Збіль­ши­ти кво­ти, змен­ши­ти ми­то...

Екс­пор­те­ри на­по­ля­га­ють на вне­сен­ні змін до умов Зони віль­ної тор­гів­лі Укра­ї­на — ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Всі свої ви­мо­ги бі­знес ви­клав у від­по­від­но­му звер­нен­ні до прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни, мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го розвитку і тор­гів­лі, мі­ні­стра за­кор­дон­них справ та го­ло­ви пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні. Укра­їн­ські екс­пор­те­ри про­по­ну­ють уря­ду якнай­швид­ше роз­по­ча­ти офі­цій­ні кон­суль­та­ції з ЄС.

«Не­зва­жа­ю­чи на за­сто­су­ва­н­ня ре­жи­му ав­то­ном­них тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій на укра­їн­ські то­ва­ри, за­мість збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту Укра­ї­на отри­ма­ла сут­тє­ве йо­го змен­ше­н­ня» — йдеться у звер­нен­ні. Так, 2015 ро­ку екс­порт з Укра­ї­ни до Єв­ро­со­ю­зу ско­ро­тив­ся на 25% у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні, втра­ти ва­лю­тної ви­ру­чки за рік пе­ре­ви­щи­ли 4 млрд дол. На по­ча­тку 2016 ро­ку не­га­тив­на тен­ден­ція не змі­ни­ла­ся — екс­порт укра­їн­ських то­ва­рів в ЄС ско­ро­тив­ся на 6,3% і про­дов­жує да­лі зни­жу­ва­ти­ся.

Го­лов­ні при­чи­ни такого зни­же­н­ня укра­їн­ські екс­пор­те­ри вба­ча­ють у за­ма­лих не­та­ри­фних кво­тах, в рам­ках яких здій­сню­є­ться по­став­ка то­ва­рів без спла­ти ім­порт­них мит. У пер­ші мі­ся­ці 2016 ро­ку кво­ти на екс­порт до ЄС біль­шо­сті кон­ку­рен­то­зда­тних, сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів Укра­ї­на вже ви­чер­па­ла. При­мі­ром, на по­ча­ток бе­ре­зня ви­ко­ри­ста­ні кво­ти на без­ми­тний екс­порт в ЄС цукру, ячмін­ної кру­пи, бо­ро­шна, ме­ду, со­ку, ку­ку­ру­дзи. На 86,9% ви­чер­па­но кво­ту на обро­бле­ні то­ма­ти, на 74,5% на пше­ни­цю м’яку, пше­ни­чне бо­ро­шно і гра­ну­ли. Більш ніж на­по­ло­ви­ну ви­ко­ри­ста­но кво­ту з вів­са.

То­му бі­знес у сво­є­му звер­нен­ні до уря­ду на­по­ля­гає на збіль­шен­ні квот для по­ста­вок укра- їн­ської про­ду­кції на ри­нок кра­їн ЄС. Зокре­ма, кво­ти на ку­ку­ру­дзя­ну му­ку мо­жна бу­ло б збіль­ши­ти у 12 ра­зів, на пше­ни­цю — у 2 ра­зи, на ви­но­гра­дний сік — у 9 ра­зів, на цу­кор — в 15 ра­зів, на то­ма­ти — у 3 ра­зи, на бо­ро­шно — в 2 ра­зи, на м’ясо пти­ці та на­пів­фа­бри­ка­ти із неї — у 6 ра­зів, а кво­ти на яблу­чний сік мо­жуть бу­ти ска­со­ва­ні зов­сім.

У свою чер­гу, Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни пи­та­н­ня пе­ре­гля­ду об­ся­гів та­ри­фних квот під­ні­ма­ла у Брюс­се­лі, в хо­ді зу­стрі­чі із най­біль­шим бі­знес- об’ єд­на­н­ням Європи BusinessEurope та під час за­сі­да­н­ня укра­їн­ської сторони Пла­тфор­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, що фун­кціо­нує від­по­від­но до Угоди про асоціацію Укра­ї­на — ЄС.

Не спри­яє збіль­шен­ню укра­їн­сько­го екс­пор­ту до Єв­ро­со­ю­зу і на­яв­ність ім­порт­них мит, на від­мі­ну яких ба­га­то хто спо­ді­вав­ся після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. То­му укра­їн­ський бі­знес ви­ма­гає та­кож і зни­же­н­ня ім­порт­них мит на де­які то­ва­ри пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті та ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня.

Свої під­пи­си під за­зна­че­ним звер­не­н­ням по­ста­ви­ли Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни, Ра­да під­при­єм­ців при КМУ, Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців ав­то­мо­біль­ної га­лу­зі, Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня ро­бо­то­дав­ців «Укр­лег­пром», Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців ма­ши­но­бу­дів­ної про­ми­сло­во­сті, Все­укра­їн­ське га­лу­зе­ве об’єд­на­н­ня ор­га­ні­за­цій ро­бо­то­дав­ців хі­мі­чної про­ми­сло­во­сті, Со­юз пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни, Все­укра­їн­ський со­юз ви­ро­бни­ків бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів та ви­ро­бів, Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців скля­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.