Фальш до Дня ко­смо­нав­ти­ки

Як інструмент у «гі­бри­дній вій­ні» проти Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

В стра­то­сфе­ре, все­ми за­быта, су­чка ла­ет, гля­дя в ил­лю­ми­на­тор. «Ша­рик! Ша­рик! При­ем. Я — Жу­чка». Ша­рик вни­зу, и на нем эква­тор. Как ошей­ник. Скло­ны, по­ля, ов­ра­ги по­вто­ря­ют сво­ей­бе­ли­зною ску­лы. Кра­ска стыда вся ушла на фла­ги. И в за­не­сен­ной­под­кле­ти ку­ры то­же, вздра­ги­вая от по­буд­ки, кла­дут не­по­ро­чно­го цве­та яй­ца. Если что-то чер­не­ет, то толь­ко бу­квы. Как сле­ды уце­лев­ше­го чу­дом зай­ца.

Йо­сип Брод­ський, 1980 р.

12кві­тня — Все­сві­тній­день авіа­ції та ко­смо­нав­ти­ки, або ж Мі­жна­ро­дний­день по­льо­ту лю­ди­ни в ко­смос. Са­ме в цей день 55 ро­ків то­му на ор­бі­ту Зем­лі ви­йшов пер­ший пі­ло­то­ва­ний ко­смі­чний­ко­ра­бель з Юрі­єм Га­га­рі­ним на бор­ту. І са­ме цю по­дію в ни­ні­шнійРо­сії на­ма­га­ю­ться по­да­ти як су­то ро­сій­ське до­ся­гне­н­ня. А тим ча­сом з п’ятір­ки най­ви­зна­чні­ших, за твер­дже­н­ня­ми за­хі­дних екс­пер­тів, то­ді­шніх го­лов­них кон­стру­кто­рів ра­ке­тної те­хні­ки в СРСР че­тве­ро бу­ли укра­їн­ця­ми, а п’ятий— гру­зи­ном: Сер­гійКо­ро­льов, Ва­лен­тин Глу­шко, Ми­хай­ло Ян­гель, Володимир Че­ло­мей, Оле­ксандр На­ді­ра­дзе...

Про­те хі­ба існує та­ка прав­да, яка б не бу­ла по­то­пта­на ко­пи­та­ми мо­сков­ських про­па­ган­ди­стів? Не існує. При­чо­му ледь не що­ро­ку за­зна­че­ні про­па­ган­ди­сти вдо­ско­на­лю­ють свою іде­о­ло­гі­чну зброю, зна­хо­дя­чи все но­ві і но­ві методи «де­укра­ї­ні­за­ції» ко­смо­нав­ти­ки ра­дян­ських ча­сів. І се­ред основ­них еле­мен­тів цієї зброї — ху­до­жні біо­гра­фі­чні філь­ми, які ра­до спри­йма­ю­ться ма­со­вим гля­да­чем і ма­ють в йо­го очах цін­ність ледь не істо­ри­чних до­ку­мен­тів.

Ска­жі­мо, ви­пу­ще­ний дев’ять ро­ків ху­до­жній­фільм «Ко­ро­льов» (сце­на­рист і ре­жи­сер ЮрійКа­ра), який­при­свя­че­ний скла­дним жит­тє­вим по­во­ро­там май­бу­тньо­го Го­лов­но­го кон­стру­кто­ра у 1930-х, має без­ліч не­при­пу­сти­мих у біо­гра­фі­чній­стрі­чці ви­крив­лень фа­ктів. І се­ред них — да­ле­ко не остан­ньо­го за зна­чу­щі­стю фа­кту, що Сер­гійКо­ро­льов був укра­їн­цем. Іде­ться про до­бре ві­до­мийв су­ча­снійУкра­ї­ні факт, але...

Один із йо­го ко­лег зга­ду­вав зна­ко­вийе­пі­зод якраз із 1930-х:

«Одно­го ра­зу в роз­мо­ві з ним мар­шал Ту­ха­чев­ський­зро­нив: ■ Rira bien, que rira le dernier... Ко­ро­льов по­смі­хнув­ся і тут же ки­нув у від­по­відь із силь­ним ма­ло­ро­сій­ським акцен­том:

■ Je crois, nous ne serons pas d’humeur a rire, tous les deux...»

