«Ро­зри­та мо­ги­ла для са­мих се­бе»

Кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук Володимир АНТОНЮК-КИСІЛЬ — про ра­ді­а­цій­ні на­слід­ки не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну на Рів­нен­щи­ні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО

На­слід­ки «бур­шти­но­вої ли­хо­ман­ки» для дов­кі­л­ля оче­ви­дні. Це по­ява пі­ща­них пу­стель, зни­ще­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми та ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­тів, про що уже не­о­дно­ра­зо­во пи­сав «День» Утім, ця про­бле­ма має та­кож ін­ший бік ме­да­лі. Ще не­без­пе­чні­ший. Це підвищення рів­ня ра­ді­а­ції до кри­ти­чної ме­жі у ра­йо­нах, де ста­ра­те­лі, ви­до­бу­ва­ю­чи бур­штин, ви­ко­пу­ють на по­верх­ню ра­діо­актив­ні ре­чо­ви­ни, які «по­за­ля­га­ли» у ґрун­ті ще після ава­рії на ЧАЕС. Так ствер­джує кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук, су­дин­ний хі­рург Володимир АНТОНЮК-КИСІЛЬ.

«ДІ­ТИ, ЯКИХ «ХОВАЛИ» СВО­ГО ЧА­СУ ВІД РА­ДІ­А­ЦІЇ, КОПАЮТЬ БУР­ШТИН»

— У 1992 ро­ці я чи­тав хі­рур­гію у Ро­ки­тнів­сько­му ме­ди­чно­му учи ли щі. То му пе ре бу вав у цьо му се ре до ви щі. Адже, ко ли жи ти на від ста ні, то ана лі зу ва - ти й до слід жу ва ти щось ду же важ ко. Ко ли по ба чив там усю ре аль ну кар ти ну, то ме ні ста­ло страш но. Бе рез нівсь кий, Во ло - ди ми рець кий, Дуб ро виць кий, За річ ненсь кий, Ро кит нівсь кий та Сар­нен­ський — це ті ра­йо­ни Рів нен щи ни, які по стаж да ли внас лі док ава рії на ЧАЕС. Орі - єн тов но 100 ти сяч ді тей з цих ра­йо­нів во­зи­ли на мі­сяць в са­на­то­рії Криму, За­кар­па­т­тя, Тер­но­по ля, Поль щі. Ці ді ти, так би мо­ви­ти, мі­гру­ва­ли. Їх «ховали» від ра ді а ції на тих те ри то рі ях, де во­ни жи­ли. За цей пе­рі­од ра­діо­ну­клі­ди це­зій і строн­цій, які бу­ли на ґрун­ті, з ро­ка­ми по­сту­по во опус ка ли ся при близ но на 10—15 ме­трів ниж­че ко­ре­не­вої си­сте­ми ку­щів, гри­бів і ягі­дни­ків. До­ро­слі, які жи­ли у зо­ні ра­діо ак тив но го за бруд нен ня, от - ри му ва ли за це пев ну гро шо ву до по мо гу. Від­то­ді уже ми­ну ло, сла­ва Бо­гу, трид­цять ро­ків. І те­пер ці ді­ти, яких «ховали» сво - го ча су від ра ді а ції, ко па ють бур ш тин. Від по від но і це зій, і строн­цій во­ни зно­ву ви­ко­пу­ють на­зов­ні й жи­вуть у цьо­му ра­діо­актив­но­му се­ре­до­ви­щі.

— Які на слід ки для людсь - ко­го ор­га­ні­зму мо­же спри­чи­ни­ти підвищення ра­ді­а­цій­но­го фо­ну у тих ре гі о нах Рів нен щи ни, де ви­до­бу­ва­ють бур­штин?

— На­слід­ки такого ра­діо­актив­но­го за­бру­дне­н­ня над­зви­чай­но жа­хли­ві. Це­зій і строн­цій ло­ка­лі­зу­ю­ться у щи­то­ви­дній за­ло­зі, кіс­тко­вій си­сте­мі лю­ди­ни, впли­ва­ють на ге­не­ти­ку. У лю­дей, що копають бур­штин, від­бу­ва­є­ться хро­ні­чне опро­мі­не­н­ня ор­га­ні­зму, яке при­зво­дить до он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань, зокре­ма до ра­ку щи­то­ви­дної за­ло­зи то­що.

