У Ка­ра­ба­ху стрі­ля­ни­на, а у Ва­шинг­то­ні са­міт

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спеціально для «Дня», Мо­сква

Ми­ну­ло­го ти­жня зно­ву, че­рез двад цять ро ків, спа - лах нув На гір ний Ка ра - бах. Стрі ля ли важ кі гар - ма­ти й во­гне­ме­ти, за­сто­со­ву­ва­ли­ся тан­ки й вер­то­льо­ти. За­ги­ну­ли лю ди. Пов но мас ш таб ної вій ни на чеб то уда ло ся уник ну ти. Але во­гонь вій­ни, зу­пи­не­ної у За­кав­каз зі, з ве ли ким ста ран ням під - три­му­ва­ли у сту­ді­ях Остан­кі­но.

■ Осо­бли­во яскра­во па­ла­хко­тів цей во­гонь у ніч з 6 на 7 кві­тня 2016 р. у пе­ре­да­чі Пе­тра Тол­сто­го й Олек сан д ра Гор до на « По лі - ти­ка». Оби­два ве ду­чі всю пе­ре­да­чу хо­ди­ли сту­ді­єю й по­вто­рю­ва­ли одне й те са­ме пи­та­н­ня: «Ко­му ви­гід но? » Ні би при мі ря ли на се бе пур­пур­ну то­гу кон­су­ла Рим­ської ре­спу­блі­ки Лу­ція Кас­сія Лон­гі­на Ра­віл­ли, який по­лю­бляв ста­ви­ти це за­пи­та­н­ня як су­д­дя.

■ Пер­шим на це рим­сько-кон­суль­ське за­пи­та­н­ня взяв­ся від­по­від­а­ти Оле­ксандр Про­ха­нов, але, бу­ду­чи лю­ди­ною мі­сти­чною й опо­ви­тою оре­о­лом ро­ман­ти­зму, за­мість пря­мої від­по­віді на­пу­стив ту­ма­ну, по­чав зга­ду­ва­ти, як вча­сно ви­бу­хнув На­гір­ний Ка­ра­бах, ко­ли тре­ба бу­ло роз­ва­ли­ти Ра­дян­ський Со­юз, і ось те­пер як це стра­шно для Ро­сії. Біль­шо­сті у сту­дії і так бу­ло зро­зумі­ло, що все це уми­сне проти Ро­сії. І те, що пи­сьмен­ник Про­ха­нов не на­звав кон­кре­тно­го злов - ми­сни­ка, ім’я яко­го бу­кваль­но ви­та­ло у сту­дії, свід­чи­ло про йо­го при­ро­дже­ну де­лі­ка­тність.

■ Тут сло­во узяв вій­сько­вий екс­перт Ігор Ко­ро­тчен­ко, який не став пань ка ти ся й зі всі­єю сол - дат­ською пря­мо­тою на­звав і при­чи­ни вій­ни і її при­зві­дни­ків. «Ко­му ви­гі­дна вій­на у Ка­ра­ба­ху?» — пе­ре­пи­тав Ко­ро­тчен­ко. І тут-та­ки від­по­вів: «Го­лов­ні бе­не­фі­ці­а­ри — це Ту­реч­чи­на — Ер­до­ган і не­о­ко­ни в США». Це во­ни, знає вій­сько­вий екс­перт Ко­ро­тчен­ко, на­ма­га­ю­ться ві­ді­гра­ти­ся за наші успі­хи в Си рії й, ма ю чи свої стра те - гіч ні ці лі, влаш то ву ють ха ос на кор­до­нах Ро­сії.

■ Тут вій­сько­вий екс­перт Ко­ро­тчен­ко по­ба­чив на­про­ти се­бе аме­ри­кан­сько­го жур­на­лі­ста Май­кла Бо­ма й за­кри­чав: «Це ви, аме­ри­кан­ці, кон­стру­ю­є­те цей ха­ос, ви­бу­до­ву­є­те ду­гу не­ста­біль­но­сті дов­ко­ла Ро­сії!» А ве­ду­чий Оле­ксандр Гор­дон не­гай­но ви­ніс у сту­дію до­ка­зи то­го, що по­же­жу в На­гір­но­му Ка­ра­ба­ху роз­па­ли­ли США. «Чо­му бо­йо­ві зі­ткне­н­ня в Ка­ра­ба­ху по­ча­ли­ся в той час, ко­ли пре­зи­ден­ти Вір­ме­нії й Азер­бай­джа­ну бу­ли на кон­фе­рен­ції у Ва­шинг­то­ні?» — свер­для­чим по­гля­дом Гор­дон бу­кваль­но про­ти­кав жур­на­лі­ста Май­кла Бо­ма. І до­дав, щоб уже аме­ри­ка­нець не від­кру­тив­ся: «І там же був Ер­до­ган! От­же, все по­ча­ло­ся не­ви­пад­ко­во!»

