Як са­ку­ра змі­нює... клі­мат

16 кві­тня по­чи­на­є­ться фе­сти­валь цьо­го уні­каль­но­го при­ро­дно­го яви­ща Ужго­ро­да

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род Фо­то ав­то­ра

■ В остан­ні ро­ки цей при­ро­дний фе­но­мен Ужго­ро­да став йо­го ве­сня­ною ві­зи­тів­кою — до цві­ті­н­ня в мі­сті при­уро­чу­ють ху­до­жні пле­не­ри, фе­сти, концерти, бі­ля са­кур зні­ма­ють ві­део­клі­пи, тут від­бу­ва­є­ться справ­жнє па­лом­ни­цтво охо­чих по­ми­лу­ва­ти­ся ве­сня­ним ди­во­цві­том, який по­клав край зи­мо­вій сі­ро­сті. А ві­дне­дав­на в Ужго­ро­ді за­по­ча­тко­ва­но й між­на­ро­дне свя­то «Са­ку­ра-фест», яке вла­што­ву­ють са­ме в пе­рі­од цві­ті­н­ня са­кур. Цьо­го­річ во­но роз­по­чне­ться 16 кві­тня і три­ва­ти­ме кіль­ка днів.

■ Япон­ську ви­шню в мі­сті по­ча­ли куль­ти­ву­ва­ти ще з по­ча­тку 1920-х ро­ків, ко­ли це де­ко­ра­тив­не де­рев­це за­ве­зли на бе­ре­ги Ужа з Ві­дня. Че­ська вла­да са­ме актив­но роз­бу­до­ву­ва­ла мі­кро­ра­йон Га­ла­гов, а по­за­як то бу­ла бо­ло­ти­ста мі­сце­вість з не­спри­я­тли­ви­ми умо­ва­ми для ба­га­тьох ро­слин, там ви­рі­ши­ли ви­са­джу­ва­ти са­ку­ру, якій м’ який за­кар­пат­ський клі­мат ціл­ком пі­ді­йшов.

■ Зго­дом її впо­до­ба­ли ме­шкан­ці мі­ста, і ни­ні по­ми­лу­ва­ти­ся ні­жним цві­том са­ку­ри мо­жна май­же в ко­жно­му ку­то­чку мі­ста. Най­біль­ше цих фе­є­ри­чно кра­си­вих де­рев ро­сте в цен­траль­ній ча­сти­ні — на ву­ли­цях О. Дов­жен­ка, Ф. Ра­ко­ці, Ми­тній та на­бе­ре­жних рі­чки Уж. Япон­ська ви­шня при­кра­шає і ча­сти­ну ву­ли­ці Дру­ге­тів, а мо­ло­ді де­рев­ця остан­ні­ми ро­ка­ми впев­не­но «про­пи­са­ли­ся» у «спаль­них» ра­йо­нах — на ву­ли­цях М. Гру­шев­сько­го, М. Зань­ко­ве­цької, Т. Ле­го­цько­го, В. Чор­но­во­ла, про­спе­кті Сво­бо­ди.

■ По­сту­по­во мо­да на са­ку­ру по­ши­рю­є­ться і на при­ва­тні по­двір’я пра­кти­чних мешканців мі­ста, «ті­сня­чи» на дру­гий план тра­ди­цій­но куль­ти­во­ва­ні абри­ко­си та пер­си­ки. По­при те, що ко­штує са­джа­нець не­де­ше­во — 300 — 600 гри­вень, охо­чих при­дба­ти йо­го чим­раз біль­шає. У 2009 та 2011 ро­ках на Пра­во­слав­ній та Ки­їв­ській на­бе­ре­жних ви­са­ди­ли ці­лу алею са­кур, яку ни­ні вва­жа­ють най­біль­шою в Єв­ро­пі, а в ме­жах цьо­го­рі­чно­го «Са­ку­ра­фе­сту» мі­сце­ві ро­та­рій­ці пла­ну­ють ви­са­ди­ти мо­ло­ді де­рев­ця на те­ри­то­рії обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні ім. А. Но­ва­ка.

