Атом­проф­спіл­ка обу­ре­на...

Екс­перт: «Зни­жу­ва­ти й під­ви­щу­ва­ти по­ту­жність ядер­них ре­акто­рів по кіль­ка ра­зів на до­бу — це зло­чин»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК- РОХОВА, «День»

Укра­їн­ське ядер­не то­ва­ри­ство та Атом­проф­спіл­ка Укра­ї­ни на­зи­ва­ють «зло­чин­ною» ро­бо­ту Мін­енер­го у ре­гу­лю­ван­ні атом­ної ге­не­ра­ції.

Про це за­явив за­сту­пник го­ло­ви Атом­проф­спіл­ки, го­ло­ва пер­вин­ної проф­спіл­ко­вої організації ДП НАЕК «Енер­го­атом» Оле­ксій Лич, під час кру­гло­го сто­лу: «Атом­на енер­ге­ти­ка Укра­ї­ни. Ма­нев­ру­ва­н­ня — слі­пий ри­зик чи без­пе­чна економічна до­ціль­ність?»

«Атом­проф­спіл­ка Укра­ї­ни ка­те­го­ри­чно проти но­вих екс­пе­ри­мен­тів вла­ди з атом­ною ге­не­ра­ці­єю. Більш то­го, цен­траль­ний ко­мі­тет Атом­проф­спіл­ки ви­слов­лює ка­те­го­ри­чні за­пе­ре­че­н­ня проти виконання роз­по­ря­дже­н­ня Мін­енер­го з осво­є­н­ня ма­нев­ру­ва­н­ня атом­ни­ми енер­го­бло­ка­ми з до­бо­вим роз­ван­та­же­н­ням до 75% но­мі­наль­ної по­ту­жно­сті. Ми вже на­пра­ви­ли від­по­від­не звер­не­н­ня прем’єр-мі­ні­стру Укра­ї­ни Ар­се­нію Яце­ню­ку. В НАЕК «Енер­го­ато­мі» пра­цю­ють ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні фа­хів­ці, які від­по­від­аль­но на­го­ло­шу­ють, що «екс­пе­ри­мен­ти» із ви­рів­ню­ва­н­ням по­ту­жно­сті об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми че­рез за­лу­че­н­ня енер­го­бло­ків ві­тчи­зня­них АЕС мо­жуть при­зве­сти до ка­та­стро­фи. Наші ре­акто­ри скон­стру­йо­ва­ні за ра­дян­ських ча­сів й те­хні­чно не мо­жуть по­стій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для до­бо­во­го ма­нев­ру­ва­н­ня по­ту­жні­стю. Зни­жу­ва­ти та під­ви­щу­ва­ти по­ту­жність ядер­них ре­акто­рів по кіль­ка ра­зів на до­бу, як пропонує «до впро­ва­дже­н­ня» Мін­енер­го — це зло­чин. Не­ба­жа­н­ня роз­гля­ну­ти фі­нан­со­вий план ком­па­нії для подаль­шо­го йо­го затвердження, за­тя­гу­ва­н­ня ви­рі­ше­н­ня на­галь­них про­блем й на­то­мість по­стій­не втру­ча­н­ня в го­спо­дар­ську ді­яль­ність стра­те­гі­чно ва­жли­во­го для ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки під­при­єм­ства — це зло­чин­на не­ком­пе­тен­тність керівників Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни», — на­го­ло­сив Оле­ксій Лич.

Він ви­сло­вив стур­бо­ва­ність на­ма­га­н­ня­ми де­яких мо­жно­вла­дних осіб «про­штов­хну­ти» в «НАЕК «Енер­го­атом» «сво­їх лю­дей».

«Де­які осо­би на­ма­га­ю­ться будь яки­ми спосо­ба­ми «про­штов­хну­ти» на ке­рів­ні по­са­ди в «Енер­го­атом» ме­не­дже­рів т. зв. «но­во­го по­ко­лі­н­ня» — без від­по­від­ної осві­ти й без до­сві­ду ро­бо­ти в атом­ній енер­ге­ти­ці. Наші чи­нов­ни­ки, по­при між­на­ро­дні ви­мо­ги та всу­пе­реч за­ко­но­дав­ству, при­йма­ють рі­ше­н­ня що­до ке­рів­ни­цтва атом­ною га­луз­зю, ке­ру­ю­чись ви­клю­чно ба­жа­н­ням ма­ти «свою зру­чну ко­ман­ду», не бе­ру­чи до ува­ги й не вра­хо­ву­ю­чи всіх мо­жли­вих ка­та­стро­фі­чних на­слід­ків як для Укра­ї­ни, так і для всьо­го сві­ту!» — за­явив Лич.

За йо­го сло­ва­ми, при­зна­че­н­ня не­про­фе­сіо­на­лів на будь-які по­са­ди в «Енер­го­ато­мі» ста­но­вить пря­му за­гро­зу без­пе­ці атом­ної енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни, а та­кож ви­кли­че за­ко­но­мір­ну кри­ти­ку та­ких сві­то­вих ядер­них ор­га­ні­за­цій, як МАГАТЕ та Все­сві­тня асо­ці­а­ція опе­ра­то­рів АЕС.

Атом­проф­спіл­ка вже на­пра­ви­ла лист Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни Пе­тру По­ро­шен­ку з ви­мо­гою не­д­опу­ще­н­ня ухва­ле­н­ня не­ви­ва­же­них рі­шень що­до управ­лі­н­ня атом­ною енер­ге­ти­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.