Під ру­шни­цю – на­віть ді­тей

У Криму кіль­кість про­пу­тін­ських мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій по­пов­ни­ла­ся бо­йо­ви­ка­ми-шко­ля­ра­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­хай­ло ПАПЕНКО, жур­на­ліст

«На­ши», «Сталь», «Сеть», «Фо­рум Се­ли­гер», а та­кож «Мо­ло­дая гвар­дия» пар­тії «Еди­ная Рос­сия», Все­ро­сій­ська мо­ло­ді­жна ор­га­ні­за­ція ЛДПР «Вре­мя мо­ло­дых», «Ле­нин­ский ком­му­ни­стич еский со­юз мо­ло­де­жи», «Мо­ло­дые со­ци­а­ли­сты Рос­сии» і де­які ін­ші, як, наприклад, бай­кер­скі угру­по­ва­н­ня, великий за­гін фут­боль­них фа­на­тів і від­вер­ті нео­на­цист­ські організації — все це мо­ло­ді­жний актив Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, готовий на­віть зі збро­єю в ру­ках ви­сту­пи­ти за йо­го за­кли­ку на за­хист ін­те­ре­сів прав­ля­чо­го кла­ну Ро­сії. Не слід обма­ню­ва­ти­ся при­став­ка­ми на кшталт «вій­сько­во-па­трі­о­ти­чні організації», бо до справ­жньо­го па­трі­о­ти­зму во­ни не ма­ють жо­дно­го від­но­ше­н­ня. Їх мо­бі­лі­зу­ють для роз­го­ну де­мон­стра­цій і мі­тин­гів про­те­сту, во­ни одна­ко­во лю­то б’ють і ін­ва­лі­дів, і лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, і ді­тей, якщо ті по­тра­пи­ли під ру­ку, а на­чаль­ство ска­за­ло «фас»! Ке­рує ни­ми Пу­тін че­рез сво­го по­мі­чни­ка Вла­ди­сла­ва Сур­ко­ва, одно­го з іде­о­ло­гів і керівників роз­го­ну Май­да­ну в Ки­є­ві й ане­ксії Криму, бо­са й фі­нан­си­ста для «но­во­ро­сій­сько­го за­ко­ло­ту» на Дон­ба­сі.

Весь цей ор­га­ні­зо­ва­ний на­пів бан­дит­ський актив ін­тен­сив­но пе­ре­но­си­ться з Ро­сії на крим­ський грунт. На пів­остро­ві вже актив­но діє на всіх по­лі­ти­чних акці­ях «Мо­ло­дая гвар­дия» пар­тії «Еди­ная Рос­сия», до якої пе­ре­пи­са­ли всіх, хто був у мо­ло­ді­жно­му кри­лі ко­ли­шньої Пар­тії ре­гіо­нів, ді­ють мо­ло­ді­жні кри­ла ЛДПР та «Спра­ве­дли­вой Рос­сии».

В ор­бі­ту про­пу­тін­сько­го «вій­сько­во-па­трі­о­ти­чно­го» ви­хо- ва­н­ня втя­гу­ю­ться де­да­лі мо­лод­ші ді­ти. Так, у ба­га­тьох шко­лах Криму ко­за­чи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, що роз­пло­ди­ли­ся в Криму з чи­сла мо­бі­лі­зо­ва­них в «крим­ську са­мо­обо­ро­ну» без­дом­них з Ку­ба­ні, які на­зва­ли­ся ко­за­ка­ми, ство­рю­ю­ться ди­тя­чі ко­за­чі організації, а та­кож юн­кер­ські й ка­дет­ські кла­си, в яких ді­ти но­сять щось на кшталт вій­сько­вої фор­ми, при­вча­ю­ться до зброї, зокре­ма роз­би­ра­ти й зби­ра­ти ав­то­мат, про­хо­дять курс по­ча­тко­вої вій­сько­вої під­го­тов­ки, їздять до спе­ці­аль­них « гір­ських » та­бо­рів у крим­сько­му лі­сі, де сер­йо­зно на­вча­ю­ться вій­сько­вої спра­ви.

Та­кі ді­ти про­хо­дять спеціальну пси­хо­ло­гі­чну під­го­тов­ку, під час якої їх при­вча­ють до дум­ки, що вій­на — зви­чай­на спра­ва, що пра­вий той, у ко­го зброя і хто силь­ні­ший, що Ро­сія ве­ли­ка дер­жа­ва, яка зав­жди ве­ла спра­ве­дли­ві вій­ни, й що во­на ціл­ком пра­во­мір­но ане­ксу­ва­ла Крим, до­по­ма­гає «па­трі­о­там» на Дон­ба­сі, ра­но чи пі­зно при­єд­нає до се­бе всю Укра­ї­ну і що укра­їн­ці — це «ті ж ро­сі­я­ни, але тро­хи дур­ні­ші».

