Уко­тре – як во­лон­те­ри

Чер­ні­гів­ські на­у­ков­ці від­но­ви­ли охо­рон­ну до­шку на Чор­ній могилі

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів

Кіль­ка ро­ків по­спіль кам’ яна сте­ла, роз­та­шо­ва­на у під­ніж­жя кур­га­ну, на якій мі­сти­ла­ся ін­фор­ма­ція про істо­ри­чну пам’ятку, стояла без від­по­від­ної та­бли­чки. Її зір­ва­ли ван­да­ли. На по­ча­тку кві­тня спів­ро­бі­тни­ки На­ціо­наль­но­го ар­хі­те­ктур­но-істо­ри­чно­го за­по­від­ни­ка « Чер­ні­гів ста­ро­дав­ній » за вла­сний ра­ху­нок від­но­ви­ли охо­рон­ну до­шку. «А що ро­би­ти, ко­ли кур­ган ні­ко­му не тре­ба? — каже на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник за­по­від­ни­ка Сер­гій Чер­ня­ков. — Му­си­мо вко­тре ви­сту­па­ти в ро­лі во­лон­те­рів».

Чор­на мо­ги­ла є одним із най­біль­ших в Укра­ї­ні дав­ньо­ру­ських кур­га­нів Х сто­лі­т­тя, який збе­ріг­ся до на­ших днів. Роз­мі­ри кур­га­ну дій­сно над­зви­чай­ні: ді­а­метр 40 ме­трів, окру­жність 125 ме­трів, ви­со­та — 11 ме­трів. Удав­ни­ну йо­го ото­чу­вав рів зав­шир­шки 7 ме­трів.

На дум­ку ба­га­тьох ав­то­ри­те­тних на­у­ков­ців, ве­ли­чи­на на­си­па­но­го кур­га­ну під­твер­джує те, що в ньо­му бу­ло по­хо­ва­но кня­зя. Адже біль­шо­го за пло­щею та ви­що­го — близь­ко 10 ме­трів — кня­зів­сько­го по- хо­ва­н­ня не існу­ва­ло. Від­по­від­но до усної на­ро­дної мі­сти­фі­ка­ції, кур­ган ото­то­жню­ють з «мі­сцем по­хо­ва­н­ня кня­зя Чор­но­го, за­снов­ни­ка Чер­ні­го­ва». За сло­ва­ми на­у­ков­ців, розмір кур­га­ну свід­чить про те, що участь в по­хо­ван­ні бра­ло ма­ло не все Лі­в­обе­реж­жя.

Ці­ка­вим та­кож є факт то­го, що ра­ні­ше ще був бі­ля «Чор­ної Мо­ги­ли» ін­ший схожий по­хо­валь­ний на­сип «Кур­ган Кня­жни Чор­ної», який зни­щи­ли в 1851 ро­ці. Дав­ньо­ру­ську пам’ятку до­слі­джу­вав уро­дже­нець Чер­ні­гів­щи­ни, ві­до­мий ар­хе­о­лог Дмитро Са­мо­ква­сов у 1870-х ро­ках.

Біль­шість зна­хі­док з Чор­ної мо­ги­ли збе­рі­га­є­ться у Ро­сії, у Мо­сков­сько­му істо­ри­чно­му му­зеї. Ча­сти­на екс­по­на­тів, пе­ре­да­них Дми­тром Са­мо­ква­со­вим до му­зею Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту та де­яких при­ва­тних ко­ле­кцій, бу­ла втра­че­на.

P

На­га­да­є­мо, в се­ре­ди­ні бе­ре­зня на кур­га­ні «Чор­на мо­ги­ла» невідомі встановили язи­чни­цький знак, ру­ну «Тре­бу». Як по­ясню­ють істо­ри­ки, сим­вол, ко­трий встановили на узвиш­ші мо­ги­ли є сім­над­ця­тою ру­ною гер­ман­сько­го ал­фа­ві­ту, ко­тра озна­чає «во­їн».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.