«Еко­но­мі­чний порт­рет»

«День» під­няв ста­ти­сти­ку за остан­ні два ро­ки, і по­про­сив екс­пер­тів її про­ко­мен­ту­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Успіх чи про­вал уря­ду ви­зна­ча­є­ться ре­зуль­та­та­ми йо­го ро­бо­ти — змі­ною рів­ня без­ро­бі­т­тя, об­ся­гів ін­ве­сти­цій, ви­ро­бни­цтва, екс­пор­ту і, на­ре­шті — рів­нем до­хо­дів гро­ма­дян та ці­но­вою ста­біль­ні­стю. Ста­ти­сти­ка — най­су­во­рі­ший су­д­дя ді­яль­но­сті уря­ду Ар­се­нія Пе­тро­ви­ча. І во­на не роз­ді­ляє «пе­ре­мо­жної» ри­то­ри­ки те­пер уже екс-прем’єра.

Го­ту­ю­чи «еко­но­мі­чний порт­рет» уря­ду Яце­ню­ка, ми під­ня­ли клю­чо­ві ма­кро­еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки 2015—2014 ро­ку — ро­ки ді­яль­но­сті Ар­се­нія Пе­тро­ви­ча на по­са­ді прем’єр­мі­ні­стра.

За під­сум­ком 2015 ро­ку падіння про­ми­сло­во­сті скла­ло 13,4% (10,1% у 2014 ро­ці). Про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво ско­ро­ти­ло­ся в 22 ре­гіо­нах країни.

У 2013—2014 ро­ках зни­же­н­ня у про­ми­сло­во­сті бу­ло ком­пен­со­ва­но зро­ста­н­ням у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, а у 2015 ро­ці і цьо­го не бу­ло. За під­сум­ка­ми ро­ку, ско­ро­че­н­ня об­ся­гів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва скла­ло 4,8%. За­га­лом ВВП країни ско­ро­тив­ся на 10,5%.

Зро­ста­н­ня де­мон­стру­ва­ли ли­ше ці­ни і бор­ги. За під­сум­ком ро­ку спо­жив­чі ці­ни зро­сли на 43,3% (на 24,9% у 2014 ро­ці), в то­му чи­слі ба­зо­ва ін­фля­ція ста­но­ви­ла 34,7% (че­рез сут­тє­ву де­валь­ва­цію обмін­но­го кур­су грив­ні), а не­ба­зо­ва — 50,9% (зу­мов­ле­но під­ви­ще­н­ням цін/та­ри­фів на при­ро­дний газ (у 3,7 ра­зу), еле­ктро­енер­гію (у 1,7 ра­зу), га­ря­чу воду і опа­ле­н­ня (у 1,8 ра­зу).

Екс­пер­ти, а зокре­ма екс-міністр еко­но­мі­ки Бо­г­дан Да­ни­ли­шин ствер­джує, що ко­жен ін­фля­цій­ний стри­бок у 2015 ро­ці був ре­зуль­та­том пря­мої дії чи без­ді­яль­но­сті вла­ди, яка до­зво­ли­ла вийти з-під кон­тро­лю си­ту­а­ції на ва­лю­тно­му рин­ку, що спро­во­ку­ва­ло одну з най­ви­щих у сві­ті де­валь­ва­цій, або вла­сни­ми рі­ше­н­ня­ми під­ви­щи­ла та­ри­фи в одно­му з най­більш ко­рум­по­ва­них та не­про­зо­рих се­кто­рів еко­но­мі­ки — енер­ге­ти­ці.

Ло­гі­чним про­дов­же­н­ням ста­гна­ції в еко­но­мі­ці ста­ло подаль­ше по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції на ві­тчи­зня­но­му рин­ку пра­ці. Рі­вень без­ро­бі­т­тя, ви­зна­че­ний за ме­то­до­ло­гі­єю Міжнародної організації пра­ці, зріс за під­сум­ком І пів­річ­чя 2015 ро­ку до 9,2 % проти 8,6 % у І пів­річ­чі 2014.

Су­ма за­бор­го­ва­но­сті з ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти ста­ном на 01 грудня 2015 ро­ку скла­ла 2 млрд грн, що в 1,5 ра­зу біль­ше, ніж на по­ча­ток 2015 ро­ку.

