ТРО­ХИ РЕАЛIЗМУ...

Чи ро­зу­мі­ють по­лі­ти­ки, який на­справ­ді по­трі­бен Уряд?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Дмитро КРИВЦУН, «День»

Малюнок, ви­не­се­ний­на пер­шу сто­рін­ку, зро­бив Ана­то­лійКа­зан­ський1996 ро­ку. Від­то­ді ба­га­то що змі­ни­ло­ся, крім... по­лі­ти­чно­го кла­су, якийв­се так са­мо ко­ри­сли­вий, не­зрі­лий­та без­від­по­від­аль­ний...

Кра­ї­на про­дов­жує спо­сте­рі­га­ти за спе­кта­клем «прем’єрі­а­ди», який, на жаль, має ре­аль­них акто­рів і сце­на­рій. На­йо­ги­дні­ше у всій ційі­сто­рії нав­ко­ло по­лі­ти­чної кри­зи і без­кі­не­чних тор­гів — во­на три­ває в умо­вах вій­ни, ко­ли май­же ко­жно­го дня ги­нуть лю­ди, ко­ли в по­ло­ні ро­сі­ян зна­хо­дя­ться укра­їн­ські вій­сько­ві та акти­ві­сти (те­ма Сав­чен­ко зно­ву ві­ді­йшла на за­дній план, хоч во­на го­ло­дує), ко­ли стан еко­но­мі­ки в жа­хли­во­му ста­ні, ко­ли... Все це не­се ве­ли­че­зні ризики і втра­ти для країни.

По­дії в «їхньо­му сві­ті» роз­гор­та­ю­ться ду­же швид­ко. Після ого­ло­ше­н­ня про від­став­ку Яце­ню­ка, пе­ре­го­во­ри роз­гор­ну­ли­ся з но­вою си­лою і фа­кти­чно не при­пи­ня­ю­ться ні на мить. Вдень по­не­діл­ка при­зна­че­н­ня ни­ні­шньо­го спі­ке­ра Грой­сма­на го­ло­вою уря­ду вва­жа­ло­ся ви­рі­ше­ним пи­та­н­ням, але вже під ве­чір з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що він від­мов­ля­є­ться від про­по­зи­ції очо­ли­ти Ка­бмін. Про­те і ця ін­фор­ма­ція че­рез кіль­ка го­дин бу­ла спро­сто­ва­на — за сло­ва­ми на­ро­дних де­пу­та­тів з рі­зних фра­кцій, обго­во­ре­н­ня цьо­го пи­та­н­ня із чле­на­ми «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» та «На­ро­дно­го фронту», а го­лов­не — пе­ре­го­во­ри між По­ро­шен­ком, Яце­ню­ком та Грой­сма­ном три­ва­ють.

«Все це бу­ла гар­на і по­ста­но­во­чна гра, щоб по­ка­за­ти, що Володимир Грой­сман — «са­мо­стій­на» фі­гу­ра, — ко­мен­тує на умо­вах ано­нім­но­сті один з на­ро­дних де­пу­та­тів від «НФ». — По­ро­шен­ко по­ста­вив Ко­валь­чу­ка, щоб кон­тро­лю­ва­ти Грой­сма­на, а остан­ньо­му це, во­че­видь, не спо­до­ба­ло­ся. У будь-яко­му ра­зі, Ко­валь­чук фа­кти­чно вже при­зна­че­ний­на по­са­ду пер­шо­го ві­це­прем’єра».

