«Це ще не кі­нець са­ги ЄС – Укра­ї­на»

Сте­фан де ШПІГЕЛЕР — про інформаційний су­про­від референдуму в Нідерландах та свій «обе­ре­жний опти­мізм»

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Цьо­го ра­зу істо­рія бу­де про осо­бли­вий день «На­ма­люй пта­шку». Я дав­но зна­йо­ма з ці­єю тра­ди­ці­єю, й ось на­ре­шті ви­па­ла на­го­да про неї на­пи­са­ти.

Draw A Bird Day — не про­сто осо­бли­вий день, а ці­лий рух, який ви­ник ще у 40-х ро­ках ХХ сто­лі­т­тя в Ан­глії.

По­ча­ло­ся все 1943 ро­ку з лю­дя­но­го вчин­ку се­ми­рі­чної дів­чин­ки До­рі Ку­пер. Дядь­ко До­рі втра­тив но­гу на вій­ні та три­ва­лий час пе­ре­бу­вав у го­спі­та­лі. Був він у при­гні­че­но­му на­строї — не­го­вір­кий та сум­ний. Тож ко­ли До­рі на­ві­да­ла­ся до ньо­го, то ви­рі­ши­ла від­во­лі­кти від сум­них ду­мок. Дів­чин­ка про­сто по­про­си­ла дядь­ка на­ма­лю­ва­ти їй пта­шку... І це по­ді­я­ло! Під час ко­жно­го на­сту­пно­го ві­зи­ту До­рі в го­спі­таль до ма­лю­ва­н­ня пта­шок для неї до­лу­ча­ло­ся де­да­лі біль­ше поранених сол­да­тів.

Але три ро­ки по­то­му ма­лень­ка До­рі Ку­пер за­ги­ну­ла під ко­ле­са­ми ав­то­мо­бі­ля. На похо­ро­ні її тру­на бу­ла за­пов­не­на ма­люн­ка­ми пта­шок від па­ці­єн­тів, мед­се­стер та лі­ка­рів го­спі­та­лю, в яко­му ле­жав її дядь­ко. По­сту­по­во День на­ро­дже­н­ня дів­чин­ки — 8 кві­тня — пе­ре­тво­рив­ся на День «На­ма­люй пта­шку», який тор­кнув­ся ба­га­тьох спів­чу­тли­вих сер­дець у всьо­му сві­ті.

Пра­ви­ла уча­сті у від­зна­чен­ні цьо­го дня про­сті — тре­ба на­ма­лю­ва­ти пта­шку й по­да­ру­ва­ти будь- ко­му. Якщо ко­гось зу­пи­няє нев­мі­н­ня ма­лю­ва­ти — не вар­то пе­ре­жи­ва­ти. Адже го­лов­не зав­да­н­ня Дня « На­ма­люй пта­шку» — по­ши­рю­ва­ти ра­дість і на­га­ду­ва­ти лю­дям, що ща­стя ча­сом по­ля­гає в ду­же про­стих ре­чах...

ФО­ТО РЕЙТЕР

НЕТАЄМНИЙ РО­СІЙ­СЬКИЙ ВПЛИВ НА ІНІ­ЦІ­А­ТО­РІВ РЕФЕРЕНДУМУ (НА ПЛАКАТІ, РОЗМІЩЕНОМУ НА ОДНІЙ ІЗ СТАН­ЦІЙ МЕ­ТРО АМ­СТЕР­ДА­МА: ГОЛ­ЛАНД­СЬКИЙ ПО­ЛІ­ТИК ГЕРТ ВІЛДЕРС І ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ РО­СІЇ ВОЛОДИМИР ПУ­ТІН)

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.