Сім днів єв­ро­пей­сько­го тан­цю­валь­но­го те­а­тру

У Ки­є­ві та Хар­ко­ві від­бу­де­ться Zelyonka Fest 1.6

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

За про­гра­мою фо­ру­му з 20 до 26 кві­тня бу­де пред­став­ле­но шість по­ста­но­вок ві­до­мих тан­цю­валь­них те­а­трів із Ве­ли­ко­бри­та­нії, Нор­ве­гії, Поль­щі, Ли­тви та спіль­ний укра­їн­сько-іспан­ський проект (21 кві­тня по­ста­нов­ка Хор­хе Ха­у­ре­гуі Ал­лу при­свя­че­на те­мі си­ли, яка є з на­ро­дже­н­ня у кожної лю­ди­ни. Во­на не тіль­ки на­дає їй жит­тє­ву енер­гію, а й пов’язує всіх лю­дей між со­бою).

Цьо­го­річ основ­ним май­дан­чи­ком Zelyonka ста­не Дов­жен­ко-центр (у про­сто­рі «Плів­ка»). На йо­го те­ри­то­рії від­бу­ду­ться: пред­став­ле­н­ня про­е­кту «Ві­де­о­та­нець», по­ка­зи ви­став су­ча­сно­го тан­цю, про­гра­ма укра­їн­ської пла­тфор­ми тан­цю та Кон­курс мо­ло­дих хо­ре­о­гра­фів. Ро­бо­ти укра­їн­сько­го шоу-кей­су та­кож мо­жна бу­де по­ба­чи­ти в... пар­ку, на від­кри­тій сце­ні та у від­ре­став­ро­ва­но­му ін­ду­стрі­аль­но­му при­мі­щен­ні.

У п’ятни­цю гля­да­чі по­ба­чать одну з най­яскра­ві­ших ро­біт Поль- ської пла­тфор­ми тан­цю — спе­ктакль Сла­во­мі­ра Кав­чінь­ско­го «Ні­жин­ський. Свя­то снів» . Це мо­но­ви­ста­ва-по­до­рож — но­ве ба­че­н­ня ле­ген­дар­но­го ба­ле­ту, в осно­ві яко­го зна­ме­ни­та му­зи­ка Іго­ря Стра­він­сько­го, яке пе­ре­дає рі­зні ста­ни ле­ген­дар­но­го но­ва­то­ра тан­цю, силь­ної та чу­тли­вої осо­би­сто­сті...

Ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му пі­дго­ту­ва­ли сюр­приз для гля­да­чів — стиль­ну ви­ста­ву для сі­мей­но­го пе­ре­гля­ду «Бі­ла ко­ли­ско­ва», яку пред­ста­вить те­атр із Ли­тви Padi Dapi Fish у не­ді­лю. А тан­цю­валь­на кам­па­нія з Ве­ли­ко­бри­та­нії IGOR & MORENO по­ка­же IdiotSyncrasy не тіль­ки в Ки­є­ві, айу Хар­ко­ві (26 кві­тня). Це ду­же по­зи­тив­на по­ста­нов­ка, що пе­ре­дасть че­рез спів і та­нець пу­блі­ці пре­кра­сний на­стрій та від­чу­т­тя ща­стя (ви­ко­нав­ці Ігор Уже­лай та Мо­ре­но Со­лі­ас). Тра­ди­цій­но під час фе­сти­ва­лю прой­дуть май­стер-кла­си, ле­кції, кон­курс мо­ло­дих хо­ре­о­гра­фів, шоу-кейс най­більш силь­них укра­їн­ських ро­біт то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.