Від­по­відь си­сте­ми?

Екс-за­сту­пни­ку ген­про­ку­ро­ра Ві­та­лію Ка­ську вру­чи­ли пі­до­зру у вчи­нен­ні осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Дмитро КРИВЦУН, «День»

Це ста­ло­ся у не­ді­лю вно­чі бі­ля Те­а­тру ім. Іва­на Фран­ка. Про це за­явив адво­кат Ка­ська, який при­був на мі­сце по­дій, після чо­го осо­би, які пред­ста­ви­лись ря­до­ви­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми ГПУ, по­ки­ну­ли мі­сце по­дій.

У від­по­відь Ві­та­лій Ка­сько за­зна­чив, що до­ку­мен­ти сфа­бри­ко­ва­но, ні­що в них не від­по­від­ає дій­сно­сті, а ме­тою да­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня є йо­го дис­кре­ди­та­ція. «Всі ці дії вчи­ня­ли­ся вже не пер­ший мі­сяць, щоб я за­ли­шив кра­ї­ну. Я на від­різ ві­дмо­вив­ся і готовий від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва в бу­дья­ких су­дах і будь-яких пра­во­охо­рон­них ор­га­нах», — до­дав він.

На­га­да­є­мо, Ка­сько за­ймав­ся ре­фор­мою ГПУ і різ­ко кри­ти­ку­вав ке­рів­ни­цтво ор­га­ну. Після йо­го звіль­не­н­ня, ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін до­міг­ся на­кла­де­н­ня аре­шту на йо­го квар­ти­ру, ви­да­ну у слу­жбо­ве ко­ри­сту­ва­н­ня.

Зви­чай­но, якщо є по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, має бу­ти да­на оцін­ка. Про­те не слід за­бу­ва­ти про пре­зум­пцію не­ви­ну­ва­то­сті і не­об­хі­дність до­ве­сти ви­ну. По­ки ж даний ви­па­док біль­ше на­га­дує трав­лю і ви­крив­ле­ний прин­цип «дру­зям — все, во­ро­гам — за­кон».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.