Ре­ванш ан­ти­май­дан­них сил,

Або Як зро­зу­мі­ти ви­ру­ю­чий світ...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Одна з та­ких спроб — зро­зу­мі­ти ви­ру­ю­чий світ — ма­ла мі­сце на те­ле­ка­на­лі « Ес­пре­со­TV» у про­гра­мі Ле­о­ні­да Кан­фе­ра і бу­ла при­свя­че­на зня­то­му ним до­ку­мен­таль­но­му філь­му про си­ту­а­цію з ви­хід­ця­ми з « тре­тьо­го сві­ту», які жи­вуть у За­хі­дній Єв­ро­пі. Гра­дус дис­ку­сії при­ро­дним чи­ном під­ви­щу­ва­ли остан­ні тра­гі­чні по­дії у Брюс­се­лі. Ле­о­нід Кан­фер ціл­ком об’ єктив­но по­ка­зав дра­ма­ти­чні ко­лі­зії ін­те­гра­ції ( а то­чні­ше її про­ва­лу) лю­дей з іслам­ської ци­ві­лі­за­ції в ци­ві­лі­за­цію за­хі­дну, яку ба­га­то хто з них не спри­ймає, не ро­зу­міє, а не­зрід­ка й не­на­ви­дить (охо­че ко­ри­сту­ю­чись усі­ма її бла­га­ми). Тре­ба від­да­ти на­ле­жне па­но­ві Кан­фе­ру, істи­на ви­яви­ла­ся для ньо­го ва­жли­ві­шою, ніж по­лі­тко­ре­ктність, що стала ви­прав­да­н­ням за­мов­чу­ва­н­ня фа­ктів і ре­а­лі­за­ції «му­дрої» по­лі­ти­ки стра­у­са, що хо­ває го­ло­ву в пі­сок, щоб не ба­чи­ти не­при­єм­них обставин бу­т­тя. У Єв­ро­пі ча­сто на­ма­га­ю­ться не розв’ язу­ва­ти про­бле­ми прин­ци­по­во, а від­ку­по­ву­ва­ти­ся від них, ви­ді­ля­ти все но­ві й но­ві мі­льяр­ди на без­ко­штов­не со­ці­аль­не жи­тло для мігрантів, на без­ко­штов­не хар­чу- ва­н­ня й ме­ди­ци­ну для них, на всі­ля­кі осві­тні й куль­тур­ні про­гра­ми для них же. Але те­ра­ктів, про­я­вів не­на­ви­сті й не­тер­пи­мо­сті стає тіль­ки біль­ше. Наші жур­на­лі­сти, при­су­тні в ре­пор­тер­сько­му клу­бі, на­ки­ну­ли­ся на Кан­фе­ра, зви­ну­ва­чу­ю­чи йо­го в не­га­тив­но­му став­лен­ні до такого ми­ло­го яви­ща, як муль­ти­куль­ту­ра­лізм. Але пра­кти­ка по­ка­за­ла і про­дов­жує по­ка­зу­ва­ти, що шту­чне змі­ше­н­ня аб­со­лю­тно рі­зних сві­тів, ча­сто вель­ми не­ком­плі­мен­тар­них один одно­му, дає жа­хли­ві ре­зуль­та­ти. А якщо ще вра­ху­ва­ти лі­бе­ра­лізм без бе­ре­гів, все­до­зво­ле­ність і все­про­ще­н­ня для ісла­міст­ських ра­ди­ка­лів і екс­тре­мі­стів у Єв­ро­пі, то ни­ні­шні ви­бу­хи ціл­ком за­ко­но­мір­ні. Європа роз­сла­би­ла­ся, за­був­ши про ре­аль­ний світ, жор­сто­кий і не­без­пе­чний, не ба­жа­ю­чи ди­ви­ти­ся прав­ді в очі. Але мі­щан­ська ци­ві­лі­за­ція его­їсти­чних бюр­ге­рів дов­го не про­тя­гне. Во­на без­си­ла пе­ред ви­кли­ка­ми істо­рії.

ПО­ЗА РЕ­АЛЬ­НІ­СТЮ

Спе ре ча ли ся на « Ес­пре со- TV » про спів­ві­дно­ше­н­ня те­ро­ри­зму й ісла­му. Лу­на­ли по­лі­тко­ре­ктні фра­зи про те, що іслам не має ні­яко­го сто­сун ку до те ро ру. Ну, це, швид ше, ві ра або пе ре ко нан ня, ніж факт. Час то до во ди ло ся чу ти твер д жен - ня, що Маркс і йо­го вче­н­ня ні­як не сто­су­ю­ться то­го, що на­ко їли ко­му­ніс ти в СРСР й ін ших кра ї нах. Твер д жен ня до сить спір ні. Від чу - ва ло ся, що ін те лек ту аль но го й куль тур но го по тен ці а лу на шим жур на ліс там для об го во рен ня на - стіль­ки фун­да­мен­таль­них тем яв­но не ви ста чає. Ніх то з них на віть не по ці ка вив ся ( а це ці ка во!), чи ма - ють хрис ти я ни в му суль ман­ських країнах ті пра­ва, яки­ми му­суль­ма­ни ко­ри­сту­ю­ться у за­хі­дно­му сві­ті? На прик лад, іще не дав но в Іра ку хри­сти­ян­ська об­щи­на на­ра­хо­ву­ва­ла 1,5 міль­йо­на осіб, а ни­ні не­має й 300 ти сяч. Що з ни ми ста ло ся? У Па­ле­сти­ні важ­ко жи­ве­ться ара­бам­хрис ти я нам, тра гіч ним є ста но ви - ще хри­сти­ян у Па­ки­ста­ні. Від­но­си­ни хрис ти янсь ко го й му суль - ман­сько го сві тів вель ми не си мет - рич ні. Але про ста­но ви ще хрис ти­ян на зем лі іс ла му не го во рять, це вва жа єть ся не по літ ко рек т ним. А як­би за­го­во­ри­ли, то на ба­га­то ре­чей до ве ло ся б кар ди наль но по мі ня ти точ ку зо ру всу пе реч бла го душ ним лі­бе­раль­ним уста­нов­кам. На жаль, ба га то на ших жур на ліс тів жи вуть у яко­мусь сво­є­му осо­бли­во­му сві­ті за ме­жа­ми ре­аль­но­сті. Скла­дно­щів су час нос ті во ни не усві дом лю ють, по­гроз не ба­чать і до них не го­то­ві.

ГПУ ХВО­РА

Тут же на « Ес­пре со- TV » про - май­ну­ла ін­фор­ма­ція про те, що на пів дні Укра ї ни за кін чи ли ре монт ЛЕП і кра ї на го то ва по ста ча ти елек т ри ку до оку по ва но го Кри му. А це озна чає, що по вер та ти Крим ни ніш ня вла да не зби ра єть ся. Що ж, пря­ме пре­ва­лю­ва­н­ня ни­ні­шньої ди­кта­ту­ри, ко­ру­пції й хи­жа­цько­го бі­зне­су над на­ціо­наль­ни­ми ін­те­ре­са ми Укра ї ни. Тре ба ви зна ти, що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.