(До­бре смі­є­ться той, хто смі­є­ться остан­нім. — Га­даю, що нам обом бу­де не до смі­ху. — С.Г.)

Оцей«силь­ни­йма­ло­ро­сій ський акцент» був із Ко­ро­льо­вим до кін­ця жи­т­тя, якою б мо­вою він не роз­мов­ляв. У філь­мі ж ба­чи­мо ти­по­во­го ро­сій­сько­го мо­ло­до­го ін­те­лі­ген­та (на мо­мент аре­шту у 1938-му Ко­ро­льо­ву ви­пов­нив­ся ли­ше 31 рік), на ву­стах яко­го зву­чить мо­сков­ська го­вір­ка...

Ту ж са­му лі­нію що­до Ко­ро­льо­ва про­дов­жує фільм «Га­га­рін. Пер­шийу ко­смо­сі» (ре­жи­сер Пав­ло Пар­хо­мен­ко, 2013 рік). Ху­до­жній­рі­вень цієї стрі­чки від­чу­тно ви­щий, фа­кто­гра­фі­чна лі­нія, яка сто­су­є­ться Юрія Га­га­рі­на, по­да­на до­ста­тньо прав­ди­во йми­сте­цьки гра­мо­тно, але Сер­гійКо­ро­льов знов-та­ки по­ка­за­ний­ро­сі­я­ни­ном. Тим ча­сом ре­аль­нийСер­гійПа­вло­вич, ска­жі­мо, охо­че спіл­ку­вав­ся з зем­ля­ка­ми укра­їн­ською мо­вою, ба біль­ше, на­по­ля­гав, щоб во­ни її не за­бу­ва­ли. У філь­мі ж у ка­дрі не­рід­ко з’яв­ля­є­ться актор, ко­трий­грає ко­смо­нав­та-4 Пав­ла По­по­ви­ча, що був одним із тих, із ким Ко­ро­льов якраз і роз­мов­ляв укра­їн­ською і ра­зом спів­ав укра­їн­ські пі­сні, але... жо­дних ознак укра­їн­сько­сті у кі­но­шно­го По­по­ви­ча ви­яви­ти теж не вда­є­ться...

Утім, не за­бу­вай­мо, що се­ред го­лов­них кон­стру­кто­рів укра­їн­цем був не ли­ше Сер­гійКо­ро­льов. По­стать №2 ра­дян­ської ко­смо­нав­ти­ки — Ва­лен­тин Глу­шко, на чи­їх по­ту­жних дви­гу­нах зле­ті­ли і пер­ший­су­пу­тник, і «Бєл­ка-Стрєл­ка», і ЮрійГа­га­рін. У філь­мі ж він уза­га­лі від­су­тній.

На­ре­шті, 2015 ро­ку на екра­ни виходить фільм «Го­лов­ний» то­го ж Юрія Ка­ри. Це — своє­рі­дне про­дов­же­н­ня йо­го пер­шо­го філь­му про Ко­ро­льо­ва, тіль­ки зня­те ще без­дар­ні­ше та бре­хли­ві­ше. Що­прав­да, Ка­ра зна­йшов на го­лов­ну роль акто­ра укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, на ву­стах яко­го не зву­чить мо­сков­ська го­вір­ка, ба біль­ше, який­на­віть ви­мов­ляє кіль­ка укра­їн­ських слів. На­то­мість у стрі­чці ма­є­мо фан­та­сти­чну не­схо­жість — порт­ре­тну та по­ве­дін­ко­ву — всіх го­лов­них пер­со­на­жів на сво­їх істо­ри­чних про­то­ти­пів (то­ді як у «Га­га­рі­ні» ця схо­жість у біль­шо­сті ви­пад­ків на­яв­на). Про­те най­більш не­схо­жий на свій про­то­тип кі­но­пер­со­наж, який­зо­бра­жає (чи не впер­ше в ро­сій­сько­му кі­но) Ва­лен­ти­на Глу­шка, при­чо­му від­хи­ле­н­ня тут є су­то не­га­тив­ним. Істе­рик, ци­нік, де­ма­гог, ба­наль­ний­ба­бій ... Нев­же ж та­ка пер­со­на мо­гла успі­шно ке­ру­ва­ти де­ся­тка­ми ти­сяч під­ле­глих, ма­ти се­ред них чи­ма­лий­ав­то­ри­тет, бу­ду­ва­ти все но­ві йно­ві дви­гу­ни та ра­ке­тні си­сте­ми, йу 1980-ті, на­при­кін­ці сво­го жи­т­тя, ство­ри­ти най­по­ту­жні­ші в істо­рії сві­то­вої ко­смо­нав­ти­ки та до­сі не­пе­ре­вер­ше­ні дви­гу­ни РД-170?

