Пі­сні, тан­ці та...сві­чки

8 і 9 кві­тня у сто­ли­чно­му за­лі «Біль­шо­вик» від­бу­ду­ться концерти Ци­ган­сько­го те­а­тру «Ро­манс», при­свя­че­ні Мі­жна­ро­дно­му дню­ро­мів

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, Між­на­ро­дний день ро­мів бу­ло за­по­ча­тко­ва­но во­сьмо­го кві­тня 1971 р. у Лон­до­ні на Кон­гре­сі ро­мів, які з’ їха­ли­ся з усьо­го сві­ту. Ме­та за­хо­ду — при­вер­ну­ти ува­ги до са­мо­бу­тньої культури на­ро­ду, пер­ша згад­ка про який з’яви­ла­ся ще 1501 ро­ку, ко­ли ром­ський во­жак Ва­силь отри­мав охо­рон­ну гра­мо­ту від ли­тов­сько­го кня­зя Оле­ксан­дра Ка­зи­ми­ро­ви­ча.

За тра­ди­ці­єю, во­сьмо­го кві­тня за­па­лю­ють міль­йо­ни сві­чок як сим­вол єд­но­сті ром­сько­го на­ро­ду, а ти­ся­чі яскра­вих ві­но­чків опу­ска­ють на воду, щоб во­ни спли­ва­ли бур­ни­ми во­да­ми рі­чок, на­га­ду­ю­чи тим, хто їх бачить з бе­ре­гів, про не­лег­ку до­лю на­ро­ду, ві­чно­го блу­каль­ця без істо­ри­чної ба­тьків­щи­ни...

На­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Ігор Кри­ку­нов упер­ше за­про­сив го­стей на свя­то в Укра­ї­ні 17 ро­ків то­му. Із то­го ча­су во­но ста­ло для ро­мів та єди­но­го в дер­жа­ві Ци­ган­сько­го те­а­тру « Ро­манс » сво­є­рі­дною три­бу­ною, з якої лу­нає прав­да про во­ле­лю­бний, та­ла­но­ви­тий і гор­дий на­род, що пра­гне ви­зна­н­ня, ро­зу­мі­н­ня і сво­го мі­сця під сон­цем.

У п’ ятни­цю і су­бо­ту ко­ле­ктив Ци­ган­сько­го те­а­тру « Ро­манс » пред­ста­вить свою но­ву му­зи­чну про­гра­му, де ви­ко­ну­ва­ти­му­ться ста­ро­вин­ні та­бір­ні пі­сні та по­пу­ляр­ні ро­ман­си, за­паль­ні тан­ці під аком­па­не­мент при­стра­сної му­зи­ки скри­пки і гі­та­ри, та­кож ар­ти­сти по­ка­жуть фра­гмен­ти з ви­став сво­го ре­пер­ту­а­ру, зокре­ма, остан­ньої прем’єри — «Одру­жуй­ся, але тіль­ки по-лю­бо­ві».

Алі­са АНТОНЕНКО

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.