Ва­лен­тин Ко­лон­тай від­нов­лює те­хні­ку ство­ре­н­ня се­ре­дньо­ві­чних книг

Мо­ло­дий львів’янин знає слов’янську і го­ти­чну ка­лі­гра­фію, а та­кож ви­го­тов­ляє вдо­ма... пер­га­мент

Den (Ukrainian) - - Культура - Юля ВАСИЛИНА, Львів

Після за­кін­че­н­ня Укра­їн­ської ака­де­мії дру­кар­ства у Льво­ві Ва­лен­тин Ко­лон­тай п’ять ра­зів змі­ню­вав ро­бо­ту. «Час від ча­су у ме­не бу­ли за­мов­ле­н­ня на бло­кно­ти зі сти­лі­за­ці­єю чи ре­кон­стру­кці­єю на Се­ре­дньо­віч­чя. Я звіль­нив­ся і по­чав по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію че­рез Ін­тер­нет, що за­йма­ю­ся та­кою спра­вою», — роз­по­від­ає май­стер.

Осо­бли­ві­стю ро­біт Ва­лен­ти­на є чи­сті ар­ку­ші ре­кон­стру­йо­ва­ної кни­ги, на яких мо­жна за­пи­су­ва­ти те, що лю­ди­ні по­до­ба­є­ться. Щоб ви­ріб був аб­со­лю­тно схо­жим на ори­гі­нал, хло­пець зби­рає про ньо­го ма­кси­мум ін­фор­ма­ції — де­та­лі об­кла­дин­ки, ма­те­рі­ал, із яко­го її ви­го­тов­ле­но, осо­бли­во­сті зши­ва­н­ня.

— Якщо є ли­ті ме­та­ле­ві на­клад­ки ( ку­ти­ки, за­стіб­ки, се­ре­дни­ки), що їх я не мо­жу ви­го­то­ви- ти сам, то над­си­лаю зо­бра­же­н­ня юве­лі­ро­ві, який їх ви­го­тов­ляє, — по­яснює В. Ко­лон­тай. — Та­кож ку­пую па­пір, зши­ваю книж­ко­вий блок ( якщо це го­ти­чна кни­га, то зши­ваю її шкі­ря­ни­ми ре­ме­ня­ми чи шну­ра­ми, якщо ві­зан­тій­ська — то ни­ткою). Да­лі блок обрі­за­є­ться, і ро­би­ться па­лі­тур­ка. Доби­раю де­ре­во, шкіру. Якщо по­трі­бно зро­би­ти га­ря­че ти­сне­н­ня на шкі­рі ме­та­ле­ви­ми фор­ма­ми, то від­даю спе­ці­а­лі­сто­ві. Я ро­блю фор­ми для ти­сне­н­ня з лі­но­ле­у­му. Ви­рі­заю з ньо­го фор­му, роз­мо­чую па­пір, про­пу­скаю під пре­сом, і виходить ти­сне­н­ня...

Для ко­жно­го ета­пу ро­бо­ти ре­кон­стру­ктор має окре­мий інструмент: для зши­ва­н­ня книж­ко­во­го бло­ку — ци­ган­ська та хі­рур­гі­чна гол­ки, во­ще­ні ни­тки; для зги­на­н­ня па­пе­ру — кі­стя­ний ніж; для ти­сне­н­ня — ро­ле­ти (ме­та­ле­ве ко­лі­ща­тко на ру­чці, яке на­грі­ва­є­ться, і ним ро­бля­ться лі­ній­ні ти­сне­н­ня). Та­кож ста­ють у при­го­ді пре­си і за­ти­ска­чі. З ма­те­рі­а­лів у хід ідуть шкі­ра, па­пір, де­ре­во, во­ще­на ни­тка і ме­тал. На ство­ре­н­ня одні­єї кни­ги йде від одно­го до трьох мі­ся­ців. Ва­лен­тин по­яснює: «За­йма­ти­ся ре­кон­стру­кці­єю книг до­во­лі ви­тра­тно. Шкі­ра, ска­жі­мо, ко­штує від 15 до 42 до­ла­рів за ква­дра­тний метр». Зде­біль­шо­го за­мов­ни­ки книг — це лю­ди, які за­йма­ю­ться істо­ри­чною ре­кон­стру­кці­єю та ко­ле­кціо­не­ри.

Май­стро­ві до ду­ші від­тво­рю­ва­ти пер­шо­тво­ри пе­рі­о­ду пі­зньої го­ти­ки і Се­ре­дньо­віч­чя: «Най­ці­ка­ві­ші за­мов­ле­н­ня — це по­ясний ча­со­слов XV ст., ба­вар­ський ви­твір, і Codex Gigas, або Бі­блія ди­я­во­ла — на­пи­са­на на по­ча­тку XIII ст. у Че­хії». За ле­ген­дою, один чер­нець мав бу­ти по­ка­ра­ний за не­по­слух. На­сто­я­тель мо­на­сти­ря по­ста­вив пе­ред ним зав­да­н­ня — на­пи­са­ти кни­гу за одну ніч. Мо­нах ро­зу­мів, що це неможливо. То­му про­дав ду­шу ди­я­во­ло­ві, й на ра­нок кни­га розміром 92 на 50 см бу­ла го­то­ва. У ній мо­жна по­ба­чи­ти най­біль­ше се­ре­дньо­ві­чних зо­бра­жень ди­я­во­ла.

За сло­ва­ми май­стра, в Укра­ї­ні ре­кон­стру­кція по­чи­нає ли­ше за­ро­джу­ва­ти­ся. Най­кра­щі ре­зуль­та­ти по­ка­зу­ють у Хар­ко­ві, Ки­є­ві та Льво­ві.

До ре­чі, Ва­лен­тин, крім ре­кон­стру­кції книг, про­бує в до­ма­шніх умо­вах ви­го­то­ви­ти тва­рин­ний пер­га­мент. За йо­го сло­ва­ми, при­бли­зно до XIII ст. у Га­ли­цько-Во­лин­сько­му кня­зів­стві пи­са­ли са­ме на ньо­му.

«СЛО­ВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВ». ТУШ, АКВА­РЕЛЬ. 2015

— Для то­го щоб ви­го­то­ви­ти тва­рин­ний пер­га­мент, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли шку­ри вів­ці, кро­ля, на­віть бі­лок. Ці шкур­ки за­мо­чу­ва­ли у ва­пні, за­тя­гу­ва­ли на ра­му, де знімали шерсть і жир із вну­трі­шньо­го бо­ку, да­лі їх про­ти­ра­ли пем­зою, крей­дою, по­де­ку­ди по­кри­ва­ли яє­чним біл­ком. І шкі­ра ста­ва­ла при­да­тною для пи­сьма. За­раз я маю готовий пер­ший шма­ток пер­га­мен­ту. Я зро­бив йо­го вдо­ма, — по­ка­зує май­стер. — На бал­ко­ні, у ван­ні з ва­пном, за­мо­чу­вав ко­ров’ячу шкіру. За­пах від­чу­ва­є­ться пер­ших п’ять хви­лин, а по­тім зви­ка­єш...

Ілю­стра­ції надано Ва­лен­ти­ном КОЛОНТАЄМ

ТАК РЕКОНСТРУЮЮТЬСЯ СТА­РО­ВИН­НІ КНИ­ГИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.