■ Істо рія з цим аме ри кансь - ким са мі том з ядер ної без пе ки дій с но пі до зрі ла. Що прав да, в ньо­му брали участь пів­со­тні кра­їн, і всі во­ни, за ло­гі­кою Гор­до­на, ма буть, за мі ша ні у змо ві про ти Ро­сії, для чо­го й під­па­ли­ли спіль­но На гір ний Ка ра бах. До ре чі, в Ро сії як раз є алі бі, оскіль ки ми на це ва­шинг­тон­ське зі­бра­н­ня пе­ред­ба­чли­во не по­їха­ли, а от­же, до кон ф лік ту в За кав каз зі Ро сія не мо­же ма­ти ні­яко­го сто­сун­ку. Ло­гі­чно, чи не так: адже той, хто не був у Ва­шинг­то­ні на са­мі­ті проти ядер ної за гро зи, він же не мо же бу ти при чет ним у розв’ язу ван ні ка­ра­ба­сько­го кон­флі­кту?

■ Після слів Оле­ксан­дра Гор­до­на всім ста­ло зро­зумі­ло, що бій­ню в Ка­ра­ба­ху вла­шту­ва­ли США, для чо­го, власне, й зі­бра­ли цей са­міт з ядер­ної без­пе­ки — а для чо­го ж іще він зна­до­бив­ся? До­сить без­по­ра­дну спро­бу зруй­ну­ва­ти без­до­ган­ну ло­гі­ку Гор­до­на зро­бив огля­дач «Ком­мер­сан­та» Ма­ксим Юсін, який за­пи­тав: «Де ма­ють роз по ча ти ся за во ру шен ня, щоб Оле­ксандр (Гор­дон) не по­чав шу­ка­ти аме­ри­кан­ський слід? На остро­вах Фі­джі? Чи десь іще?» Не знаю, що во­ни там ду­ма­ють у се­бе в «Ком­мер­сан­те», а я от у Гор­до­на ві­рю й пе­ре­ко­на­ний, що якщо щось десь ско­ї­ться: хоч у Ре­спу­блі­ці Фі­джі ко­мусь ко­кос на го­ло­ву впа­де, хоч на Со­ло­мо­но­вих остро­вах хтось, не дай бо­же, по­то­не, Гор­дон зу­міє збу­ду­ва­ти без­до­ган­ний до­каз то­го, що це все вла­што­ва­но аме­ри­кан­ця­ми з єди­ною ме­тою за­по­ді­я­ти шко­ду Ро­сії.

■ Якщо Олек сандр Гор дон пе ре кон ли во до вів, що в усьо му вин­ні аме­ри­кан­ці, то Сер­гій Кур­гі­нян де­да­лі біль­ше ви­кри­вав Ту­реч­чи­ну й пер­со­наль­но Ер­до­га­на. На цьо го Ер­да га на у Кур гі ня на був зі бра ний ве ли ко об ся го вий ком­про­мат, який Сер­гій Ер­ван­до­вич аку рат но ви ва лив на го ло ви гля­да­чів Пер­шо­го ка­на­лу. Кур­гі­ня нівсь кі зви ну ва чен ня про ти Ер­до га на скла да ють ся з та ких пун к тів. По- пер ше, цей Ер­до ган по гро жу вав паль чи ком Пу ті ну. За яких обставин це ста­ло­ся, Кур­гі нян не уточ нив, але сам мас ш - таб зло чи ну вра жає. По- дру ге, Ер­до­ган го­во­рив про но­ву організацію тюрк­сько­го сві­ту. Тут, зві­сно, на­про­шу­ю­ться всі ля­кі ана­ло­гії з лі де ром ін шої кра ї ни, який час то го во рить про « рус ский мир » , але ці ана ло гії аб со лют но не­до­ре­чні й украй шкі­дли­ві. По­тре­тє, Ер­до­ган зло­чин­но за­яв­ляв, що в Си рії є ту рець кі ін те ре си й на віть ту рець кі зем лі. Без глуз ді ана ло гії зно ву- та ки тре ба ви па - лю­ва­ти роз­пе­че­ним за­лі­зом.

■ На осно ві пред’ яв ле них Ер­до га ну зви ну ва чень Кур гі нян ді­йшов та­ких ви­снов­ків. Пер­ше: « Це ( ма буть, Ту реч чи на, а мо же Ер­до ган осо бис то) ні чим не від - рі­зня­є­ться від Іслам­ської дер­жа­ви». Дру­ге: в ре­зуль­та­ті ру­ху Ту­реч чи ни вбік нео ос ма ніз му « під за гро зою Крим і Пів ніч ний Кав - каз » . А го лов на проб ле ма — не - ста­біль­ність дов­ко­ла на­ших кор­до нів. Тре тє: « Тре ба го ту ва ти ся до пе­ре­хо­ду до кла­си­чної по­лі­ти- ки кін­ця ХІХ сто­лі­т­тя». Ймо­вір­но, Кур гі ня ну не да ють спо кою спо га ди про ро сійсь ко- ту рець ку вій­ну 1877—1878 ро­ків, хо­ча, якщо вже ко­па­ти­ся в ми­ну­ло­му, си­ту а ція біль ше на га дує ту, що скла ла ся пе ред Кримсь кою вій - ною, ре зуль та ти якої нав ряд чи на ди ха ють пат рі о тич но го Кур гі - ня­на. На до­вер­ше­н­ня сво­го гли­бо­ко го ана лі зу Кур гі нян пе ре міс - тив ся з ми ну ло го у су час ність і ого­ло­сив, що «на­ве­сні 2017 ро­ку все зно­ву спа­ла­хне». На за­пи­та­н­ня Пет ра Тол с то го, зди во ва но го та­кою то­чні­стю про гно­зу, звід­ки та­кі да­ні, Кур­гі­нян по­яснив: «То­му що в лис то па ді во ни обе руть - ся, по тім від по чи ва ти муть, а на­ве­сні по­чнуть». Оскіль­ки всі доб- ре зна­ють, хто са­ме «обе­ре­ться в лис то па ді » , то ста ло зро зу мі ло, що, не зва жа ю чи на на пад ки на Ер­до­га­на й Ту­реч­чи­ну, го­лов­ним дже­ре­лом зла на пла­не­ті й вій­ни у Ка­ра­ба­ху зокре­ма Кур­гі­нян вва­жає все ті ж Спо­лу­че­ні Шта­ти.

