«П’яті­рок» не за­слу­жи­ли

На Тер­но­піль­щи­ні гро­мад­ські акти­ві­сти до­слі­ди­ли ро­бо­ту су­дів

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Ін­те­ле­кту­аль­ний штаб гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства» про­мо­ні­то­ри­ла якість фун­кціо­ну­ва­н­ня су­дів на Тер­но­піль­щи­ні. До­слі­дже­н­ня три­ва­ло з 15 ве­ре­сня 2015 ро­ку до 15 кві­тня 2016 ро­ку. Бу­ло опи­та­но май­же 2,5 ти­ся­чі ко­ри­сту­ва­чів по­слуг су­дів. У мо­ні­то­рин­гу взя­ли участь усі 20 су­дів обла­сті.

Се­ре­дня оцін­ка яко­сті ро­бо­ти су­дів в ці­ло­му по обла­сті ко­ли­ва­є­ться в ме­жах 3,3— 4,4 ба­ла і ста­но­вить 4 ба­ли (за п’яти­баль­ною шка­лою). Ор­га­ні­за­то­ри до­слі­дже­н­ня за­зна­ча­ють, що ме­то­до­ло­гія опи­ту­ва­н­ня не пе­ред­ба­ча­ла оцін­ки ді­яль­но­сті змі­сту ро­бо­ти су­ду чи пра­виль­но­сті прийня­т­тя рі­шень.

«До­слі­дже­н­ня пе­ред­ба­ча­ло оцін­ку ро­бо­ти су­дів за ші­стьо­ма ви­мі­ра­ми: «до­сту­пність су­ду», «зру­чність та ком­фор­тність пе­ре­бу­ва­н­ня в су­ді», «пов­но­та та ясність ін­фор­ма­ції», «якість ро­бо­ти пра­ців­ни­ків апа­ра­ту су­ду», «до­три­ма­н­ня тер­мі­нів су­до­во­го роз­гля­ду». Що­до двох остан­ніх кри­те­рі­їв... Не­уком­пле­кто­ва­ність шта­ту мо­же впливати на якість ро­бо­ти та мо­же бу­ти при­чи­ною за­тя­гу­ва­н­ня роз- гля­ду спра­ви. Адже за­га­лом по обла­сті не ви­ста­чає 23 суд­дів. Від­по­від­но су­д­дя має пра­цю­ва­ти за се­бе й так би мо­ви­ти за ко­ле­гу», — каже до­ктор пси­хо­ло­гі­чних на­ук, про­фе­сор ТНЕУ, го­ло­ва ГО «Ін­те­ле­кту­аль­ний штаб гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства» Ана­то­лій Фур­ман.

«Є від­мін­но­сті в оцін­ках яко­сті ро­бо­ти су­дів Тер­но­піль­ської обла­сті се­ред від­ві­ду­ва­чів, які пред­став­ля­ють осо­би­сто се­бе (є свід­ком, по­тер­пі­лим, по­зи­ва­чем, від­по­від­а­чем) та лю­дьми, які пред­став­ля­ють ін­шу осо­бу (є адво­ка­том, про­ку­ро­ром, юрист-кон­суль­тан­том). Так, пер­ші оці­ню­ють якість ро­бо­ти су­дів де­що ниж­че (3,96 ба­ла), а дру­гі — по­мі­тно ви­ще (4,24 ба­ла)», — кон­ста­тує член Асоціації со­ціо­ло­гів Укра­ї­ни Ан­дрій Гір­няк.

За кри­те­рі­єм «пов­но­та та ясність ін­фор­ма­ції» ре­спон­ден­ти по­ста­ви­ли су­дам 4,24 ба­ла. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів мо­ні­то­рин­гу, про­сте­жу­ю­ться пев­ні ти­по­ві для ба­га­тьох су­дів не­до­лі­ки — кіль­кі­сна дис­про­пор­ція та не­о­дна­ко­ва ча­сто­та онов­лю­ва­но­сті ін­фор­ма­цій­них ма­те­рі­а­лів на веб-сто­рін­ках су­дів та на ін­фор­ма­цій­них до­шках у при­мі­ще­н­нях су­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.