Утім, це та­кож про­па­ган­дист­ський­прий ом: у філь­мі зо­бра­же­ні «пра­виль­ний» укра­ї­нець Ко­ро­льов, який дбає про ра­ке­тно-ядер­ний­вій сько­вий­по­тен­ці­ал СРСР, і «не­пра­виль­ний» Глу­шко, що за­йма­є­ться пе­ре­д­усім сво­їм па­блі­си­ті. А на­справ­ді сла­ве­тний­ра­ке­то­но­сійР-7, рі­зні мо­ди­фі­ка­ції яко­го ви­ве­дуть у ко­смос і пер­ший­шту­чний­су­пу­тник, і пер­ші між­пла­не­тні стан­ції, і пер­ших ко­смо­нав­тів, вже на ста­дії за­ду­му був ма­ло­при­да­тним для ви­ко­ри­ста­н­ня в яко­сті но­сія ядер­но­го за­ря­ду — тер­мін при­ве­де­н­ня «сім­ки» у пе­ре­д­стар­то­ву го­тов­ність ста­но­вив спер­шу дві до­би, по­тім до­бу, по­тім, уже на по­ча­тку 1960-х, шість го­дин. І Ко­ро­льов та Глу­шко чу­до­во усві­дом­лю­ва­ли це — але оби­два во­ни мрі­я­ли про ко­смос, про пі­ло­то­ва­ні по­льо­ти на Мі­сяць і Марс, — і то­му два го­лов­них кон­стру­кто­ри, які про­йшли ҐУЛАҐ, зумі­ли на­ду­ри­ти і ЦК, і мар­ша­лів. До ре­чі, ра­ке­то­но­сій«Со­юз», який­до­ни­ні ви­ко­ри­сто­вує Ро­сія, — це рі­зні ва­рі­ан­ти гли­бо­кої мо­ди­фі­ка­ції ко­ро­льов­ської «сім­ки»...

Це ли­ше кіль­ка пов’яза­них із Днем ко­смо­нав­ти­ки сю­же­тів, які по­ка­зу­ють мо­сков­ськийін­стру­мен­та­рій , ви­ко­ри­сто­ву­ва­нийу «гі­бри­дній­вій ні» проти Укра­ї­ни. Що ж, ця вій­на бу­де ма­ти успіх на «ко­смі­чній» ді­лян­ці фронту, по­ки укра­їн­ські кі­но­ми­тці та те­ле­ві­зій­ни­ки не зу­мі­ють у ви­со­ко­ху­до­жній фор­мі прав­ди­во по­ка­за­ти ко­смо­нав­ти­ку ра­дян­ських ча­сів — так, щоб не ли­ше укра­їн­ці, а йса­мі ро­сі­я­ни ма­ли змо­гу від­ки­ну­ти істо­ри­чну фальш.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

РО­СІЙ­СЬКІ ТАК ЗВА­НІ БІО­ГРА­ФІ­ЧНІ ФІЛЬ­МИ РЕ­ТЕЛЬ­НО РЕТУШУЮТЬ БІОГРАФІЮ ГЕ­РО­ЇВ, ЗОКРЕ­МА СЕР­ГІЯ КО­РО­ЛЬО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.