На­сам­пе­ред, перш ніж го­ло­су­ва­ти за но­вий­склад уря­ду, в пар­ла­мен­ті має бу­ти ство­ре­на онов­ле­на ко­а­лі­ція. Для цьо­го остан­нім ча­сом бу­ла обра­на та­кти­ка фор­му­ва­н­ня біль­шо­сті двома фра­кці­я­ми — «БПП» і «НФ», без «Са­мо­по­мо­чі», «Ра­ди­каль­ної пар­тії» та «Ба­тьків­щи­ни». Від­по­від­но ве­ли­ся пе­ре­го­во­ри з рі­зни­ми де­пу­та­та­ми про вхо­дже­н­ня до будь-якої з двох основ­них фра­кцій. Наприклад, вчо­ра віце-спі­кер Па­ру­бі­йо­го­ло­сив, що від­те­пер двоє ко­ли­шніх «сво­бо­дів­ців» — ЮрійБу­блик та Сер­гійРу­дик, де­пу­тат із гру­пи «Во­лі на­ро­ду» Ан­дрійНе­ми­ров­ський , а та­кож по­за­фра­кцій­ний Сер­гій Мі­щен­ко вхо­дять до фра­кції «БПП». Про­сті­ше ка­жу­чи, ни­ні­шня вла­да пі­шла пе­ре­ві­ре­ним шля­хом ча­сів Ку­чми і Яну­ко­ви­ча — шля­хом «ту­шку­ва­н­ня». Та­ким чи­ном, на сьо­го­дні дві фра­кції вже до­ве­ли свою за­галь­ну чи­сель­ність до не мен­ше ніж 226 де­пу­та­тів.

З при­во­ду скла­ду май­бу­тньо­го уря­ду і пре­зи­дії Верховної Ради з’яв­ля­є­ться рі­зна ін­фор­ма­ція. Оста­н­ня з них, яку за­про­по­ну­вав Грой­сман, ви­гля­дає так. Пер­шим віце-прем’єром бу­де Ві­та­лійКо­валь­чук; віце-прем’єр з гуманітарних питань — Пав­ло Ро­зен­ко; ві­це­прем’єр з єв­ро­ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе; про­по­ну­є­ться ство­ри­ти но­ву по­са­ду — ві­це­прем’єра у спра­вах АТО і оку­по­ва­них те­ри­то­рій, яку займе Володимир Кі­стіо; міністр Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів — Оле­ксандр Са­єн­ко; міністр осві­ти — Лі­лія Гри­не­вич; мін­со­цпо­лі­ти­ки — Ма­ксим Не­фьо­дов; мін­фін — Оле­ксандр Да­ни­люк; по­са­да мі­ні­стра еко­но­мі­ки — на­ра­зі ва­кан­тна, ке­рів­ни­ком МОЗ про­по­ну­є­ться при­зна­чи­ти Оле­ксан­дра Ре­ву; мі­нін­фра­стур­кту­ри — Володимир Оме­лян; мін­енер­го — кан­ди­дат по­ки не обра­ний, мі­н­еко­ло­гії — Остап Се­ме­рак; МЗС — Пав­ло Клім­кін; МОУ — Сте­пан Пол­то­рак; АПК — Та­рас Ку­то­вий; мін­культ — Єв­ген Ни­щук.

Про остан­ні тен­ден­ції роз­по­від­а­ють на­ро­дні де­пу­та­ті.

«ГРОЙ­СМАН ХО­ЧЕ СТВО­РИ­ТИ З УРЯ­ДУ СВОЮКОМАНДУ»

Оле­ксандр ЧЕРНЕНКО, на­ро­дний де­пу­тат, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— Я не ба­чу кон­флі­кту все­ре­ди­ні «БПП» що­до кан­ди­да­тур на по­са­ди мі­ні­стрів із Грой­сма­ном. Пер­ший­ві­це-прем’єр в уря­ді в бу­дья­ко­му ра­зі має бу­ти, оскіль­ки з розв’яза­н­ням усіх питань прем’єр­мі­ністр справ­ді не справ­ля­є­ться. Але тут пи­та­н­ня яки­хось осо­би­стих спра­цю­вань-не­спра­цю­вань. Володимир Грой­сман, бе­ру­чи на се­бе пов­ну від­по­від­аль­ність за ро­бо­ту уря­ду, ба­жає ма­ти лю­дей, яких він знає і мо­же від­по­від­а­ти за них. А йти в уряд і бу­ти з усіх бо­ків об­са­дже­ним лю­дьми, яких він не знає, він не хо­че. Ро­зу­мі­ю­чи, що він від- по­від­а­ти­ме за будь-який­про­вал, він хо­че ство­ри­ти з уря­ду свою ко­ман­ду, бо так йо­му вда­сться зро­би­ти біль­ше. Грой­сман є по­лі­ти­ком і думає про своє по­лі­ти­чне май­бу­тнє.