— Чи спо сте рі га ють ся уже пер­ші на­слід­ки впли­ву «роз­бур­ха­ної» ра­ді­а­ції на лю­дей?

— Зви­чай­но. Пе­ре­д­усім її вплив від­чу­ва­ють ва­гі­тні жін­ки і ді­ти в утро­бі ма­те­рі. Збіль­ши­ла­ся зна­чна ча­сти­на но­во­на­ро­дже­них з па­то­ло­гі­я­ми. За не­о­фі­цій­ною ста­ти­сти­кою, та­кож збіль­ши­ла­ся кіль­кість хво­рих із па­то­ло­гі­єю хреб­та, су­гло­бів, зро­сло чи­сло па­то­ло­гі­чних пе­ре­ло­мів. То­му ви­до­бу­ток бур­шти­ну на Рів­нен­щи­ні — це ро­зри­та мо­ги­ла для са­мих се­бе. І за­мов­чу­ва­н­ня цієї про­бле­ми мо­же при­зве­сти до над­зви­чай­ної ка­та­стро­фи.

«ПО­ТРІ­БНО НЕ­ГАЙ­НО СТВО­РЮ­ВА­ТИ СПЕЦІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ДЛЯ ВИ­ВЧЕ­Н­НЯ ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНОЇ СИ­ТУ­А­ЦІЇ В НА­ШО­МУ РЕ­ГІО­НІ»

— Чо­му ця про­бле­ма за­мов­чу­є­ться?

— У на шій га зе ті « Рів не ве­чір­нє» бу­ла ру­бри­ка, яка ін­фор­му ва ла гро мадсь кість про рів - нень ра­ді­а­ції в ре­гіо­ні. За­раз чо­мусь та кої ін фор ма ції не має. По тріб но не гай но ство рю ва ти спе ці аль ну ор га ні за цію, яка б ре­тель­но ви­вча­ла еко­ло­гі­чну си­ту­а­цію в на­шо­му ре­гіо­ні і ре­а­гу­ва­ла б від­по­від­ним чи­ном. Адже лю­ди ди­ха­ють цим за­бру­дне­ним по­ві­трям, п’ють воду, вна­слі­док чо го від бу ва єть ся і зов ніш нє, і внут ріш нє опро мі нен ня че рез рі­зні дже­ре­ла. Ко­ли не бу­де конт ро лю і по ряд ку — важ ко про щось го во ри ти. Кож ний із чи - нов ни ків рве на со бі со роч ку, мов ляв, на ве де в цьо му ре гі о ні по ря док... На цих те ри то рі ях бу ду ють бу дин ки, од нак лю ди не усві­дом­лю­ють, що якщо та­ка си­ту­а­ція про­дов­жу­ва­ти­ме­ться й на да лі, то во ни там прос то не змо­жуть жи­ти.

Чо ти ри ре чі, які ма ють завж ди бу ти на кон т ро лі дер жа - ви — це якість по віт ря, во ди, їжі і ме ди ка мен тів. Чи мож на го­во­ри­ти про їхню ви­со­ку якість сьо­го­дні? Ду­маю, що ні... Якщо так бу­де й на­да­лі, то від­бу­ва­ти­меть ся по сту по ве ви род жен ня укра­їн­ської на ції.

— Хто має ви­рі­шу­ва­ти цю про­бле­му? Адже і на мі­сце­во­му, і на дер­жав­но­му рів­нях про підвищення ра­ді­а­цій­но­го фо­ну на цих те­ри­то­рі­ях ні­хто не го­во­рить.

