Як ро­зі­рва­ти по­ро­чне ко­ло?

Зу­раб АЛАСАНІЯ: «Пер­спе­ктив спів­пра­ці НТКУ з ТРК «Ера» я не ба­чу»

Den (Ukrainian) - - 25 - Роман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Зпо­ча­тку цьо­го мі­ся­ця на ча­сто­тах Пер­шо­го ка­на­лу Укра­їн­сько­го ра­діо одно­ча­сно пе­ре­ста­ли мо­ви­ти ра­діо «Гро­мад­ська хви­ля» та ра­діо «Ера». І якщо з «Гро­мад­ською хви­лею» до­го­вір про­сто за­кін­чив­ся, то від­но­си­ни з «Ерою» НТКУ до­ве­ло­ся роз­ри­ва­ти до­стро­ко­во. Істо­рія «спів­пра­ці» ни­ні су­спіль­но­го, а ра­ні­ше дер­жав­но­го мов­ни­ка з ТРК «Ера» — дав­ня і з не­при­єм­ним при­сма­ком. На­га­да­є­мо, що ще з по­ча­тку дво­хти­ся­чних те­ле­ка­нал «Ера» за­ймає та­кож ефір­ний час Пер­шо­го На­ціо­наль­но­го (ни­ні — UA:Пер­ший). За­кон­ність від­но­син при­ва­тно­го ме­діа-хол­дин­гу і дер­жав­но­го мов­ни­ка не­о­дно­ра­зо­во під­да­ва­лась сум­ні­ву, однак всі спро­би змі­ни­ти си­ту­а­цію у рі­зні ро­ки й за рі­зної вла­ди до сьо­го­дні не­змін­но за­зна­ва­ли нев­да­чі.

«До­го­вір між Укра­їн­ським ра­діо та «Ерою» про спіль­не ви­ро­бни­цтво був укла­де­ний ще 2002 ро­ку, — роз­по­від­ає в ко­мен­та­рі «Дню» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НТКУ Зу­раб Аласанія. — У нас є пі­до­зри, що у гру­дні то­рік він був по­нов­ле­ний за­днім чи­слом. Йдеться про під­роб­ку до­ку­мен­тів. Ми­пе­ре­ві­ря­ти­ме­мо цю ін­фор­ма­цію, зокре­ма має від­бу­тись гра­фо­ло­гі­чна екс­пер­ти­за. Ко­ли НТКУ об’єд­на­ла­ся з НРКУ, ми отри­ма­ли до­го­во­ри на пре­дмет ау­ди­ту. По­ба- чив­ши до­го­вір з «Ерою», одра­зу зро­зумі­ли, що він не­за­кон­ний. Як ві­до­мо, дер­жав­на ком­па­нія за до­ру­че­н­ням дер­жа­ви роз­по­ря­джа­є­ться дер­жав­ни­ми гро­ши­ма — не­має зна­че­н­ня, йдеться про спе­цфонд чи про гро­ші від ре­кла­ми. До­го­вір про спіль­не ви­ро­бни­цтво пе­ред­ба­чає, що ці дер­жав­ні гро­ші ку­дись вкла­да­ю­ться. Ком­па­нія не ма­ла на це жо­дно­го пра­ва. Біль­ше то­го, згі­дно з укла­де­ним до­го­во­ром, зби­тки та­кож ді­ля­ться нав­піл. Це та­кож за­бо­ро­не­но за­ко­ном, адже дер­жав­на ком­па­нія є не­при­бу­тко­вою за ви­зна­че­н­ням. Та­ким чи­ном, ми мо­же­мо вва­жа­ти, що цьо­го до­го­во­ру вза­га­лі не існує — він не є пра­во­твор­чим».

ЗУ­РАБ АЛАСАНІЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.