Афе­ра на істо­ри­чних го­рах

Зо­ну­ва­н­ня, іні­ці­йо­ва­не вла­до­ю­Ки­є­ва, створює за­гро­зу за­бу­до­ви ле­ген­дар­них Юр­ко­ви­ці та Ще­ка­ви­ці. І цей ри­зик — не єдиний

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Скіль­ки у сто­ли­ці «га­ря­чих» то­чок, де ве­де­ться чи го­ту­є­ться до стар­ту не­за­кон­не бу­дів­ни­цтво? За­хи­сни­ки мі­ста на­звуть кіль­ка де­ся­тків та­ких адрес. За­си­па­ють озе­ро Ка­чи­не на По­зня­ках — за­для зве­де­н­ня чер­го­вої «сві­чки», на Ми­хай­лів­ській та Єв­ро­пей­ській пло­щах пла­ну­ють ство­ре­н­ня під­зем­но­го пар­кін­гу, уми­сно руй­ну­ють пам’ятку на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го, 4Б, Би­ків­нян­ський ліс під за­гро­зою ви­руб­ки...

Ки­їв ні­ко­ли не пе­ре­жи­вав такого бу­ді­вель­но­го ко­ла­псу. До зга­да­них про­блем ледь не що­дня до­да­ю­ться но­ві пункти. Дня­ми акти­віст і де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VІІ скли­ка­н­ня Оле­на Єскі­на за­яви­ла, що під за­гро­зою за­бу­до­ви опи­ня­ю­ться ле­ген­дар­ні го­ри, на яких за­сно­ву­вав­ся Ки­їв, — Юр­ко­ви­ця та Ще­ка­ви­ця.

ВТРА­ЧА­Є­МО УНІ­КАЛЬ­НИЙ АРЕАЛ

Це ста­ло ві­до­мо під час гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня пла­ну зо­ну­ва­н­ня те­ри­то­рії цен­траль­ної ча­сти­ни Ки­є­ва, зокре­ма Та­тар­ки та По­до­лу. У Де­пар­та­мен­ті ар­хі­те­кту­ри і мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції гро­ма­ді пред­ста­ви­ли ва­рі­ант, де за­мість де­рев на кар­ті по­зна­че­ні ви­со­тки.

«Три­ва­лий час я за­йма­ла­ся про­бле­ма­ми Юр­ко­ви­ці, отри­ма­ла зе­мель­ний ка­дастр по всіх зе­мель­них ді­лян­ках, що там є, — роз­по­ві­ла Оле­на Єскі­на. — Це уні­каль­на те­ри­то­рія, де зна­хо­ди­ться го­ро­ди­ще ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі, Ки­ри­лів­ська сто­ян­ка. Уні­каль­ний ланд­шафт, яко­му біль­ше пів­то­ра міль­йо­на ро­ків. За чин­ним Ген­пла­ном на Юр­ко­ви­ці має бу­ти зе­ле­на зо­на. У Ген­пла­ні-2025 «іме­ні Чер­но­ве­цько­го» частково ле­га­лі­зу­є­ться за­бу­до­ва цьо­го істо­ри­чно­го аре­а­лу, що тя­гне­ться від ву­ли­ці Шмід­та, де вже бу­ду­ю­ться не­ве­ли­кі ко­те­джі. Те­пер все це уза­ко­ню­ють ще й де­таль­ним пла­ном те­ри­то­рії. Від­да­ють під за­бу­до­ву усі зем­лі, по­чи­на­ю­чи від Юр­ко­ви­ці і да­лі по дні­пров­ських схи­лах, че­рез Жу­ків острів до Но­во­обу­хів­ської тра­си».

По­ді­бні обго­во­ре­н­ня мі­сто про­во­дить що­ти­жня — по ко­жно­му істо­ри­чно­му ра­йо­ну та квар­та­лу сто­ли­ці. Чи­нов­ни­ки за­пев­ня­ють: зо­нінг та де­таль­не пла­ну­ва­н­ня ви­зна­чить для ко­жно­го з них свої обме­же­н­ня по ви­со­ті та щіль­но­сті за­бу­до­ви.

За кра­си­ви­ми сло­ва­ми хо­ва­є­ться низ­ка ри­зи­ків. Істо­ри­чні го­ри — ли­ше один із них. «День» уже пи­сав про бу­дів­ни­цтво 17-по­вер­хо­вих «сві­чок» по ву­ли­ці Лей­пцизь­кій (ін­ве­стор — «Ки­їв­мі­ськ­буд») з ви­дом на пам’ятку ЮНЕСКО Ки­є­во-Пе­чер­ську лав­ру. Це — бу­фер­на зо­на Лав­ри, про­те зо­ну­ва­н­ня цьо­го ра­йо­ну до­зво­ляє по­ді­бні пе­ре­тво­ре­н­ня.

Як по­ясню­вав ра­ні­ше ар­хі­те­ктор Олег Гре­чух, за­мість обме­жень на ви­со­тне бу­дів­ни­цтво в істо­ри­чних ра­йо­нах та су­во­рих ви­мог до но­вих спо­руд мі­сто впро­ва­джує зо­нінг, щоб уза­ко­ни­ти не­за­кон­не. До ре­чі, бу­дів­ни­цтво жи­тла з ви­дом на Лав­ру ви­зна­ло про­ти­прав­ним Мі­ні­стер­ство культури. Не­що­дав­но ві­дом­ство опу­блі­ку­ва­ло за­яву, що не на­да­ва­ло жо­дних до­зво­лів на про­ве­де­н­ня зем­ля­них ро­біт на Лей­пцизь­кій, 13. На­то­мість звер­ну­ло­ся до Слід­чо­го управ­лі­н­ня ГУ МВС Укра­ї­ни у Ки­є­ві що­до по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни. Та бу­ді­вель­ну те­хні­ку ці за­яви не зу­пи­ня­ють.