І на остан­нє — ста­гна­ція у ін­ве­сти­цій­ній сфе­рі (за да­ни­ми Держ­ста­ту, за 9 мі­ся­ців 2015 ро­ку об­сяг осво­є­них ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій ско­ро­тив­ся на 6% (за під­сум­ком 2014 ро­ку ско­ро­че­н­ня на 24%), яка три­ває впро­довж трьох остан­ніх ро­ків, окрім пря­мо­го не­га­тив­но­го вне­ску у ВВП у від­по­від­них ро­ках, та­кож зво­дить до мі­ні­му­му пер­спе­кти­ви швид­ко­го від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

«День» та­кож по­про­сив екс­пер­тів на­зва­ти клю­чо­ві, на їхню дум­ку, до­ся­гне­н­ня уря­ду Ар­се­нія Яце­ню­ка та по­ді­ли­тись сво­ї­ми очі­ку­ва­н­ня­ми від йо­го «на­сту­пни­ка». Да­лі — пря­мою мо­вою.

«ВІД­СУ­ТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО РОЗВИТКУ» Володимир ПАН­ЧЕН­КО, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля:

— Ка­бмін за­пам’ятав­ся пер­ма­нен­тним кон­флі­ктом з де­пу­тат­ським кор­пу­сом, за­ява­ми про то­таль­не ско­ро­че­н­ня дер­ж­апа­ра­ту, кур­сом на при­ва­ти­за­цію і де­ре­гу­ля­цію.

Вже са­мі єв­ро­пей­ці ви­зна­ють, що нам по­трі­бна не де­ре­гу­ля­ція, а ефе­ктив­на ре­гу­ля­ція. Си­сте­ма ProZorro — це якраз ефе­ктив­на ре­гу­ля­ція. А ось то­таль­на від­мі­на мо­жли­во­стей кон­тро­лю яко­сті, ру­ху ка­пі­та­лів та ін­ше — ха­ос, шля­ху в ні­ку­ди.

При­ва­ти­за­цію ви­рі­ши­ли здій­сни­ти ка­ва­ле­рій­ським на­ско­ком. Ціл­ком про­гно­зо­ва­но, що та­ка по­лі­ти­ка за­зна­ла фі­а­ско По­валь­ний роз­про­даж держ­ком­па­ній без ін­ве­сти­цій­них зо­бов’язань і за без­ці­нок в умо­вах вій­ни — не міг бу­ти успі­шним.

Яце­нюк за­пам’ятав­ся са­мо­впев­не­ні­стю і за­ро­зумі­лі­стю, він ні до ко­го не при­слу­хав- ся. Як на­слі­док — втрата до­ві­ри з бо­ку су­спіль­ства.

В ме­не від­су­тній пі­є­тет до Грой­сма­на, але є пев­ні на­дії на зру­ше­н­ня в еко­но­мі­ці за йо­го прем’єр­ства. При­найм­ні, спо­ді­ва­юсь, що він за­кла­де фун­да­мент для на­сту­пни­ка.

По­зи­тив­ний си­гнал в то­му, що він ви­знає не­об­хі­дність стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи йо­го ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру, мо­жна очі­ку­ва­ти по­яви кон­кре­тних про­е­ктів та ка­на­лів отри­ма­н­ня ко­штів від між­на­ро­дних пар­тне­рів. Вже озву­че­но, що це бу­дуть до­ро­ги, енер­го­ефе­ктив­ність, мі­сце­ва ін­фра­стру­кту­ра. Та­кі ре­чі да­ють ефект тіль­ки у вза­є­мо­дії з ре­аль­ним се­кто­ром. Умов­но ка­жу­чи, до­ро­га, що ве­де до ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку — дасть ку­му­ля­тив­ний ефект, а «по­пу­лі­сти­чна до­ро­га» — ли­ше про­їда­н­ня ко­штів.

Спо­ді­ва­юсь, що Грой­сман змі­нить під­хо­ди до вза­є­мо­дії з Нац­бан­ком. У Яце­ню­ка во­ни бу­ли від­су­тні вза­га­лі, НБУ повністю від­сто­ро­нив­ся від еко­но­мі­ки. Так, за­ко­но­дав­чо це не­за­ле­жний ор­ган, але це не озна­чає, що він має бу­ти не­за­ле­жним від еко­но­мі­ки. Регулятор мо­же і по­ви­нен при­йма­ти участь у фі­нан­су­ван­ні тих же ін­фра­стру­ктур­них об’єктів. За ни­ні­шньої низь­кої по­рів­няль­ної ба­зи будь-які при­том­ні і ефе­ктив­ні дії уря­ду до­зво­лять збіль­ши­ти ВПП при­найм­ні на від­со­ток. В уря­ду Грой­сма­на є всі шан­си для цьо­го.

