Па­на­ма­лікс за­пу­стить по­зи­тив­ні пе­ре­тво­ре­н­ня в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«Па­нам­ський скан­дал» за­пу­стить процес, що до­по­мо­же за­ко­но­дав­чо від­окре­ми­ти управ­лі­н­ня бі­зне­су від вла­ди.

Та­ку дум­ку ви­сло­вив ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля Володимир ПАН­ЧЕН­КО.

«Пре­зи­дент увів в укра­їн­ський ди­скурс по­ня­т­тя «слі­пий траст». Це ан­гло­са­ксон­ське по­ня­т­тя, за яким по­са­до­вець пе­ре­дає бі­знес у до­вір­че управ­лі­н­ня на мо­мент зайня­т­тя по­са­ди. В на­шо­му ви­пад­ку цю схе­му бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но не­пов­ною мі­рою. В США, якщо та­ка осо­ба про­дов­жує впливати на бі­знес, її че­кає кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність. У нас ця тра­ди­ція та­кож з’яви­ться, і з ча­сом бу­де за­крі­пле­на в за­ко­но­дав­стві. То­ді жур- на­лі­сти бу­дуть ви­лов­лю­ва­ти пре­зи­ден­та чи ін­шо­го ви­со­ко­по­са­дов­ця не за обіцянки, а за кон­кре­тні по­ру­ше­ні нор­ми», — за­зна­чив він.

Це бла­го­твор­ний процес для су­спіль­ства, вва­жає еко­но­міст, який від­криє ба­га­то мо­жли­во­стей, як за­ко­но­дав­чо від­окре­ми­ти управ­лі­н­ня бі­зне­сом від вла­ди.

Ко­мен­ту­ю­чи іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня пар­ла­мент­ської ко­мі­сії, яка має пе­ре­вір­ки ста­тки Пре­зи­ден­та, Пан­чен­ко ви­сло­вив дум­ку, що її ді­яль­ність має по­ши­рю­ва­тись та­кож і на на­ро­дних де­пу­та­тів.

«То­ді ми ви­йде­мо на аме­ри­кан­ську мо­дель, де пе­ре­да­ю­ться всі час­тки у «слі­пий траст», і про бі­знес за­бу­ва­ють на п’ять чи біль­ше ро­ків. Цей процес роз­по­чав­ся, він при­зве­де до роз­ме­жу­ва­н­ня бі­зне­су і вла­ди, а в подаль­шо­му — і до пе­ре­за­ван­та­же­н­ня за­ко­но­дав­ства», — ре­зю­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.