Обго­во­ре­н­ня зо­нін­гу те­ри­то­рій три­ва­ти­ме до 15 трав­ня. А да­лі ні­що не за­ва­жа­ти­ме мі­ській вла­ді ухва­ли­ти скан­даль­ний Ген­план-2025, який ле­га­лі­зує усі не­за­кон­но ви­ді­ле­ні зе­мель­ні ді­лян­ки у пе­рі­од, ко­ли ме­ром був Ле­о­нід Чер­но­ве­цький. Вже за­раз сто­ли­чна вла­да на­ма­га­є­ться про­тяг­ти до­ку­мент на го­ло­су­ва­н­ня у се­сій­ній за­лі, за­яв­ля­ю­чи, що він отри­мав усі по­го­дже­н­ня. Хо­ча до­сі не готовий істо­ри­ко- ар­хі­те­ктур­ний опор­ний план, на яко­му він має ґрун­ту­ва­ти­ся. Те­пер один за одним роз­гля­да­ю­ться де­таль­ні пла­ни те­ри­то­рій істо­ри­чних квар­та­лів. Після обго­во­ре­н­ня з гро­ма­дою їх ви­не­суть на го­ло­су­ва­н­ня де­пу­та­там Ки­їв­ра­ди. Якщо ті під-

PЗАТВЕРДИТИ НЕ­ЗА­КОН­НЕ

ЗЛО­ЧИН НА МІ­ЛЬЯР­ДИ

три­ма­ють проект, на­сту­пний крок — фор­маль­не прийня­т­тя Ген­пла­ну.

Оле­на Єскі­на на­зи­ває та­кі дії вла­ди афе­рою, зло­чи­ном проти ки­ян та мі­ста на мі­льяр­ди гри­вень. На її дум­ку, якщо Ген­план-2025 за­твер­дять, на мі­сто че­кає гран­діо­зний скан­дал. Щоб уникнути цьо­го, акти­віс­тка пропонує ска­су­ва­ти гро­мад­ські слу­ха­н­ня у вір­ту­аль­но­му ре­жи­мі, як за­раз це ро­бить сто­ли­чна вла­да із зо­нін­гом, і на­то­мість про­ве­сти пов­но­цін­ні обго­во­ре­н­ня. Та­кож по­трі­бен ау­дит усіх зе­мель­них ді­ля­нок — на­скіль­ки во­ни від­по­від­а­ють чин­но­му Ген­пла­ну. Тре­ба по­вер­ну­ти усі про­ти­прав­но за­хо­пле­ні ді­лян­ки у ко­му­наль­ну вла­сність мі­ста, ви­зна­чи­ти роз­мі­ри зби­тків, зав­да­них гро­ма­ді шля­хом від­чу­же­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, і при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­них у цьо­му осіб.

ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ ВТЕМНУ

Та чи при­ста­не на ці умо­ви мі­ська вла­да? Чи­ма­ло ва­жли­вих рі­шень у сфе­рі мі­сто­бу­ду­ва­н­ня чи­нов­ни­ки при­йма­ють по­тай­ки. До­сі столиця не має го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра, від яко­го ки­я­ни очі­ку­ють на­ве­де­н­ня по­ряд­ку. Мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко при­зу­пи­нив від­кри­тий кон­курс на при­зна­че­н­ня зод­чо­го і не­спо­ді­ва­но для всіх від­пра­вив в. о. го­ло­ви Де­пар­та­мен­ту ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ган­ну Бон­дар у від­пус­тку. За­мість неї обов’яз­ки го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра ви­ко­нує Юрій Та­цій, за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту та на­чаль­ник Слу­жби мі­сто­бу­дів­но­го ка­да­стру. Йо­му при­пи­су­ють ро­бо­чі зв’яз­ки з бі­зне­сме­ном-за­бу­дов­ни­ком, екс-ре­гіо­на­лом Ва­ди­мом Сто­ла­ром.

«Зав­да­н­ня йо­му (Юрію Та­цію. — Авт.) дали — під­пи­са­ти со­тні до­ку­мен­тів на ле­га­лі­за­цію за­бу­дов», — вва­жає екс­перт у сфе­рі мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ві­ктор Гле­ба. У роз­по­ря­джен­ні ме­рії йдеться, що Та­цій бу­де ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки, до­ки мі­сто не ви­зна­чи­ться, як обра­ти по­стій­но­го го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра. Чи бу­де но­вий кон­курс, ме­рія не ко­мен­тує. У до­ку­мен­тах КМДА та­кож є ін­фор­ма­ція, що Юрій Та­цій рік то­му про­хо­див лю­стра­цій­ну пе­ре­вір­ку і її ре­зуль­та­тів не опу­блі­ко­ва­но. Та­ка гра втемну на­сто­ро­жує, а мі­сто на­ра­жа­є­ться на чер­го­вий кон­флікт із гро­ма­дою.

ФО­ТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.