Кра­ків – жи­ва істо­рія

Ста­ро­дав­ня ар­хі­те­кту­ра на­ди­хає су­ча­сних скуль­пто­рів і кі­не­ма­то­гра­фі­стів

Den (Ukrainian) - - Один День Із Життя Міста - Ми­ко­ла ТИМ­ЧЕН­КО, «День», фо­то ав­то­ра

Се­ред кра­їн, які най­ча­сті­ше від­ві­ду­ють укра­їн­ські ту­ри­сти, — зви­чай­но, одне з пер­ших місць по­сі­дає Поль­ща. А се­ред поль­ських міст — ста­ро­дав­ній Кра­ків. І не да­рем­но. Це мі­сто ві­до­ме з Х сто­лі­т­тя. У XIV—XVII сто­лі­т­тях Кра­ків був сто­ли­цею Поль­щі, яка у той час вва­жа­ла­ся най­біль­шою дер­жа­вою Європи. Тут ко­ро­ну­ва­ли­ся і жи­ли поль­ські ко­ро­лі. За­раз Кра­ків — куль­тур­на столиця Поль­щі й одне із най­кра­си­ві­ших міст Європи.

Ста­рим Мі­стом мо­жна гу­ля­ти го­ди­на­ми, роз­див­ля­ю­чись ста­ро­жи­тні бу­дин­ки, пам’ятни­ки, істо­ри­чні пам’ятки. Ма­рі­а­цький ко­стел — це сер­це істо­ри­чно­го мі­ста. Він сто­їть на Рин­ко­вій пло­щі, що­го­ди­ни зби­ра­ю­чи бі­ля се­бе на­товп ту­ри­стів, які ба­жа­ють по­слу­ха­ти «хей­нал» — си­гнал, який лу­нає з ба­што­во­го ві­кна ко­сте­лу кожної го­ди­ни. А від кра­си вну­трі­шньо­го убра­н­ня хра­му про­сто сер­це зав­ми­рає: тут ди­во­ви­жно по­єд­ну­ю­ться і го­ти­ка, і ре­не­санс, і ба­ро­ко.

Тут же, на пло­щі Ри­нок, роз­та­шо­ва­ні зна­ме­ни­ті Су­кон­ні ря­ди — най­ста­рі­ший торговельний за­клад. Во­ни бу­ли по­бу­до­ва­ні ще в XIII сто­річ­чі, ко­ли мі­сто отри­ма­ло Ма­где­бурзь­ке пра­во. Але з тих пір ря­ди не раз пе­ре­бу­до­ву­ва­ли. За­раз тут ба­га­то крам­ниць і тор­го­вель­них ла­вок із су­ве­ні­ра­ми, одя­гом, при­кра­са­ми.

У Ва­вель­сько­му зам­ку ко­ро­ну­ва­ли­ся і жи­ли ко­ро­лі Поль­щі. Окрім поль­ських мо­нар­хів, тут у рі­зні часи бу­ва­ли ав­стрій­ські вій­сько­ві, ли­тов­ці, роз­мі­щу­ва­ли­ся нім­ці в часи Дру­гої сві­то­вої вій­ни. А в Ка­фе­драль­но­му со­бо­рі Ва­ве­ля ховали і ко­ро­лів, і зна­ме­ни­тих поль­ських ді­я­чів — Ада­ма Мі­цке­ви­ча, Юлі­у­ша Сло­ва­цько­го, Юзе­фа Піл­суд­сько­го. За­раз усі ба­жа­ю­чі мо­жуть по­гу­ля­ти по вну­трі­шньо­му дво­ри­ку зам­ка, по­ди­ви­ти­ся, як жи­ли в дав­ні часи вла­ди­ки і на­віть від­чу­ти се­бе ко­ро­лем.

Не­да­ле­ко від Ва­ве­ля зна­хо­ди­ться ра­йон Ка­зі­меж, який на­зи­ва­ють єв­рей­ським квар­та­лом. Ра­ні­ше тут бу­ло ве­ли­ке ав­то­ном­не по­се­ле­н­ня єв­ре­їв, яке за­сно­ва­не 1335 ро­ку. З ча­сом квар­тал роз­ро­став­ся, роз­ши­рю­вав­ся. Тут бу­ло ба­га­то кра­си­вих бу­дин­ків, си­на­гог, де­кіль­ка єв­рей­ських шкіл, кла­до­ви­ще та рин­ко­ва пло­ща. За­раз у Ка­зі­ме­жі є ка­фе, ре­сто­ра­ни, го­те­лі, що­ро­ку від­бу­ва­є­ться фе­сти­валь єв­рей­ської культури. А ще єв­рей­ський квар­тал мо­жна по­ба­чи­ти у філь­мі «Спи­сок Шин­дле­ра». Са­ме у Ка­зі­ме­жі Сті­вен Спіл­берг зні­мав цю дра­му.

Окрім істо­ри­чних цін­но­стей, у мі­сті ша­ну­ють і су­ча­сне ми­сте­цтво. У са­мо­му цен­трі Кра­ко­ва, бі­ля ра­ту­ші, ви­со­чіє не­зви­чай­на скуль­пту­ра у ви­гля­ді ве­ли­че­зної чо­ло­ві­чої го­ло­ви. Ав­тор цьо­го тво­рі­н­ня — поль­ський скуль­птор Ігор Мі­то­рай. А йо­го ро­бо­та на­зи­ва­є­ться Eros bendato і сим­во­лі­зує ша­ле­не ко­ха­н­ня, від яко­го втра­ча­ють го­ло­ву. І справ­ді, сам Кра­ків, йо­го істо­рія, ар­хі­те­кту­ра, атмо­сфе­ра на­стіль­ки при­ва­бли­ві, що не за­ко­ха­ти­ся в них про­сто неможливо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.