«Ми за­кли­ка­є­мо бо­ро­ти­ся...»

На­дія Ти­ся­чна — про які­сну до­ку­мен­та­лі­сти­ку на ТБ та ідей­ні прин­ци­пи ZIKу

Den (Ukrainian) - - 25 -

кві­тня пре­кра­сна лю­ди­на, ба­га­то­рі­чний ав­тор « Дня » , а ни­ні — PR-ди­ре­ктор ме­діа-хол­дин­гу ZIK На­дія ТИ­СЯ­ЧНА від­зна­ча­ти­ме свій день на­ро­дже­н­ня. Пі­сля ро­бо­ти у від­ді­лі куль­ту­ри «Дня», де На­дія на­пи­са­ла со­тні зна­ко­вих текс­тів на куль­тур­ну та ре­лі­гій­ну те­ма­ти­ку, во­на ви­рі­ши­ла спро­бу­ва­ти свої си­ли на те­ле­ба­чен­ні. Спо­ча­тку бу­ла шеф-ре­да­кто­ром про­гра­ми «Ек­спа­ти» на «5 ка­на­лі», спів­пра­цю­ва­ла з кіль­ко­ма ін­ши­ми про­е­кта­ми на цьо­му ка­на­лі. А у ли­пні 2014 ро­ку пе­ре­йшла на від­по­від­аль­ну ме­не­джер­ську по­са­ду ка­на­лу ZIK.

Які прі­о­ри­те­ти « ка­на­лу жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань» та чо­му не­об­хі­дно під­три­му­ва-

НА­ДІЯ ТИ­СЯ­ЧНА

ти які­сну ві­тчи­зня­ну до­ку­мен­та­лі­сти­ку — про ці пи­та­н­ня «День» роз­мов­ляв з На­ді­єю Ти­ся­чною на­пе­ре­до­дні її дня на­ро­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.