Нам вдалося оста­то­чно до­мо­ви­тись — уряд має бу­ти сфор­мо­ва­ний у вівторок або в че­твер. Що ж до Ге­не­раль­но­го Про­ку­ро­ра, то Пре­зи­дент по­обі­цяв вне­сти кан­ди­да­ту­ру після кон­суль­та­цій.

«БПП» МАЄ ДА­ТИ НЕ­ОБ­ХІ­ДНУ КІЛЬ­КІСТЬ ГО­ЛО­СІВ ДЛЯ ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ КО­А­ЛІ­ЦІЇ»

Ан­дрій ТЕТЕРУК, на­ро­дний де­пу­тат, «На­ро­дний фронт»:

— Після то­го, як «На­ро­дний фронт» по­ба­чить, ми до­да­мо свої 81 го­лос, плюс Ан­дрійПа­ру­бій , і про­дов­жи­мо на­шу по­слі­дов­ну ро­бо­ту у пар­ла­мен­ті. Ми ро­би­ти­ме­мо все для то­го, щоб у пар­ла­мен­ті при­йма­ли­ся за­ко­ни, які на­бли­жа­ти­муть Укра­ї­ну до єв­ро­пей­сько­го про­сто­ру — як ми робили це ко­жно­го дня. Са­ме зав­дя­ки по­зи­ції «На­ро­дно­го фронту» си­ту­а­ція в кра­ї­ні за­ли­ша­є­ться ке­ро­ва­ною, бо ми ба­чи­мо не­спро­мо­жність де­яких фра­кцій, які спо­ча­тку взя­ли на се­бе від­по­від­аль­ність, як це про­пи­са­но в ко­а­лі­цій­нійу­го­ді — бу­ду­ва­ти єв­ро­пей­ський ве­ктор розвитку Укра­ї­ни, а те­пер во­ни ого­ло­шу­ють все що зав­го­дно, на­віть йдеться про пе­ре­ви­бо­ри, то це по­лі­ти­чна без­від­по­від­аль­ність.

Ме­ні ду­же не по­до­ба­є­ться те, як від­бу­ва­ю­ться пе­ре­го­во­ри у «БПП» з при­во­ду но­во­го уря­ду, то­му що змі­ню­ва­ти вла­ду під час вій- ни я вва­жаю не­без­пе­чним. Є ри­зик до­стро­ко­вих пе­ре­ви­бо­рів, а де­які ко­ле­ги хо­чуть про­ве­сти сце­на­рій, про­го­ло­су­ва­ти за від­став­ку Яце­ню­ка і не про­го­ло­су­ва­ти за при­зна­че­н­ня но­во­го прем’єра. Ми всі за­бу­ва­є­мо, що ми є во­ю­ю­чою країною, а наш су­про­тив­ник зна­чно силь­ні­ший. Він ве­де те­ро­ри­сти­чні ата­ки та об­стрі­ли вій­сько­вих по­зи­цій, на­ма­га­ю­чись зму­си­ти на­шу вла­ду ре­а­гу­ва­ти на цей­фа­ктор.

