«Гра­но­слов» від­ро­див­ся!

«День» вру­чив чо­ти­рьом ди­пло­ман­там кон­кур­су на­бо­ри книг кра­щої пу­блі­ци­сти­ки

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

жив­ле­ний « Гра­но­слов», — са­ме так про лі­те­ра­тур­ний кон­курс (за­по­ча­тко­ва­ний ще на по­ча­тку 90-х) ска­зав Ми­ко­ла Жу­лин­ський, вру­ча­ю­чи пре­мію одно­му з пе­ре­мож­ців. Не­що­дав­но до­пі­зна «гра­но­сло­ви­ли» в Ки­їв­сько­му «Май­стер-кла­сі», на Лавр­ській... І бу­ло з чо­го! Адже вісім ро­ків три­ва­ла пе­ре­р­ва, кон­курс не про­во­ди­ли. І ось, як у нас ча­сто бу­ває, зав­дя­ки одно­му «енер­го­джай­зе­ру» (цьо­го ра­зу це по­е­тка Ле­ся Му­драк, а до­по­ма­гав їй лі­те­ра­тур­ний гу­ру, що зна­є­ться на кон­кур­сах, Володимир Да­ни­лен­ко), як ка­жуть, за­кру­ти­ло­ся! Мі­ні­стер­ство мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни зга­да­ло, що це ж во­но колись ра­зом зі Спіл­кою пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни за іні­ці­а­ти­ви Юрія Му­шке­ти­ка цей кон­курс за­сну­ва­ли. Сві­до­мі ви­дав­ці по­го­ди­ли­ся ри­зи­кну­ти на­дру­ку­ва- ти кни­ги пе­ре­мож­ців, спон­со­ри до­по­мо­гли з при­за­ми... Всі ра­зом зга­да­ли, скіль­кох та­ла­но­ви­тих лю­дей «Гра­но­слов» освя­тив і осві­тив!.. Кіль­кох з при­су­тніх «гра­но­слов­ців», які бу­ли в за­лі, на­віть ша­но­бли­во за­про­си­ли на сце­ну, як зри­мий ар­те­факт: Єв­ге­нія Ко­но­нен­ко, Сер­гій Пан­тюк, Яро­слав Орос і — ваш по­кір­ний слу­га... Ми за­свід­чи­ли гур­том, що цей кон­курс се­ред мо­ло­дих лі­те­ра­то­рів зав­жди був че­сним (ру­ко­пи­си роз­гля­да­ю­ться під псев­до) і що че­сно­ти тре­ба бе­рег­ти й при­мно­жу­ва­ти. (При­га­дую, з яким тре­пе­том я колись три­мав у ру­ках свою пер­шу «гра­но­слов­ську» по­е­ти­чну збі­ро­чку «Бі­лий на­лив» зі всту­пним сло­вом не­за­бу­тньо­го Пе­тра Іл­лі­ча Осад­чу­ка...)

Пе­ре­мож­ця­ми цьо­го­рі­чно­го від­ро­дже­но­го «Гра­но­сло­ва» ста­ли: у но­мі­на­ції «Про­за» — Хо­мен­ський Пав­ло, Они­шке­вич Яна, Ва­си­лен­ко Юлія, Ка­миш Мар­кі­ян, Ско­са­рен­ко Оль­га; у но­мі­на­ції «По­е­зія» — Ту­жи­ков Ан­дрій, Да­цків Ан­дрій, Мі­тров Ігор, Жа­рі­ко­ва Єли­за­ве­та. Пер­шу пре­мію «Гра­но­сло­ва» отри­мав Аста­пен­ко Ігор. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів кон­кур­су та ви­дав­ців, кни­ги ла­у­ре­а­тів по­ба­чать світ вже до кін­ця 2016 ро­ку.

Бла­го­дій­ний фонд спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» чо­ти­рьом ди­пло­ман­там кон­кур­су вру­чив ва­го­ви­ті на­бо­ри ва­го­мих книг — кращу пу­блі­ци­сти­ку ав­то­рів «Дня» за 15 ро­ків («Екс­тра­кти» в 4-х то­мах), яка, спо­ді­ва­є­мо­ся, до­по­мо­же лі­те­ра­то­рам не за­блу­ка­ти на су­ча­сних роз­до­ріж­жях...

Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО

ФО­ТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ НА­ТА­ЛІЇ ОДРИБЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.