Від­то­чу­ю­чи вій­сько­ву май­стер­ність

На за­галь­но­вій­сько­во­му по­лі­го­ні цен­тру ВДВ про­дов­жу­ю­ться на­вчаль­но-ме­то­ди­чні збо­ри лей­те­нан­тів

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дмитро КРИВЦУН, «День»

Це сто­су­є­ться тих, хто за­кін­чив вій­сько­ві ВНЗ цьо­го ро­ку. Як по­ві­дом­ляє прес­слу­жба Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, із мо­ло­ди­ми офі­це­ра­ми пра­цю­ють більш до­свід­че­ні ко­ле­ги, до­свід­че­ні ін­стру­кто­ри- уча­сни­ки АТО з ко­ман­ду­ва­н­ня, на­вчаль­но­го цен­тру та бри­гад ВДВ. На­вча­н­ня від­бу­ва­ю­ться у рі­зний час до­би, де­сан­тни­ки під час та­кти­чної під- го­тов­ки від­пра­цьо­ву­ють дії осо­бо­во­го скла­ду на по­лі бою, зокре­ма стріль­бу з рі­зних по­ло­жень, пе­ре­мі­ще­н­ня рі­зно­ма­ні­тни­ми спосо­ба­ми, дії за си­гна­ла­ми та ко­ман­да­ми, ва­рі­ан­ти роз­мі­ще­н­ня та дії на те­хні­ці під час бою.

Одним з ета­пів під­го­тов­ки є пе­ре­вір­ка май­стер­но­сті офі­це­рів у вмін­ні во­ді­н­ня те­хні­ки, на якій без­по­се­ре­дньо ви­ко­нує бо­йо­ві за- вда­н­ня осо­бо­вий склад ае­ро­мо­біль­них ба­таль­йо­нів ВДВ.

На ін­ших на­вчаль­них мі­сцях де­сан­тни­ки вдо­ско­на­лю­ють ви­шкіл із во­гне­вої під­го­тов­ки зі стрі­ле­цької зброї, про­ти­тан­ко­вих за­со­бів, ме­та­н­ня гра­нат, вча­ться азам та­кти­чної ме­ди­ци­ни, про­хо­дять пси­хо­ло­гі­чну під­го­тов­ку.

ФО­ТО З САЙТА MIL.GOV. UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.