— Мі сяць то му я опе ру вав хлоп ця зі Ста ро го Се ла Ро кит - нів­сько­го ра­йо­ну, який мив бурш тин. Роз го во рив шись з ним, за­пи­тав, чи їх хтось пе­ре­слі­дує. Хло­пець від­по­вів, що ні. Він має дві пом­пи і все спо­ря­дже­н­ня, не­об хід не для цьо го. Сло вом — си­сте­ма пра­цює. І тут мо­жна по­ста­ви­ти у при­клад Бі­ло­русь, де за ви до бу ток бур ш ти ну та ким спо со бом, як у нас, сві тить до - віч не ув’ яз нен ня з кон фіс ка - ці­єю май­на. На їхньо­му те­ле­ба­чен ні ви сту пав ди тя чий ен до - кри но лог, який за зна чив, що в тих зо­нах, які по­тра­пи­ли під ра­діо ак тив не за бру ден ня внас лі - док ава рії на ЧАЕС, кіль кість за­хво­рю­вань на рак щи­то­ви­дної за ло зи у ді тей збіль ши ла ся у 100 ра зів. У нас, на жаль, сис - тем­них до­слі­джень ні­хто не про­во­дить. І то­ді справ­ді стає ду­же страш но за май бут нє Укра ї ни. Адже на схо­ді йде вій­на, на якій лю дей ни щать фі зич но, а в нас іде ти ха вій на, на слід ків від якої повністю ні­хто не мо­же пе - ре­дба­чи­ти.

Роз­по­чи­на­є­ться лі­то, роз­по­чнуть ся су хо вії, які роз но си ти - муть ра­діо­актив­ний пі­сок в усьо­му ре­гіо­ні й при­ле­глих те­ри­то­рі­ях і на віть у су сід ню Поль щу. Ви­ни­кає пи­та­н­ня: хто бу­де роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за зав­да­ну шко­ду по­ля­кам? Цю си­ту­а­цію по­трі­бно взя­ти під кон­троль на дер­жав­но­му рів­ні й про­ве­сти ква­лі­фі­ко­ва­не до­слі­дже­н­ня цих роз­ко­па­них ґрун­тів, зокре­ма цим має зайня­ти­ся Дер­жав­на са­ні­тар­но-епі­де- міо­ло­гі­чна слу­жба Укра­ї­ни, Мі - ніс тер ст во еко ло гії та при род - них ре­сур­сів, Мі­ні­стер­ство охо­ро ни здо ров’ я та Дер жав на слу­жба Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій.

До ре чі, я звер тав ся до пра - ців­ни­ків Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер жав ної служ би Укра ї ни з над зви чай них си ту а цій у Рів - ненсь кій об лас ті із цим пи тан - ням. Во­ни ме­ні сказали, що ні­хто за раз стан ра діо ак тив но го за бруд нен ня на Рів нен щи ні не пе­ре­ві­ряє, оскіль­ки усі не­пла­но­ві пе­ре­вір­ки за­бо­ро­не­ні. На них, так би мо­ви­ти, на­кла­де­но та­бу і для то­го, щоб їх про­во­ди­ти, по­тріб но ма ти до звіл з Ки є ва від пев них упов но ва же них ор га нів дер жав ної вла ди. Ви рі шен ням цієї проб ле ми, звіс но, має зай - ма ти ся і міс це ва вла да. Гро - мадсь кість ма ють ін фор му ва ти про за­гро­зу для здо­ров’я, зокре­ма тих лю­дей, які ви­до­бу­ва­ють бур­штин — так зва­них ста­ра­те­лів, що за ли ша ють пі сля се бе ра ді а цій ний по лі гон у пов но му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва.

Як на ме не, то по тріб но не - гай но при зу пи ни ти не кон т ро - льо­ва­ний ви­до­бу­ток бур­шти­ну, по­тім ство­ри­ти спеціальну організацію, яка б ре­тель­но ви­вчи­ла еко ло гіч ну си ту а цію в на шо му ре гі о ні і ре агу ва ла б від по від - ним чи ном. Та кож є по тре ба у ство­рен­ні спе­ці­аль­ної клі­ні­ки із від по від ним об лад нан ням для об­сте­же­н­ня лю­дей із цьо­го ре­гіо ну, щоб ви вчи ти на слід ки впли ву ра ді а ції на їх ній ор га - нізм. Я більш ніж упев не ний, що пі сля об’ єк тив но го ви со ко - ква лі фі ко ва но го об сте жен ня картина бу­де нев­ті­шною.

ФО­ТО СТАНІСЛАВА КОЗЛЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.