Оба­ма на­звав свою най­біль­шу по­мил­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма на­звав по­га­но спла­но­ва­ні дії після по­ва­ле­н­ня ре­жи­му Му­ам­ма­ра Кад­да­фі в Лі­вії 2011 ро­ку сво­єю най­сер­йо­зні­шою по­мил­кою. Про це в не­ді­лю, 10 кві­тня, по­ві­дом­ляє те­ле­ка­нал CNN. «Імо­вір­но, не­до­лі­ки в пла­ну­ван­ні то­го, що ста­не­ться на­сту­пно­го дня після ін­тер­вен­ції в Лі­вії, яке, як я вва­жаю, бу­ло правильним», — на­ве­де­но ури­вок з ін­терв’ю Оба­ми те­ле­ка­на­лу Fox News на сай­ті CNN. Ра­ні­ше, у кві­тне­во­му ви­пу­ску жур­на­лу The Atlantic Оба­ма кри­ти­чно ви­сло­вив­ся про бри­тан­сько­го прем’єр-мі­ні­стра Де­ві­да Ке­ме­ро­на і то­ді­шньо­го пре­зи­ден­та Франції Ні­ко­ля Сар­ко­зі під час лі­вій­ської кам­па­нії. На дум­ку пре­зи­ден­та США, во­ни при­ді­ля­ли не до­сить ува­ги ста­но­ви­щу в Лі­вії після по­ва­ле­н­ня Кад­да­фі, що те­пер пе­ре­тво­ри­ло­ся на «без­лад».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.