«ДИСКУСІЯ БУ­ЛА НЕ ЩО­ДО ПЕР­СО­НА­ЛІЙ В УРЯ­ДІ, А ЩО­ДО ЙО­ГО СТРУ­КТУ­РИ»

Оле­ксій ГОН­ЧА­РЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— На за­сі­дан­ні фра­кції у вівторок зран­ку ми про­го­во­ри­ли по­ря­док ден­ний­на вівторок — від­став­ку Ар­се­нія Яце­ню­ка. Ми прийня­ли до фра­кції де­пу­та­та Сер­гія Мі­щен­ка, і те­пер ко­а­лі­ція має 226 го­ло­сів, то­му да­лі ми про­ве­де­мо збо­ри ко­а­лі­ції і ро­би­ти­ме­мо від­по­від­не по­да­н­ня Пре­зи­ден­то­ві що­до кан­ди­да­ту­ри но­во­го прем’єр-мі­ні­стра — Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Пре­зи­дент по­обі­цяв не­від­кла­дно, не ко­ри­сту­ю­чись «Укр­по­штою», по­вер­та­ти це по­да­н­ня, щоб одра­зу при­зна­чи­ти Грой­сма­на очіль­ни­ком уря­ду. Да­лі Грой­сман як прем’єр-міністр має пред­ста­ви­ти свою ко­ман­ду, якою він її бачить, ми про­ве­де­мо спів­бе­сі­ди з кан­ди­да­та­ми в мі­ні­стри і ви­йде­мо на го­ло­су­ва­н­ня що­до уря­ду.

Дискусія з Грой­сма­ном бу­ла не що­до пер­со­на­лійв уря­ді, а йо­го стру­кту­ри. Так, пан Грой­сман не ба­чив в уря­ді по­са­ди пер­шо­го ві­це­прем’єра, на­то­мість на­ша фра­кція не по­го­джу­ва­ла­ся і вва­жа­ла це не­об­хі­дною по­зи­ці­єю. Ми змо­гли йо­го пе­ре­ко­на­ти, і він за­про­по­ну­вав па­на Ко­валь­чу­ка.

Що­до уря­ду, який­за­про­по­ну­вав Володимир Грой­сман, то бу­ли про­ве­де­ні не­об­хі­дні кон­суль­та­ції, зокре­ма з на­ши­ми іно­зем­ни­ми пар­тне­ра­ми, і ці кан­ди­да­ту­ри не ви­кли­ка­ють про­блем.

«ЯКЩО ГРОЙ­СМАН ПОГОДИВСЯ ІЗ ФІ­ГУ­РОЮ КО­ВАЛЬ­ЧУ­КА, ТО ПРОЦЕС ПІ­ШОВ»

Оле­ксандр КIРШ, на­ро­дний де­пу­тат, «На­ро­дний фронт:

— Як за­раз в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­ції: з одно­го бо­ку, ду­ша в ду­шу, пле­чем до пле­ча, ру­ка об ру­ку, но­га в но­гу, а з ін­шо­го бо­ку — згні­тив­ши сер­це, за­плю­щив­ши очі, за­ти­снув­ши но­са, за­ткнув­ши ву­ха, сту­лив­ши ро­та, сти­снув­ши зу­би. До то­го, як Яце­нюк по­дав у від­став­ку, у «Бло­ка Пе­тра По­ро­шен­ка» бу­ло все — і 228 (на­віть 230) го­ло­сів, і Грой­сман, і Лож­кін. Але як тіль­ки це від­бу­ло­ся, ви­яви­ло­ся, що ні­чо­го з цьо­го в них не­має — ні 228 го­ло­сів, ні Лож­кі­на, ви­ни­кли про­бле­ми і з Грой­сма­ном. У вівторок з тру­дом на­шкре­бли 226 го­ло­сів. Тож ко­му бу­ли на­ді­сла­ні всі по­си­ли По­ро­шен­ка «не­гай­но», «за один день» і т.п.? «На­ро­дний­фронт» не встав­ляє пал­ки у ко­ле­са — всі наші по­ба­жа­н­ня від­но­сно всіх мі­ні­стрів бу­ли за­до­во­ле­ні. У «НФ» за­ли­ша­є­ться фі­гу­ра Ава­ко­ва, Пе­трен­ка, можливо, Ки­ри­лен­ка, до­да­є­ться Мі­но­сві­ти — Гри­не­вич, Мі­н­еко­ло­гії — Се­ме­рак. Але ви­яви­ло­ся, що набагато скла­дні­ше за­до­воль­ни­ти по­ба­жа­н­ня рі­зних груп «БПП». Про­те во­ни все ж змо­гли до­мо­ви­тись і спір­ни­ми за­ли­ши­лись ли­ше кіль­ка по­сад мі­ні­стрів, бо якщо Грой­сман погодився із фі­гу­рою Ко­валь­чу­ка, то процес пі­шов.

