«Си­ту­а­цію тіль­ки по­ча­ли роз­хи­ту­ва­ти»

Екс­перт — про су­ти­чки в Оде­сі під час за­хо­дів, при­свя­че­них 72-й рі­чни­ці ви­зво­ле­н­ня мі­ста

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­са

ВОде­сі 10 кві­тня під час за­хо­дів, при­свя­че­них 72-й рі­чни­ці ви­зво­ле­н­ня мі­ста, ста­ло­ся де­кіль­ка су­ти­чок. Пер­ша — орі­єн­тов­но об 11-й ран­ку бі­ля пам’ятни­ка не­ві­до­мо­му ма­тро­су. На за­хо­ді бу­ли при­су­тні дві опо­ну­ю­чі сторони — про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­ні акти­ві­сти та пред­став­ни­ки па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій. Як по­ві­дом­ляє ГУНП в Одеській обла­сті, сторони спро­во­ку­ва­ли одна одну. Один уча­сник за­хо­ду зі­рвав геор­гі­їв­ську стрі­чку з ін­шо­го, счи­ни­лась су­ти­чка, в ре­зуль­та­ті якої бу­ли за­три­ма­ні її уча­сни­ки. Після цьо­го хо­да по­пря­му­ва­ла в сторону Ку­ли­ко­во­го по­ля, однак там зчи­ни­лась но­ва бій­ка на пе­ре­ти­ні ву­лиць Бе­лін­сько­го та Ба­зар­ної. При­пи­ни­ли бій­ку па­труль­на по­лі­ція та спе­цпі­дроз­ді­ли, які ото­чи­ли те­ри­то­рію.

Ко­ли на­товп ді­став­ся Ку­ли­ко­во­го по­ля, гру­па акти­ві­стів спро­бу­ва­ла про­рва­ти ото­че­н­ня па­труль­них з бо­ку За­лі­зни­чно­го вок­за­лу. По­лі­цей­ські за­сто­су­ва­ли спец­за­со­би — сльо­зо­гін­ний газ і кий­ки, щоб при­пи­ни­ти за­во­ру­ше­н­ня. Прес-слу­жба ГУНП в Одеській обла­сті по­ві­дом­ляє, що від атак на­па­дни­ків по­стра­жда­ли два пра­ців­ни­ки по­лі­ції. Двох по­ру­шни­ків гро­мад­сько­го по­ряд­ку бу­ло за­три­ма­но, а всі за­во­ру­ше­н­ня при­пи­не­ні близь­ко 14-ї го­ди­ни.

Ген­на­дій ЧИЖОВ, по­лі­то­лог:

— Си­ту­а­цію в ре­гіо­ні тіль­ки по­ча­ли роз­хи­ту­ва­ти. Ду­маю, що нас че­кає сер­йо­зне про­дов­же­н­ня після 2 та 9 трав­ня. Оскіль­ки ми ба­чи­мо, як на­ро­щу­є­ться ор­га­ні­зо­ва­ність «Ку­ли­ко­во­го по­ля» і збіль­шу­є­ться конт- роль вла­ди над гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми, які пред­став­ля­ють Єв­ро­май­дан. За ко­ли­шньо­го гу­бер­на­то­ра про­ро­сій­ські акти­ві­сти со­бі такого не до­зво­ля­ли. Хо­ча 10 кві­тня фор­маль­но спро­во­ку­ва­ли су­ти­чку про­укра­їн­ські акти­ві­сти. А що сто­су­є­ться пред­став­ни­ків На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни, то вва­жаю, що во­ни мо­гли ство­ри­ти бар’єр, однак за­мість цьо­го жор­сто­ко по­ве­ли се­бе з при­хиль­ни­ка­ми Єв­ро­май­да­ну, сер­йо­зно їх по­бив­ши. По су­ті, Нац­гвар­дія отри­ма­ла по­лі­ти­чну ко­ман­ду, в ре­зуль­та­ті чо­го її пред­став­ни­ки пе­ре­ви­щи­ли за­хо­ди. Вва­жаю, що на від­мі­ну від них, по­лі­ція по­во­ди­ла­ся в ме­жах пра­во­вої культури. Та­кож я помітив, що цьо­го ро­ку в мі­сті бу­ло мен­ше пра­по­рів, ніж ми­ну­ло­го. На­пев­но, ра­зів у де­сять. І це теж є по­ка­зо­вим».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.