У нас є спи­сок до­стой­них кан­ди­да­тів для май­бу­тньо­го скла­ду уря­ду. Кон­кре­тні прі­зви­ща по­ки не на­зи­ва­ти­му, але за­зна­чу, що всі ці лю­ди з зро­зу­мі­н­ням ре­аль­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки. Ін­ве­сти­цій­них бан­кі­рів там то­чно не­має.

«РЕАЛІЗОВУВАЛАСЯ ПРО­ГРА­МА «АБИ НЕ СТА­ЛО ГІР­ШЕ»» Ан­дрій ДЛIГАЧ, спів­за­снов­ник ГП «Но­ва Кра­ї­на», ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Advanter Group:

— Бу­ду­чи прем’єр-мі­ні­стром, Ар­се­ній Яце­нюк від­сто­ю­вав ін­те­ре­си ве­ли­ко­го бі­зне­су, спри­яв про­ва­лу лі­бе­раль­них ре­форм в сфе­рі по­да­тко­вої си­сте­ми, бю­дже­тної по­лі­ти­ки, ре­ор­га­ні­за­ції дер­жав­них під­при­ємств (збе­ре­же­н­ня ін­сти­ту­ту «смо­тря­щих») і впро­ва­джен­ні на них си­сте­ми про­фе­сій­но­го ме­не­джмен­ту.

Се­кре­та­рі­ат Ка­бмі­ну пе­ре­тво­рив­ся в одну з го­лов­них пе­ре­шкод ре­форм, спри­я­ю­чи улю­бле­ній та­кти­ці Ар­се­нія Яце­ню­ка — без­ді­яль­но­сті, за­тя­гу­ва­н­ня і на­пів­за­хо­дів.

Кра­ї­ні не бу­ла пред’яв­ле­на про­гра­ма мо­дер­ні­за­ції еко­но­мі­ки.

«Ма­кро­фі­нан­со­ва ста­біль­ність», яку Ар­се­ній Яце­нюк при­пи­сує як на­го­ро­ду со­бі та сво­є­му Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, в дій­сно­сті стала на­слід­ком зу­бо­жі­н­ня країни. За­мість по­шу­ку шля­хів до кар­ди­наль­но­го (8% в рік і біль­ше) зро­ста­н­ня ВВП, про­по­ну­ва­ла­ся і реалізовувалася про­гра­ма «аби не ста­ло гір­ше». Зруй­но­ва­но і не від­нов­ле­на до­ві­ра зов­ні­шніх і вну­трі­шніх ін­ве­сто­рів.

Окре­мі успі­хи в сфе­рі де­ре­гу­ля­ції, управ­лін­ні де­яки­ми дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми, впро­ва­джен­ні ProZorro, e-data ста­ли мо­жли­ви­ми не зав­дя­ки, а всу­пе­реч ді­яль­но­сті Ар­се­нія Яце­ню­ка і ви­клю­чно зав­дя­ки са­мо­від­да­но­сті про­гре­сив­них но­вих дер­жав­них управ­лін­ців в Мі­ні­стер­ствах еко­но­мі­чно­го розвитку, фі­нан­сів, АПК, ін­фра­стру­кту­ри та під­трим­ки і тиску з бо­ку де­пу­тат­ських груп і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства.

Володимир Грой­сман ві­до­мий у ми­ну­ло­му як про­гре­сив­ний мер Він­ни­ці, ба­га­то в чо­му по­с­при­яв розвитку під­при­єм­ни­цтва в мі­сті.

Однак, цьо­го не­до­ста­тньо, щоб роз­гля­да­ти йо­го як прем’єр-мі­ні­стра, зда­тно­го за­про­по­ну­ва­ти і ре­а­лі­зу­ва­ти про­гра­му кар­ди­наль­них еко­но­мі­чних ре­форм. При­чи­ною цьо­му є йо­го близь­кість до кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми вла­ди в Укра­ї­ні, від­су­тність команди і по­лі­ти­чний (а не про­фе­сій­ний) ха­ра­ктер ку­лу­ар­но­го фор­му­ва­н­ня йо­го Ка­бмі­ну.