А не­що­дав­но, одра­зу після то­го, як Пу­тін ви­дав указ про ство­ре­н­ня ще одні­єї си­ло­вої стру­кту­ри — На­ціо­наль­ної гвар­дії, у Ро­сії ста­ло ві­до­мо про ство­ре­н­ня «Юнар­мии», шкіль­но­го кри­ла про­пу­тін­ських бо­йо­ви­ків. Виходить, що Пу­тін ціл­ком від­вер­то йде шля­хом Гі­тле­ра, який актив­но ви­ко­ри­сто­ву­вав ди­тя­чі організації «Гі­тлер’югенд», і ли­ше істо­ри­чна не­зру­чність не до­зво­ляє йо­му на­зва­ти ці організації «Пу­тін’югенд».

Так, за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни РФ Ми­ко­ла Пан­ков дня­ми ого­ло­сив: «У пов­но­му об­ся­зі рух «Юнар­мия» має стар­ту­ва­ти 1 ве­ре­сня цьо­го ро­ку. Ор­га­ні­за­цій­ні пи­та­н­ня зі ство­ре­н­ня юнар­мій­сько­го ру­ху, зокре­ма й Все­ро­сій­ський зліт, пла­ну­є­ться ви­рі­ши­ти до літа. У низ­ці ре­гіо­нів пе­ред­ба­ча­є­ться за­пу­сти­ти пі­ло­тний проект ство­ре­н­ня й розвитку юнар­мій­сько­го ру­ху».

У ро­сій­ських га­зе­тах, гра­ю­чи на від­чу­т­тях ді­тей, уже на­зи­ва­ють учасників но­вої на­пів­вій­сько­вої організації «кру­тий па­цан», за­ма­ню­ють ро­ман­ти­кою зброї й май­бу­тніх «вій­сько­вих пе­ре­мог». Ха­ра­ктер­но, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра обо­ро­ни РФ, що «вже на­пра­цьо­ва­на стру­кту­ра юнар­мій­сько­го ру­ху з прив’яз­кою до місць дис­ло­ка­ції ро­сій­ських вій­сько­вих ча­стин, вій­сько­во-на­вчаль­них за­кла­дів».

При цьо­му не­до­свід­че­ним ді­тям, які ви­ро­щу­ю­ться на гар­ма­тне м’ясо, на­віть у вій­сько­вій ре­кла­мі на крим­сько­му те­ле­ба­чен­ні по­ка­зу­ють ни­ні­шні ре­а­лії: ро­сі­я­ни ци­віль­них спе­ці­аль­но­стей за­ро­бля­ють на сво­їх по­са­дах зна­чно мен­ше, ніж Пу­тін вста­но­вив опла­ту вій­сько­вим. Сьо­го­дні в Ро­сії вій­сько­ві — це при­ві­ле­йо­ва­на ка­ста агре­сив­но ви­хо­ва­них на фаль­ши­вих кон­це­пці­ях ро­сій­ської істо­рії лю­дей у по­го­нах, жи­т­тя й за­без­пе­че­н­ня яких по­став­ле­но зна­чно ви­ще, ніж ре­шти ци­віль­них. Так, гро­шо­ве за­без­пе­че­н­ня офі­це­ра ста­но­вить від 150 до 350 і біль­ше ти­сяч ру­блів, то­ді як вчи­те­лі й лі­ка­рі за­ро­бля­ють по 30—50 ти­сяч ру­блів на мі­сяць. То­му ді­тям, за­пи­са­ним до «Юнар­мии» з п’ято­го кла­су, від­вер­то на­ві­ю­ють дум­ку: на­ві­що то­бі ци­віль­не жи­т­тя, йди на вій­ну — і отри­му­ва­ти­меш вде­ся­те­ро біль­ше за лі­ка­ря. Ді­ти ж не ро­зу­мі­ють, що жи­т­тя на вій­ні не­має і ба­га­то хто не всти­гає на­віть пер­шу зар­пла­ту отри­ма­ти, як їх хо­ва­ють під Ро­сто­вом на спе­ці­аль­но­му кла­до­ви­щі, а на мо­ги­лах на­віть прі­звищ не пи­шуть, а ли­ше номери.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.