Вза­га­лі, що Грой­сман, що Ко­валь­чук — лю­ди Пе­тра По­ро­шен­ка. Але ма­буть во­ни — лю­ди рі­зних на­прям­ків. На­скіль­ки я ро­зу­мію, Грой­сман тя­жіє до « уря­ду він­ни­цьких», як Яну­ко­вич сво­го ча­су тя­жів до «уря­ду до­не­цьких». До По­ро­шен­ка «він­ни­цькі» не та­кі близь­кі і з ни­ми є пев­ні про­ти­річ­чя, але во­ни ви­яви­ли­ся не ан­та­го­ні­сти­чни­ми. Су­дя­чи з усьо­го, уряд бу­де сфор­мо­ва­но до­ста­тньо швид­ко, і я не ви­клю­чаю, що в па­ке­ті бу­де про­го­ло­со­ва­но ска­су­ва­н­ня не­за­до­віль­ної оцін­ки уря­ду Яце­ню­ка. Оскіль­ки виходить не­по­слі­дов­но: йо­му на­да­ли не­га­тив­ну оцін­ку, але кво­та « На­ро­дно­го фронту » при цьо­му не про­сто не змен­шу­є­ться, а йроз­ши­рю­є­ться.

Во­че­видь до цьо­го пи­та­н­ня прив’язу­ють і пи­та­н­ня но­во­го ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. Ду­же б хо­ті­ло­ся, щоб ця фі­гу­ра бу­ла та­кож обго­во­ре­на. Якщо мова йде про Юрія Лу­цен­ка, то по­трі­бно під ньо­го змі­ню­ва­ти за­кон. Але якщо змі­ню­ва­ти за­кон під кон­кре­тну людину, то­ді да­лі нам за­хо­че­ться по­ста­ви­ти тан­цю­ри­ста, то­ді бу­де «за­кон про тан­цю­ри­ста». Окрім то­го, ген­про­ку­рор без ви­щої юри­ди­чної осві­ті — це за­над­то. Ми вже про­йшли той­час, ко­ли ку­хар­ка без осві­ти мо­гла ке­ру­ва­ти дер­жа­вою, а го­ло­вою НБУ мо­гли по­ста­ви­ти то­го, хто в біль­шо­ви­цькійв’язни­ці три­мав «об­щак». Ми вже ви­йшли за ме­жі цьо­го ча­су, тож ви­ща юри­ди­чна осві­та для Ге­не­раль­но­го Про­ку­ро­ра не­об­хі­дна — не­хай­він хо­ча б за­о­чно за­кін­чить уні­вер­си­тет.

МАЛЮНОК АНА­ТО­ЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АРХІВУ «Дня», 1996 р.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЙМОВІРНІ МАЙ­БУ­ТНІ — СПІ­КЕР ПАР­ЛА­МЕН­ТУ АН­ДРІЙ ПАРУБІЙ ТА ГЛА­ВА УРЯ­ДУ ВОЛОДИМИР ГРОЙ­СМАН. ПО­КИ КА­ДРО­ВІ ПИ­ТА­Н­НЯ ДЛЯ ВЛА­ДИ ДАЮТЬСЯ НЕ­ЛЕГ­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.