Однак, го­лов­ний прин­цип фор­му­ва­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів для про­ве­де­н­ня справ­жніх ре­форм в Укра­ї­ні — це не­пар­тій­на ко­ман­да про­фе­сіо­на­лів, об’єд­на­на єди­ни­ми ба­че­н­ням і про­гра­мою дій, під­три­ма­на Вер­хов­ною Ра­дою, гро­ма­дян­ським суспільством і на­ши­ми між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми. Та­ка ко­ман­да мо­же бу­ти сфор­мо­ва­на за два мі­ся­ці (проект «Ко­ман­да — 100»).

«УРЯД ВИТРИМАВ НАТИСК РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ» Ми­хай­ло ГОНЧАР, пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХI»:

— Уряд Яце­ню­ка, по­при всі свої «про­ко­ли», витримав натиск ро­сій­ської агре­сії гі­бри­дно­го ти­пу.

Зві­сно, це мо­жна бу­ло ро­би­ти більш успі­шно для еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Але лег­ко су­ди­ти зі сторони. І ки­да­ти ка­мі­н­ням в спи­ну то­му, хто йде, не ро­бить че­сті то­му, хто це ро­бить.

Ре­фор­ми, справ­ді, не бу­ли силь­ною сто­ро­ною цьо­го уря­ду. Та за­раз огуль­но го­во­ри­ти про уряд Яце­ню­ка як уряд нев­дах — це вно­си­ти ле­пту в кла­но­ву бо­роть­бу на ко­ристь одні­єї зі сто­рін кон­флі­кту. Пев­ні на­пра­цю­ва­н­ня все ж бу­ло зро­бле­но.

З огля­ду на кан­ди­да­ту­ри мі­ні­стрів но­во­го уря­ду, які зву­чать у ЗМІ, я не ду­маю, що цей Ка­бмін бу­де кра­щим за по­пе­ре­дній.

Для ме­не ін­ди­ка­то­ром то­го, що ми ма­є­мо шан­си на про­грес з но­вим уря­дом бу­ло б, як­би йо­го очо­лив, або, при­найм­ні, став ві­це­прем’єром Володимир Ла­но­вий. Чи — мі­ні­стром енер­ге­ти­ки Сер­гій Єр­мі­лов. А мі­ні­стром фі­нан­сів — Оле­ксандр Сав­чен­ко.

Ті ж прі­зви­ща мі­ні­стрів, які зву­чать, як і, зре­штою, ім’я са­мо­го прем’єра, го­во­рять про те, що все за­ли­ша­є­ться в рам­ках ста­рої схе­ми кла­но­во­го роз­по­ді­лу мі­ні­стер­ських по­сад, які бу­дуть за­без­пе­чу­ва­ти пе­ре­спря­му­ва­н­ня фі­нан­со­вих по­то­ків на ко­ристь тих чи ін­ших олі­гар­хі­чних угру­по­вань.

За ве­ли­ким ра­хун­ком, прі­зви­ще цьо­го прем’єр-мі­ні­стра не має зна­че­н­ня. Це — уряд Пе­тра По­ро­шен­ка. З усі­ма ви­хі­дни­ми з цьо­го об­ста­ви­на­ми.

«ЛЮ­ДЕЙ, ЗДА­ТНИХ ВИТЯГНУТИ КРА­Ї­НУ З ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ ПРІРВИ, В УКРА­Ї­НІ ДО­СТА­ТНЬО» Ві­ктор ГАЛАСЮК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту Верховної Ради Укра­ї­ни з питань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва:

— Пі­дмі­на ам­бі­тної на­ціо­наль­ної стратегії, зда­тної об’єд­на­ти су­спіль­ство та за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки при­найм­ні на 7— 8% на рік, пі­дмі­на вла­сної про­гра­ми со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го розвитку «ста­бі­лі­за­цій­ною» про­гра­мою спів­пра­ці з МВФ, при­ва­ти­за­ці­єю, «де­ре­гу­ля­ці­єю» та на­би­ра­н­ням но­вих за­кор­дон­них кре­ди­тів — це ду­же по­га­на по­лі­ти­ка. Її ре­зуль­та­ти вже від­чув на со­бі ко­жен гро­ма­дя­нин. Те, що ма­ло бу­ти ли­ше тим­ча­со­вою ко­ро­тко­стро­ко­вою під­трим­кою, пе­ре­тво­ри­лось на ме­ту ді­яль­но­сті уря­ду.

