До­ро­гу під­ка­же... ро­бот

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Но­вий гу­ма­но­їд ком­па­нії Hitachi — EMIEW 3 — до­по­ма­га­ти­ме іно­зем­цям отри­ма­ти не­об­хі­дні по­слу­ги у ма­га­зи­нах, лі­кар­нях, вок­за­лах, ае­ро­пор­тах, бан­ках та ін­ших гро­мад­ських мі­сцях. Ро­бо­та пред­ста­ви­ли дня­ми у То­кіо (Япо­нія).

EMIEW 3 — вдо­ско­на­ле­ний ва­рі­ант EMIEW 2, мо­де­лі, яку кор­по­ра­ція Hitachi ви­пу­сти­ла 2007 ро­ку. Ви­со­та і ва­га у но­во­го гу­ма­но­ї­да — як у по­пе­ре­дньої мо­де­лі, 90 см і 15 кг від­по­від­но, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті ви­ро­бни­ка. Ро­бот пе­ре­су­ва­є­ться зі швид­кі­стю до 6 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. Мо­дель тре­тьо­го по­ко­лі­н­ня, на від­мі­ну від по­пе­ре­дніх, мо­же по­вер­та­ти­ся у вер­ти­каль­не по­ло­же­н­ня після падіння і має фун­кції, які до­по­мо­жуть уникнути зі­ткне­н­ня з ін­ши­ми об’єкта­ми.

Те­хно­ло­гія оброб­ки го­ло­су і мови до­зво­ляє ро­бо­ту роз­пі­зна­ти і пе­ре­кла­сти сло­ва лю­ди­ни на­віть се­ред ву­ли­чно­го га­ла­су. А си­сте­ма ди­стан­цій­но­го ке­ру­ва­н­ня мо­же кон­тро­лю­ва­ти кіль­кох гу­ма­но­ї­дів одра­зу, зав­дя­ки чо­му при­строї обмі­ню­ю­ться ін­фор­ма­ці­єю між со­бою. На фо­то — де­мон­стра­ція то­го, як EMIEW 3 до­по­ма­гає ту­ри­сту-іно­зем­цю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.