■ Якщо Сер­гій Кур­гі­нян на­ма­гав­ся зна­йти від­по­відь на за­пи­та­н­ня, що ро­би­ти з Ту­реч­чи­ною, в ми ну ло му, про по ну ю чи по вер - ну ти ся в ХІХ сто літ тя, то Се мен Баг да са ров шу кав су час ні від по - ві­ді на ту­ре­цькі під­сту­пи. І во­ни, за йо го сло ва ми, ма ють бу ти всі як один аси­ме­три­чни­ми. Го­лов­на аси­ме­три­чна ідея від Ба­гда­са­ро­ва зву­ча­ла так: «Ми на­да­мо до­по­мо - гу Ро бо чій пар тії Кур ди ста ну, й во­ни (Ту­реч­чи­на і Ер­до­ган) за­бу­дуть і про Си рію і про Кав каз » . При цьо му Се мен Ар­ка дій о вич по стій но на пи рав на те, що ми (Ро­сія й осо­би­сто Ба­гда­са­ров), на від­мі­ну від США і Ту­реч­чи­ни, не вва жа є мо Ро бо чу пар тію Кур ди - ста ну те ро рис тич ною ор га ні за - ці­єю. У дуж ках за ува жи мо, що во­ни, тоб­то Ро­сія й Ба­гда­са­ров, і Хе­збол­лу з Ха­ма­сом те­ро­ри­ста­ми не вва жа ють, ось Ту реч чи ну той Кур гі нян ви знав не від міт ною від «ІДІЛ», тоб­то ква - лі­фі­ку­вав як кра­ї­ну-те­ро­ри­ста.

Тол с той з Гор - до ном зі бра ли в сту­дії Пер­шо­го ка­на лу мис ли те лів гло­баль­но­го мас­шта­бу, і їм бу­ло тіс - но в рам­ках на­гір­но­ка­ра­ба­сько­го кон ф лік ту. То му во­ни що­ра­зу ви­хо­ди ли за ме жі Ка - ра­ба­ху й на­віть за ме­жі Кав­ка­зу. Се­на­тор Франц Клін­це­вич, наприклад, був ду же за не по - ко є ний тим, що «аме­ри­кан­ські фа­хів ці вже що си ли во­ю­ють у При­дніст ров’ ї » . А ко ли хтось із та бо ру ске­пти­ків, зда­є­ться Ма­ксим Юсін з «Ком­мер­сан­та», зди во ва но за пи - тав: «А що, там то хі ба йде вій - на? » , — се на тор Клін це вич твер до ска зав: « Так, йде». Після чо­го в сту­дії всі при­ни­шк ну ли, по бо юю - чись, як би се на - тор Клін це вич, який, на хви ли - ноч ку, аж за ступ - ник гла ви ко мі те - ту Ради Фе­де­ра­ції з обо­ро­ни й без­пе­ки, в за­па­лі по­ле­мі­ки не ви­дав яку-не­будь вій­сько­ву та­єм­ни­цю.

■ Ко­ли до­ро­слі лю­ди сер­йо­зно роз­мір­ко­ву­ють про при­чин­но­на­слід­ко­вий зв’язок між са­мі­том з ядер ної без пе ки у Ва шин г то ні та кон­флі­ктом у На­гір­но­му Ка­ра­ба ху, це озна чає, що у лю дей ве­ли кі проб ле ми. Ме ди ки це на зи - ва­ють про­я­вом об­се­сії, нав’язли­вої ідеї. При чи ни мо жуть бу ти різ ни ми, але в цьо му ви пад ку оче вид ним є отру єн ня фе де раль­ним ефі ром, у який па ці єн ти за - ну ре ні три ва лий пе рі од. Для лі - ку ван ня па ці єн тів тре ба з цьо го ефі­ру ви­лу­чи­ти, а сам шкі­дли­вий ефір тим ча со во за бо ро ни ти до пов­но­го оду­жа­н­ня су­спіль­ства.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.