Чи ви­ста­чить у но­во­го уря­ду по­лі­ти­чної во­лі для які­сної змі­ни си­ту­а­ції? У ме­не ве­ли­кі сум­ні­ви що­до цьо­го. Але я ба­жаю но­во­му уря­ду успі­хів у гли­бо­ко­му пе­ре­о­сми­слен­ні си­ту­а­ції та змі­ні еко­но­мі­чно­го кур­су. І в свою чер­гу, як пар­ла­мен­тар, я готовий до­по­ма­га­ти в то­му, що сто­су­ва­ти­ме­ться ре­а­лі­за­ції су­ча­сної про­ми­сло­вої та ін­ве­сти­цій­ної по­лі­ти­ки в ін­те­ре­сах укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, під­при­єм­ців, пла­тни­ків по­да­тків.

Що­до прі­зви­щлю­дей, зда­тних витягнути кра­ї­ну з еко­но­мі­чної прірви, то їх до­ста­тньо — зокре­ма се­ред керівників укра­їн­ських за­во­дів. Про них тре­ба пи­та­ти в об’єд­нань про­ми­слов­ців, під­при­єм­ців, ро­бо­то­дав­ців, пла­тни­ків по­да­тків, тре­ба про­во­ди­ти на­ціо­наль­ні «прай­ме­різ» пе­ред від­по­від­аль­ни­ми уря­до­ви­ми при­зна­че­н­ня­ми, а не ро­би­ти їх в тра­ди­цій­ний ку­лу­ар­ний спосіб.

«ГРОЙ­СМАН ЗБЕ­РЕ­ЖЕ ОЛІГАРХІЧНИЙ БА­ЛАНС ІН­ТЕ­РЕ­СІВ» Оле­ксій ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ, іні­ці­а­тор ру­ху «Укра­ї­на — це я»:

— Уряд Яце­ню­ка стра­ждав на яскра­ву роз­рі­зне­ність ін­те­ре­сів, які від­сто­ю­ва­ли йо­го окре­мі чле­ни. Це — уряд ком­про­мі­сів та ба­лан­су ін­те­ре­сів фі­нан­со­во-про­ми­сло­вих груп і за­хі­дних пар­тне­рів. Свої ігри в уря­ді гра­ли сам Ар­се­ній Пе­тро­вич, міністр Абро­ма­ві­чус, Яре­сько, Ава­ков, ча­сти­на мі­ні­стрів за пре­зи­дент­ською кво­тою і кво­та­ми пар­ла­мент­ських ко­а­лі­ці­ан­тів, які ви­йшли з під кон­тро­лю Пре­зи­ден­та.

...Ані у Пре­зи­ден­та, ані у прем’єра не бу­ло ре­аль­но­го ба­жа­н­ня прин­ци­по­вих змін в кра­ї­ні. Це стає оче­ви­дним, якщо по­гля­ну­ти на го­лов­ні при­чи­ни низь­кої еко­но­мі­чної сво­бо­ди і кон­ку­рен­то зда­тно­сті Укра­ї­ни від­по­від­но до між­на­ро­дних рей­тин­гів, ці при­чи­ни — ко­ру­пція, не­за­хи­ще­ність прав вла­сно­сті та не­спро­мо­жність ін­сти­ту­тів дер­жа­ви. За­пуск пра­во­вої си­сте­ми, окрім су­до­вої гіл­ки вла­ди, ве­ли­кою мі­рою за­ле­жить від ро­бо­ти про­ку­ра­ту­ри, СБУ та МВС. У ко­жно­му з ві­домств ця ро­бо­та са­бо­ту­є­ться на най­ви­що­му рів­ні.

Уряд Грой­сма­на, за ви­ня­тком ком­про­мі­сних мі­ні­стрів, — це уряд Пре­зи­ден­та. Цей фа­ктор зні­має кон­флікт між ін­сти­ту­та­ми Пре­зи­ден­та й уря­ду, тим па­че за умо­ви про­пре­зи­дент­ської пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції.

Про­те ко­а­лі­ція пе­ред­ба­ча­є­ться ли­ше фор­маль­на, що не га­ран­тує го­ло­сів за біль­шість про­е­ктів уря­ду, як це бу­ло й з Яце­ню­ком.

В ці­ло­му уряд Грой­сма­на збе­ре­же олігархічний ба­ланс ін­те­ре­сів, якщо, зві­сно, у Пре­зи­ден­та не ви­ни­кне ба­жа­н­ня по­вто­ри­ти шлях Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча що­до кон­цен­тра­ції аб­со­лю­тної вла­ди у сво­їх ру­ках.

МАЛЮНОК АНА­ТО­ЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АРХІВУ «Дня», 1997 р.

ВСТАНЕ УРЯД — І ЕКО­НО­МІ­КА ПІДНІМЕТЬСЯ!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.