Єги­пет­сько-са­у­дів­ська дру­жба скрі­пле­на пе­ре­да­чею остро­вів

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Пре­зи­дент Єги­пту Абдель Фат­тах ас-Сі­сі Єги­пет і ко­роль Са­у­дів­ської Ара­вії Саль­ман бен Абдель Азіз Аль Са­уд під­пи­са­ли уго­ду про ство­ре­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду у $16 млрд. Крім то­го, сторони під­пи­са­ли низ­ку ін­ших угод про вза­єм­не спів­ро­бі­тни­цтво. До­ку­мен­ти схва­лю­ва­ли пред­став­ни­ки Єги­пту і Са­у­дів­ської Ара­вії в при­су­тно­сті глав дер­жав.

У свою чер­гу, гла­ви двох дер­жав під­пи­са­ли 15 угод про дво­сто- рон­ню спів­пра­цю. Са­у­дів­ський мо­нарх пе­ре­бу­вав у Єги­пті з п’яти­ден­ним офі­цій­ним ві­зи­том. На­пе­ре­до­дні Єги­пет і Са­у­дів­ська Ара­вія під­пи­са­ли уго­ду про де­лі­мі­та­цію мор­сько­го кор­до­ну між дер­жа­ва­ми, від­по­від­но до якої спір­ні остро­ви Ти­ран і Са­на­фір у Чер­во­но­му мо­рі, які пе­ре­бу­ва­ли під управ­лі­н­ням Ка­ї­ра ві­ді­йшли Ер-Рі­я­ду. «Остро­ви офі­цій­но вклю­че­ні в те­ри­то­рі­аль­ні во­ди Са­у­дів­ської Ара­вії», — йдеться в опри­лю­дне­ній за­яві уря­ду АРЄ. Згі­дно з ко­мю­ні­ке ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, та­кий крок «до­зво­лить обом сто­ро­нам отри­ма­ти ви­го­ду з ви­ня­тко­вої еко­но­мі­чної зони».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.