Бун­де­свер роз­ши­рить участь у на­вча­н­нях НАТО у Схі­дній Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бун­де­свер від­пра­вить близь­ко 5500 сол­да­тів для уча­сті в на­вча­н­нях у країнах-чле­нах НАТО у Схі­дній Єв­ро­пі, що на 500 осіб біль­ше по­рів­ня­но з 2015 ро­ком. Чи­сло ма­нев­рів та­кож зро­сте з 16 до 21 — про це по­ві­до­ми­ла вчо­ра аген­ція dpa з по­си­ла­н­ням на мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Ні­меч­чи­ни. У най­біль­ших ма­нев­рах, ві­до­мих як «Ана­кон­да», бра­ти­муть участь близь­ко 25 тис. сол­да­тів НАТО, в то­му чи­слі близь­ко 400 сол­да­тів бун­де­све­ру. Во­дно­час пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня на­вчань вій­сько­во-мор­ських сил НАТО в Бал­тій­сько­му мо­рі Baltops, у яких бра­ти­муть участь чо­ти­ри ти­ся­чі вій­сько­вих, вклю­ча­ю­чи 800 ні­ме­цьких вій­сько­во­слу­жбов­ців. Як ві­до­мо, Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс зна­чно по­си­лив свою при­су­тність у Схі­дній Єв­ро­пі після по­ча­тку кон­флі­кту в Укра­ї­ні.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.