Естон­ський ін­ве­стор:

«Фір­со­ва по­зба­ви­ли ман­да­та, бо він за­хи­стив єв­ро­пей­ський бі­знес від укра­їн­ських де­пу­та­тів»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ком­па­нія Arricano Real Estate, най­біль­ший єв­ро­пей­ський ін­ве­стор і де­ве­ло­пер у сфе­рі тор­го­вель­ної не­ру­хо­мо­сті в Укра­ї­ні, обу­ре­на си­ту­а­ці­єю що­до чле­на пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з питань єв­ро­ін­те­гра­ції Єго­ром Фір­со­вим. Ком­па­нія офі­цій­но звер­та­ла­ся до де­пу­та­та Фір­со­ва із за­явою про по­ру­ше­н­ня в Укра­ї­ні прав Arricano як іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра, зокре­ма си­ту­а­ції дов­ко­ла ТРК SkyMall, а та­кож тиску з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

Як ста­ло ві­до­мо «Дню» від прес-слу­жби ком­па­нії, Arricano роз­ці­нює по­збав­ле­н­ня Єго­ра Фір­со­ва де­пу­тат­сько­го ман­да­та як на­слі­док йо­го при­лю­дної по­зи­ції що­до впли­во­вих укра­їн­ських по­лі­ти­ків у про­це­сах, пов’яза­них з їхні­ми ді­ло­ви­ми ін­те­ре­са­ми, у то­му чи­слі що­до де­пу­та­та Оле­ксан­дра Гра­нов­сько­го та йо­го уча­сті в си­ту­а­ції з ТРК SkyMall.

У ком­па­нії ствер­джу­ють, що Єгор Фір­сов — це один із не­ба­га­тьох по­лі­ти­ків, який за ці чо­ти­ри ро­ки не ли­ше при­ді­лив час і ви­вчив істо­рію по­ру­ше­н­ня прав ком­па­нії Arricano у ви­пад­ку з ТРК SkyMall (Скай­молл), а й звер­не­ться до НАБУ та Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни з офі­цій­ною за­явою про не­об­хі­дність роз­слі­ду­ва­ти ба­га­то­чи­сель­ні від­вер­то не­за­кон­ні дії чи­нов­ни­ків і по­са­до­вих осіб сто­сов­но Arricano та за­хо­пле­н­ня ТРК SkyMall. Са­ме після звер­нень до НАБУ та Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни Фір­со­ва по­зба­ви­ли де­пу­тат­сько­го ман­да­та.

З 2012 ро­ку ком­па­нія Arricano втра­ти­ла кон­троль над ТРК SkyMall, а 2014 ро­ку — фа­кти­чно і час­тки у про­е­кті. За цих чо­ти­ри ро­ки ком­па­нія біль­ше 50 ра­зів офі­цій­но звер­та­ла­ся до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка, мі­ні­стра юсти­ції Пав­ла Пе­трен­ка, Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на і ба­га­тьох на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни. На пре­ве­ли­кий жаль, біль­шість цих звер­нень не спо­ну­ка­ли пред­став­ни­ків укра­їнсь- кої вла­ди до ре­аль­них дій для від­нов­ле­н­ня прав іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра та ін­ве­сти­цій­но­го імі­джу Укра­ї­ни в ці­ло­му, кон­ста­тує прес-слу­жба ком­па­нії.

Та­кож Arricano як естон­ський ін­ве­стор в Укра­ї­ні звер­та­ла­ся до пер­ших осіб естон­ської дер­жа­ви. В ре­зуль­та­ті цих дій прем’єр-міністр Есто­нії Та­а­ві Рій­вас в рам­ках сво­го ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Укра­ї­ни 13—14 сі­чня 2015 ро­ку звер­нув­ся до прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка з проханням за­без­пе­чи­ти за­кон­не від­нов­ле­н­ня пра­ва Arricano на ТРК SkyMall.

У сі­чні 2016 ро­ку бі­знес-ом­буд­смен Аль­гір­дас Ше­ме­та роз­гля­нув скар­гу Arricano про гру­бі по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства по­са­до­ви­ми осо­ба­ми Укр­держ­ре­є­стру, ви­знав її об­ґрун­то­ва­ність і офі­цій­ним ли­стом звер­нув осо­бли­ву ува­гу мі­ні­стра юсти­ції Пав­ла Пе­трен­ка та в.о. про­ку­ро­ра м. Ки­є­ва Оле­га Ва­лен­дю­ка на не­ефе­ктив­ність роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них про­ва­джень про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства держ­ре­є­стра­то­ра­ми, не­за­кон­ні пе­ре­ре­є­стра­ції ТРК SkyMall і кор­по­ра­тив­них прав. Та­кож він ре­ко­мен­ду­вав посилити за­хист від не­сан­кціо­но­ва­но­го втру­ча­н­ня в Дер­жав­ний ре­єстр май­но­вих прав на не­ру­хо­ме май­но де­кіль­ко­ма рів­ня­ми ав­то­ри­за­ції.

«На пре­ве­ли­кий жаль, Arricano, пра­ва іно­зем­них ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні — пра­кти­чно не за­хи­ще­ні, — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Arricano RealEstate Ми­хай­ло Мер­ку­лов. — Ма­ю­чи на ру­ках по­зи­тив­ні рі­ше­н­ня лон­дон­ських су­дів, ми не мо­же­мо по­вер­ну­ти актив в Укра­ї­ні, оскіль­ки укра­їн­ські про­це­си та спра­ви вмить став­ля­ться «на стоп» або за­кри­ва­ю­ться. Укра­їн­ські чи­нов­ни­ки ігно­ру­ють фа­кти та за­ува­же­н­ня пер­ших осіб Європи, бі­знес-ом­буд­сме­на. На жаль, си­ту­а­ція з па­ном Фір­со­вим стала ло­гі­чним про­дов­же­н­ням «ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту» і «єв­ро­ін­те­гра­цій­них про­це­сів по-укра­їн­ськи»... до ста­ту­су на­ро­дно­го де­пу­та­та та до­ві­ри, на­да­ної йо­му на­ро­дом Укра­ї­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.