Аб­со­лю­тне ми­сте­цьке кі­но

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Уно чі з 10 на 11ків т ня о 00.20 у про гра мі « Ар­гу - мент- Кі но » на те ле ка на лі «1+1» ди­ві­ться ігро­вий пов­но­ме­тра­жний фільм укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Іго­ря По­доль­ча­ка «Ме­ні­ни» (2008) та роз­мо­ву в сту­дії з ви­ко­нав­цем одра­зу трьох ролей у стрі­чці — Ми­ко­лою Ве­ре­снем. Та­кож у про­гра­мі — кі­но­те­а­траль­ні прем’єри та кі­но­ка­лен­дар ти­жня.

«Ме­ні­ни»/LasMeninas — де­бю­тний пов­но­ме­тра­жний ігро­вий фільм ху­до­жни­ка, одно­го з най­ви­шу­ка­ні­ших укра­їн­ських гра­фі­ків, кі­но­ре­жи­се­ра Іго­ря По­доль­ча­ка. Прав­ди­ве арт-кі­но у сво­є­му ори­гі- наль­но­му ви­кла­ден­ні. Сю­жет роз­гор­тає істо­рію про сім’ю з чо­ти­рьох осіб — ба­тька, ма­тір, до­чку та си­на, які ме­шка­ють у при­мі­сько - му бу­дин­ку, що є ла­бі­рин­том із кім­нат і дзер­каль­них від­обра­жень. Цей за­мкне­ний про­стір вкрай за­плу­та­ний — на­віть час тут не­лі­ній­ний. Пе­ре­плі­та­є­ться те­пе­рі­шнє і май­бу­тнє — не­має рі­зни­ці між на­прям­ка­ми «впе­ред» і «на­зад», як не­має рі­зни­ці між не­ясни­ми спо­га­да­ми та фа­кти­чни­ми по­ді­я­ми.

Ігор По­доль­чак пропонує дзер­каль­ну дра­ма­тур­гію, що ла­дна стер­ти ме­жі по­між ре­фле­ксі­єю пер­со­на- жів та гля­да­чів. У цьо­му, власне, і кри­є­ться зв’язок філь­му з одно­ймен­ною кар­ти­ною Ді­є­го Ве­ла­ске­са LasMeninas.

«Ме­ні­ни» — пер­ший укра­їн­ський фільм, по­ка­за­ний у кон­кур­сній про гра мі впли во во го Рот тер - дам­сько­го МКФ, що є мек­кою мис тець ко го та екс пе ри мен таль - но го кі но. За га лом стріч ка взя ла участь у 27 між­на­ро­дних кі­но­фо­ру­мах та — за фа­хо­вим опи­ту­ва­н­ням — уві­йшла до двад­ця­тки най­кра­щих кі­но­кар­тин пер­ших 20 ро­ків укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті.

Володимир ВОЙТЕНКО

ФО­ТО НАДАНО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ГУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.