■ « Са­ку­ра здій­снює по­зи­тив­ний вплив на еко­ло­гі­чний стан мі­ста: під­ви­щує во­ло­гість, змен­шує тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря, улов­лює пил, змен­шує за­га­зо­ва­ність то­що. Во­дно­час це де­ре­во зав­дя­ки ря­сно­му цві­тін­ню має се­зон­ну атр­актив­ність, а змі­ни клі­ма­ту і час не­га­тив­но впли­ва­ють на на­са­дже­н­ня», — го­во­рить за­ві­ду­вач ка­фе­дри бо­та­ні­ки УжНУ, кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук Олег КОЛЕСНИК. Ви­кла­дач на­го­ло­шує на то­му, що в де­рев у мі­сті на­ко­пи­чи­ло­ся ба­га­то про­блем: «Біль­шість де­рев свій вік уже віджи­ли (са­ку­ра не дов­го­ві­чна) і по­тре­бу­ють не­гай­ної за­мі­ни. У ро­ки не­за­ле­жно­сті зе­ле­ним на­са­дже­н­ням мі­ста при­ді­ля­ло­ся ма­ло ува­ги, вча­сно не бу­ло роз­ро­бле­но і впро­ва­дже­но про­гра­му по­сту­по­вої за­мі­ни ста­рих де­рев на но­ві. Як на­слі­док, цен­траль­ні ву­ли­ці мі­ста швид­ко по­збав­ля­ю­ться ста­рих ава­рій­них де­рев, а но­ві по­тре­бу­ють ча­су для до­ся­гне­н­ня від­по­від­них роз­мі­рів. Не­га­тив­ну роль відіграє і гло­баль­не по­те­плі­н­ня — різ­ке зро­ста­н­ня ве­сня­них тем­пе­ра­тур різ­ко ско­ро­чує пе­рі­од цві­ті­н­ня, змен­шу­ю­чи їхню атр­актив­ність. То­му на­галь­ною спра­вою є вжи­ти за­хо­дів для під­три­ма­н­ня імі­джу Ужго­ро­да як мі­ста са­кур, а са­ме: не­гай­на за­мі­на ста­рих ава­рій­них са­кур на но­ві (при цьо­му ба­жа­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ве­ли­кі де­ре­ва-кру­пно­мі­ри, які за кіль­ка ро­ків вже ви­ко­ну­ють свої фун­кції); по­ряд із са­ку­ра­ми вво­ди­ти до на­сад- жень ін­ші кві­ту­чі де­ре­ва, пе­рі­од цві­ті­н­ня яких пе­ре­дує або слі­дує за цві­ті­н­ням са­ку­ри, що збіль­шить пе­рі­од атр­актив­но­сті зе­ле­них на­са­джень».

■ Та­кож біо­лог не ра­дить «за­ци­клю­ва­ти­ся» ли­ше на са­ку­рі. «В істо­ри­чно­му цен­трі мі­ста, який став уосо­бле­н­ням са­кур, слід за­про­ва­ди­ти й ін­ші ва­рі­ан­ти де­ко­ра­тив­но­го озе­ле­не­н­ня, які б мо­гли ста­ти ту­ри­сти­чни­ми «ро­дзин­ка­ми» в ін­ші се­зо­ни. Тим па­че, що Ужго­род має дав­ню тра­ди­цію ви­ко­ри­ста­н­ня ек­зо­тів у мі­сько­му ланд­ша­фті», — роз­по­від­ає Олег Колесник. І не­дар­ма: май­же одно­ча­сно з са­ку­ра­ми в Ужго­ро­ді кві­тнуть ро­же­ві, бі­лі та буз­ко­ві ма­гно­лії, япон­ська ай­ва, яблу­ні Не­дзве­цько­го, фло­рид­ська та ки­тай­ська яблу­ні, тво­ря­чи цьо­му древ­ньо­му мі­сту на най­за­хі­дні­шо­му окрай­це­ві укра­їн­ської зем­лі не­по­втор­ну ау­ру при­ро­дної до­вер­ше­но­сті й на­со­ло­ди від усві­дом­ле­н­ня то­го, що на­ста­ла ве­сна і жи­т­тя пре­кра­сне. А це кра­ще по­ба­чи­ти на вла­сні очі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.