра­ї­ни — осо­бли­во із за­хі­дних та пів­ні­чних обла­стей, так із ін­ших кра­їн — Па­ки­ста­ну, Ту­реч­чи­ни, Гру­зії то­що. Пе­ре­ва­жно ці­ка­ви­ли­ся по­дро­би­ця­ми актив­но­го від­по­чин­ку, зе­ле­но­го ту­ри­зму та осо­бли­во­стя­ми лі­тньо­го мор­сько­го від­по­чин­ку.

У ви­став­ці взя­ли участь 28 кра­їн-учасників, 248 ком­па­ній, та­кож впер­ше цьо­го ро­ку бу­ло пред­став­ле­но На­ціо­наль­ний па­віль­йон Укра­ї­ни — з ре­гіо­на­ми й ві­дом­ства­ми, за­лу­че­ни­ми у сфе­ру ту­ри­зму.

Лю­бо­вКИЦУЛ

ФО­ТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.