«Двад­цять хви­лин ро­бо­ти – за­мість пів­ро­ку ба­ла­чок»

Жи­те­лі Дні­про­пе­тров­ська са­мі за­йма­ю­ться де­ко­му­ні­за­ці­єю ву­лиць

Den (Ukrainian) - - День України -

За вла­сною іні­ці­а­ти­вою во­ни мі­ня­ють та­бли­чки на сво­їх бу­дин­ках. Не­зва­жа­ю­чи на те, що в мі­сько­му бю­дже­ті на за­мі­ну та­бли­чок ни­ні­шньо­го ро­ку пе­ред­ба­чи­ли пів­міль­йо­на гри­вень, процес іде по­ки що по­віль­но. Згі­дно з за­ко­ном, мі­ня­ти та­бли­чки на сво­їх бу­дин­ках жи­те­лі при­ва­тно­го се­кто­ра по­вин­ні за свій ра­ху­нок. Але ба­га­то хто по­си­ла­є­ться на від­су­тність ко­штів. При­ско­ри­ти цю про­це­ду­ру ви­рі­ши­ли актив­ні го­ро­дя­ни — во­ни ор­га­ні­зу­ва­ли своє­рі­дний фле­шмоб. «Мій друг, під­при­є­мець Єв­ген жи­ве в при­ва­тно­му се­кто­рі. Йо­го ву­ли­цю Кол­го­спну пе­ре­йме­ну­ва­ли на Фер­мер­ську. На­зву змі­ни­ли, а та­бли­чку ні, — роз­по­від­ає дні­про­пе­тров­ський волонтер Ва­ле­рій Га­ра­гуц. — То­му Єв­ген ви­рі­шив по­мі­ня­ти та­бли­чки са­мо­стій­но. За­мов­ле­н­ня зро­бив на всю сім’ю і близь­ких дру­зів. На все це ви­тра­тив пару ви­хі­дних і кіль­ка ти­сяч гри­вень. Ре­зуль­та­том те­пер за­до­во­ле­ний не ли­ше він, але й пе­ре­хо­жі». Ко­ли­шній акти­віст Єв­ро­май­да­ну Ва­ле­рій Га­ра­гуц — один із тих, ко­му Єв­ген за­мо­вив та­бли­чку. «Раз так, то на зеко­ном­ле­ні гро­ші я ви­рі­шив теж за­мо­ви­ти та­бли­чку для ко­гось із дру­зів», — го­во­рить Ва­ле­рій. Те­пер еста­фе­ту прийня­ла пра­во­за­хи­сни­ця Окса­на Том­чук, во­на теж по­да­рує ко­мусь та­бли­чку. І так да­лі. За сло­ва­ми Ва­ле­рія, ви­го­тов­ле­н­ня одні­єї та­бли­чки об­хо­ди­ться від 200 до 300 гри­вень — за­ле­жно від кіль­ко­сті лі­тер у на­зві ву­ли­ці.

В один із ви­хі­дних днів Ва­ле­рій сам при­крі­пив та­бли­чку з но­вою на­звою ву­ли­ці на свій бу­ди­нок, де про­жи­ває три де­ся­тки сі­мей. «Двад­цять хви­лин ро­бо­ти за­мість пів­ро­ку ба­ла­чок», — так я від­по­вів пен­сіо­не­рам, які зі­бра­ли­ся по­спо­сте­рі­га­ти за про­це­сом, а та­кож обго­во­ри­ти вла­ду й те, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме пе­ре­йме­ну­ва­н­ня. От­же, пер­ший етап де­ко­му­ні­за­ції сво­го бу­дин­ку я ви­ко­нав», — на­пи­сав волонтер на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі «Фейс­бук». Те­пер ко­ли­шня ву­ли­ця Фрун­зе но­сить ім’я укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка-емі­гран­та Ва­си­ля Ча­плен­ка, який у до­во­єн­ні часи жив тут в одно­му з бу­дин­ків. Чи­ма­ло жи­те­лів ву­ли­ці про це на­віть не здо­га­ду­ва­ли­ся й ні­чо­го не зна­ли про зна­ме­ни­то­го зем­ля­ка.

Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.