G7 за­кли­кає світ по­збу­ти­ся ядер­ної зброї

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн G7 за­кли­ка­ли звіль­ни­ти світ від ядер­ної зброї і за­яви­ли про ускла­дне­н­ня ядер­но­го роз­збро­є­н­ня че­рез про­во­ка­ції Пхе­нья­на та кон­флі­кти в Си­рії й Укра­ї­ні. Зу­си­л­ля що­до по­збав­ле­н­ня сві­ту від ядер­ної зброї ста­ють скла­дні­ши­ми че­рез оче­ви­дні про­бле­ми в за­зна­че­них ре­гіо­нах. Про це вчо­ра за ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі за­яви­ли мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн-чле­нів G7. «Ми під­твер­джу­є­мо на­шу при­хиль­ність до по­шу­ку більш без­пе­чно­го сві­ту для всіх і ство­ре­н­ня умов для сві­ту без ядер­ної зброї та­ким чи­ном, щоб це спри­я­ло між­на­ро­дній ста­біль­но­сті», — йдеться в за­яві, яку ци­тує Reuters. Во­дно­час ди­пло­ма­ти при­йшли до ви­снов­ку, що зав­да­н­ня роз­збро­є­н­ня ускла­дню­є­ться по­гір­ше­н­ням си­ту­а­ції у сфе­рі без­пе­ки в де­яких країнах — на­сам­пе­ред у Си­рії, Укра­ї­ні та Пів­ні­чній Ко­реї. Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн-чле­нів G7 та­кож від­ві­да­ли му­зей та ме­мо­рі­ал пам’яті за­ги­блих від атом­но­го бом­бар­ду­ва­н­ня в Хі­ро­сі­мі — пер­шо­го мі­ста на пла­не­ті, яке ста­ло жер­твою цієї над­по­ту­жної зброї. Це ви­яви­лось ча­сти­ною ди­пло­ма­ти­чних зу­силь Япо­нії що­до ядер­но­го роз­збро­є­н­ня у сві­ті.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.