«Зе­ле­не» ви­хо­ва­н­ня — з са­до­чка

Як не­ви­му­ше­но еко­но­ми­ти ре­сур­си та гро­ші — ді­ли­ться до­сві­дом ро­ди­на Ка­ли­нов­ських із Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ро­дин­ний до­свід по­сту­по­во виходить за ме­жі квартири. Ан­на ви­кла­дає у Ки­їв­сько­му ко­ле­джі лег­кої про­ми­сло­во­сті. Ра­зом зі сту­ден­та­ми зби­ра­ють ма­ку­ла­ту­ру та ба­та­рей­ки. На­сту­пний етап — ді­йти спіль­ної зго­ди із су­сі­да­ми що­до сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя. По­ки що са­мі здають окре­мо пла­стик та скло, уни­ка­ють одно­ра­зо­во­го по­су­ду та ае­ро­золь­них за­со­бів.

«До­ма­шня еко­но­мія вчить нас ку­пу­ва­ти ли­ше по­трі­бні ре­чі. Сказати, що я повністю змі­ни­ла свій спосіб жи­т­тя чи що для цьо­го тре­ба вкла­сти ве­ли­че­зні ре­сур­си, — то ні. Не по­трі­бні ко­ло­саль­ні зу­си­л­ля, щоб взя­ти в ма­га­зин еко­тор­бин­ку, а не па­кет», — під­су­мо­вує го­спо­ди­ня. Тож над­зви­чай­них зу­силь справ­ді не тре­ба: вар­то ли­ше пе­ре­гля­ну­ти зви­чки, ува­жні­ше чи­та­ти упа­ков­ку то­ва­рів та ці­ка­ви­тись оща­дли­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.